Mazurek Jerzy s. Zygmunta ur. 14.01.1942 IPN Lu 00419/165 TW ps. „Agat” nr. ew. 13016 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy

By | 23 kwietnia, 2020

Mazurek Jerzy s. Zygmunta ur. 14.01.1942 IPN Lu 00419/165 TW ps. „Agat” nr. ew. 13016 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik budowlany. Członek PZPR. Zatrudniony na stanowisku kierownika obsługi technicznej w WAK 1 plm OPK w Warszawie. 4.05.1965r. pozyskał go współpracy w charakterze informatora organów kontrwywiadu wojskowego WSW na zasadzie uczuć patriotycznych kpt. Józef Piękoś st. pom. szefa Oddz. MSW.I Korpusu OPK w Warszawie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Agat”. W jego charakterystyce wystawionej 1.03.1986 roku możemy przeczytać:,,//..//……Tajny współpracownik „Agat” do współpracy z organami KW WSW został pozyskany na podstawie uczuć patriotycznych do rozpoznania sytuacji operacyjnej wśród pracowników kontraktowych WAK 56 Batalionu zaopatrzenia przez St. Pom. Szefa oddz. WSW 1 K OPK kpt. Józefa Piękosia. Za okres współpracy z Organami KW WSW okazał się dobrym współpracownikiem, dostarczył szereg materiałów o treści informacyjnej na poszczególnych pracowników WAK. Na zaplanowane spotkania przychodził punktualnie, zasad konspiracji przestrzegał. W rozpracowaniu figurantów spraw ewidencji operacyjnej udziału nie brał.  Do dalszej współpracy z organami KW wyraża chęć, jest szczerym i prawdomównym a dwulicowości nie podejrzewa się. Biorąc powyższe pod uwagę t/w „Agat” do dalszej współpracy może być wykorzystywany przy odpowiednim informowaniu go i stawianiu konkretnych zadań.//..//…….14.12.1965r. został wynagrodzony kwotą 200 zł za przekazywane informacje przez kpt. Piękosia. Na tą okoliczność własnoręcznie napisał pokwitowanie. 21.11.1967 roku zostało wydane przez st. pomocnika Szefa Oddziału WSW 1-go KOPK mjr. F.  Olczaka postanowienie, w którym czytamy: //..//……..rozpatrzywszy materiały zawarte w teczce personalnej i pracy Nr. 13016 kategoria t/w pseudonim, „Agat” stwierdziłem, że w/w z dniem 30.04.1967 został zwolniony z pracy w tym plm OPK Warszawa i w związku z tym nie ma możliwości dalszego wykorzystania. Biorąc powyższe pod uwagę postanowiłem: Teczkę pers. i pracy Nr. 13016 kategoria t/w „Agat” przesłać do Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Mińsku Maz. zgodnie z uzgodnieniem celem jego dalszego operacyjnego wykorzystania….//..//……….inspektor operacyjny SB por. R Sabala napisał notatkę, w której możemy przeczytać, że:….//..//………dnia 21.XI.68r. wspólnie z mjr. Barankiem nawiązałem kontakt z t.w. ps. „Agat”. W czasie przeprowadzonej rozmowy t.w.  „Agat” odmówił dalszej współpracy ze Służbą Bezp. Oświadczył, iż był przekonany, iż współpraca z Organami k.w. WSW została z nim zakończona. Odmowę dalszej współpracy uzasadniał tym, że nie chce być nadal obarczany psychicznie faktem współpracy oraz tym, że, dużo pije i ma obawy, iż pod wpływem alkoholu może się zdekonspirować. Rozmowa mająca na celu podjęcie go na łączność dała wynik negatywny. Stwierdził, iż wyraża zgodę jedynie na luźny kontakt i doraźne udzielanie informacji w miarę naszych potrzeb. Na podstawie rozmowy uważam, iż nie ma perspektyw spowodowania zmiany decyzji t.w. „Agat” w sprawie dalszej współpracy i wobec tego z dalszych rozmów z w/w na ten temat rezygnuję. Wnoszę o zwrot teczki personalnej t.w. p.s. „Agat” do Wydziału „C” KWMO Warszawa celem złożenia w archiwum….//..//…….Ostatecznie 27 grudnia 1968 roku Referat Służby Bezpieczeństwa definitywnie zrezygnował z podjęcia na łączność i wykorzystania t.w. ps. „Agat”.  W archiwach IPN znajduje się 49 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz