Mężyński Grzegorz Leszek s. Jana ur. 01.01.1950 IPN Lu OO414/851 i IPN Lu 00419/1780 t1 i t2 TW ps. „Tadek” nr. rej. 6656 Trębice Dolne gm. Paprotnia.

By | 14 listopada, 2018

Mężyński Grzegorz Leszek s. Jana ur. 01.01.1950 IPN Lu OO414/851 i IPN Lu 00419/1780 t1 i t2 TW ps. „Tadek” nr. rej. 6656 Trębice Dolne gm. Paprotnia.   

 Mieszkaniec wsi Trębice Dolne w gminie Paprotnia. Właściciel gospodarstwa rolnego i tartaku do 1983 r. pracujący jako kierowca w PKS w Siedlcach. Radny Gminnej Rady Narodowej w Paprotni. Pełnił też funkcję Strażnika Łowieckiego.  Do współpracy z SB pozyskał go na zasadzie dobrowolności na początku 1983 roku por. Sławomir Łysiak kier. Sekcji VII Wydz. IV WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Tadek”. W kierunkowym planie wykorzystania TW ps. „Tadek” wystawionym 31.03.1983 roku przez por. Sławomira Łysiaka czytamy miedzy innymi:  //..//……w. ps. „Tadek” w toku dalszej współpracy będzie wykorzystywany w następujących kierunkach: – zbieranie informacji o osobach ze środowiska wiejskiego, które podejmować będą różnorakie działania godzące w interesy PRL i obowiązujący porządek prawny;  – rozpoznawanie osób nakłaniających rolników do bojkotu nowopowstających związków zawodowych lub podejmujących próby przeciwdziałania grupom inicjatywnym w organizowaniu struktur samorządowych w  środowisku wiejskim;  – rozpoznawanie nastrojów e środowisku wiejskim po zawieszeniu stanu wojennego i zwolnieniu wszystkich internowanych, byłych aktywistów „Solidarności” oraz osób wywodzących się z wrogich ugrupowań antysocjalistycznych; – ustalanie faktów dot. prowadzenia różnego rodzaju akcji protestacyjnych w środowisku wiejskim w postaci kolportażu literatury bezdebitowej, bojkotu decyzji władz terenowych oraz malowania wrogich haseł i napisów;   – ustalania faktów docierania do rolników osób prowadzących wrogą, antypaństwową działalność oraz rozpoznawanie ich zamierzeń i podejmowanych działań;  – zbieranie informacji o różnego rodzaju zjawiskach zachodzących w środowisku wiejskim, a w szczególności nastrojach ludności, komentarzach kierowanych pod adresem partii i rządu, przebiegu skupu i kontraktacji płodów rolnych, reformie gospodarczej, prowadzonej kampanii sprawozdawczo-wyborczej ZSL oraz ważniejszych wystąpień kleru; – uzyskiwania informacji o prezentowanych postawach, zachowaniu i prowadzonej działalności byłych działaczy „Solidarności” i osobach należących w przeszłości do wrogich ugrupowań antysocjalistycznych; – zbieranie informacji o próbach przenikania do władz terenowych ZSL byłych działaczy „Solidarności”, którzy zmierzać będą do wykorzystywania kampanii sprawozdawczo-wyborczej do celów antysocjalistycznych; – uzyskiwania wszelkich informacji przydatnych dla innych pionów SB i MO. Powyższy plan wykorzystywania t.w. będzie aktualizowany na bieżąco w zależności od rozwoju sytuacji operacyjne. Z kolei w kierunkowym planie wykorzystania TW ps. „Tadek” wystawionym 15.01.1987 roku przez st. insp. Wydz. VI WUSW w Siedlcach możemy między innymi przeczytać: //..//…..Charakterystyka źródła Tajny współpracownik ps. „Tadek” został pozyskany do współpracy celem zapewnienia dopływu informacji o działalności i zamiarach osób które w przeszłości aktywnie działali na rzecz Solidarności na terenie gminy Paprotnia. TW zamieszkuje we wsi Trębice Dolne w gm. Paprotnia. Do 1983 r. źródło pracowało jako kierowca w PKS Siedlce. Aktualnie pracuje na własnym gospodarstwie rolnym’ Oprócz tego jest właścicielem tartaku i świadczy usługi okolicznym rolnikom. Pełni też funkcję Strażnika Łowieckiego oraz jest radnym Gminnej Rady Narodowej w Paprotni. W związku z powyższym pozwala mu to na naturalne i bezpośrednie uzyskiwanie interesujących na informacji. W domu posiada telefon. W dotychczasowej współpracy tw. „Tadek” przekazała szereg informacji w większości ustnie. W większości były to informacje problemowe i sygnalizacyjne, wiarygodne możliwe do sprawdzenia i potwierdzenia. W związku z realizacją sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Listy”. Tw. aktywnie realizował zadania przejawiając dużo własnej inicjatywy. Przyczynił się istotnie do likwidacji punktu poligraficznego.                   Wykorzystanie źródła  1. Uzyskiwanie informacji które prowadzą wrogą   antysocjalistyczna działalność na bazie byłej „S” lub innych ugrupowań; 2. Ustalanie faktów wrogiej działalności jak; kolportaż wrogiej literatury, rozrucanie ulotek, malowanie haseł i napisów oraz bojkot decyzji władz gminnych i wojewódzkich;               3. Rozpoznawanie nastrojów i faktów niezadowolenia w środowisku wiejskim;                      4. Ujawnianie faktów marnotrawstwa i niegospodarności w skupie oraz przechowalnictwie produktów i płodów rolnych; 5. Ujawnianie faktów łapownictwa, korupcji i klikowości; 6. Ujawnianie przypadków fałszowania sprawozdawczości i statystyki rolnej; 7. Zbieranie informacji na temat kleru i Duszpasterstwa Rolników;          8. Uzyskiwanie innych wszelkich informacji przydatnych dla innych pionów S.B. i M.O.    Szkolenie t.w   Szkolenie źródła będzie odbywało się na każdym spotkaniu a w przypadku wykorzystania tw do gier i kombinacji operacyjnych na spotkaniach specjalnie przeznaczonych do tego celu. Szkolenie będzie obejmować w szczególności formy i metody zbierania informacji, selekcja informacji ze względu na wartość oraz przestrzeganie konspiracji współpracy. Łączność z t.w. Każde następne spotkanie będzie umawiane i uzgadniane w trakcie spotkania, ustalony będzie dzień, godzina oraz miejsce spotkania. W przypadkach niecierpiących zwłoki (źródło posiada telefon) kontakt zostanie nawiązany telefonicznie na hasło „mam potrzebne drewno”. W niektórych uzasadnionych sytuacjach kontakt będzie nawiązany przez osoby trzecie. Kontrola pracy źródła Dla sprawdzenia prawdomówności i obiektywizmu źródła, zlecane będą zadania zdobycia informacji już nam znanych. Ponadto t.w. można będzie kontrolować przez inne osobowe źródła informacji – „Marek” i „Nippon”. Okresowo stosowane będzie „W”. Wynagradzanie źródła Tajny współpracownik wynagradzany będzie w formie pieniężnej i rzeczowej. Wielkość kwoty lub nagrody uzależniona będzie od wartości informacji i od tzw. dyscypliny współpracy.//..//……(zachowano oryginalną pisownię).    Ostatecznie współpraca z TW ps. „Antek” została zakończona w 1990 roku z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu sprawa wewnętrznych.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Dodaj komentarz