Krzak Adam Mieczysław s. Stanisława ur. 15.11.1948 IPN Lu 00419/1718 KO „KA” nr. rej. 2408 i TW ps. „Mieczysław” nr. rej. 6915 Siedlce

By | 27 listopada, 2018

Krzak Adam Mieczysław s. Stanisława ur. 15.11.1948 IPN Lu 00419/1718 KO „KA” nr. rej. 2408 i TW ps. „Mieczysław” nr. rej. 6915 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-mechanik. Zatrudniony w Okręgowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Łukowie na stanowisku mechanika d/s rozliczeń. Od 6.05. 1976 r.  był on opracowywany  przez służbę bezpieczeństwa jako potencjalny kandydat na TW. Jego sprawę prowadził inspektor Wydz. III KW MO w Siedlcach st. sierż. sztab M. Firus. Opracowywanie jego osoby zakończono w styczniu 1977 roku z powodu wstąpienia kandydata w poczet kandydatów na członka PZPR i zamiarem zmiany miejsca pracy. Od kwietnia 1982 roku podjął pracę w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Siedlcach na stanowisku Głównego Mechanika. Od stycznia 1983roku ponownie był rozpracowywany jako kandydat na tajnego współpracownika służby bezpieczeństwa. 15 listopada 1983 roku został pozyskany do współpracy na zasadzie dobrowolności ze służbą bezpieczeństwa WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Mieczysław”. Pozyskał g ppor. Roman Skwierczyński insp. SB. Wydz. VI WUSW w Siedlcach. W jego charakterystyce pracy wystawionej przez ppor. Romana Skwierczyńskiego  19.02.1987 toku możemy przeczytać miedzy innymi://..//……..TW ps. „Mieczysław” został pozyskany do współpracy z naszymi organami na zasadzie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo, ład i porządek. Celem pozyskania było uzyskanie źródła informacji o zagrożeniach i działalności WZGS Samopomoc Chłopska w Siedlcach oraz działalności związków zawodowych.//..//…….Z TW odbyto 41 spotkań, z czego 18 spotkań w roku 1986. Spotkania odbywano w miejscu pracy TW, w samochodzie TW, wolnym powietrzu. Zasada tajności spotkań i współpracy była przestrzegana. TW przekazał 41 informacji, które wykorzystano w sprawie obiektowej „Plon” i „Apologia” Informacje przekazywane przez TW są wiarygodne, nie stwierdzono dezinformacji ze strony źródła. TW był raz wynagrodzony kwotą 2500zł. Jednostka dobra, przydatna dla naszego wydziału. Wymaga dalszego szkolenia.//..//..Z kolei w charakterystyce pracy TW ps. Mieczysław” wystawionej 3.03.1989 roku przez ppor. Romana Skwierczyńskiego  oficera Wydz. VI gr. VII WUSW w Siedlcach czytamy: //..//…….Celem pozyskania było uzyskanie osobowego źródła informacji i zabezpieczenie operacyjne Zakładu Zaopatrzenia Techniczno-Materiałowego WZGS „SCh” w Siedlcach. Z uwagi na zajmowane stanowisko i pełnioną funkcję TW ma możliwość zbierania informacji o nieprawidłowościach zaopatrzenia handlu i produkcji rolnej, o nieprawidłowościach w działalności związków zawodowych, opinii i komentarzy społecznych na temat aktualnych wydarzeń w kraju. W ocenianym okresie odbyto z TW 24 spotkania i uzyskano 22 informacje. //..//…..Inicjatywa wywoływania spotkania należała do obsługującego. Na spotkania TW stawiał się punktualnie i chętnie przekazywał informacje. //..//….Informacje wykorzystano w sprawie obiektowej „Plon”, informacjach dziennych do MSW. W ocenianym okresie TW nie był wynagradzany z uwagę na odmowę przyjęcia wynagrodzenia. TW ps. „Mieczysław” jest jednostką dobrą, przydatną dla naszego wydziału. Wymaga dalszego szkolenia. Wyk. w 1 egzemplarz //..//….Ostatnią charakterystykę TW ps. „Mieczysław” wystawił por. Skwierzyński 9.01.1990 roku. Czytamy w niej: //..//……….Przez okres współpracy odbyto z TW 75 spotkań. Systematyczność współpracy i odbywania spotkań nie była zachowana ze względu na charakter pracy TW i częste wyjazdy. Dlatego też dał się poznać jako współpracownik niesystematyczny. W pracy operacyjnej niezaangażowany, niekiedy na spotkania stawiał się nieprzygotowany. Informacje przekazywane przez TW to informacje sygnalizacyjne, często do uzyskania drogą oficjalną. TW wykorzystywany był w sprawie obiektowej „Plon”. Nie był wykorzystywany w sprawach operacyjnego sprawdzenia i rozpracowania ze względu na brak konkretnych informacji o przestępstwach. //..//….Tw był kontrolowany przez osobowe źródła operacyjne oraz przez technikę operacyjną. Ponieważ w obecnej sytuacji społeczno-politycznej zakres możliwości operacyjnych TW uległ znacznemu ograniczeniu, przedstawiane informacje nie mają żadnej wartości operacyjnej. Ponadto brak zaangażowania i niesystematyczność TW w obecnym czasie uniemożliwia dalszą współpracę. W tej sytuacji celowym jest rozwiązanie współpracy z TW ze względu na jego nieprzydatność operacyjną. Wyk w 1 egz. //..//… W archiwach IPN zachowało  się 299 dokumentów dotyczących jego osoby.

 

Dodaj komentarz