Adamowicz Zbigniew TW ps. „Ignacy” i TW „Dziadek” Siedlce

By | 10 maja, 2017

Adamowicz Zbigniew s. Jerzego ur. 15.09.1959r. IPN Lu 00414/377 TW ps. „Ignacy” i TW „Dziadek” nr. ewid. 7434 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Z wykształcenia technik budowlany pracujący, jako kierowca „TAXI” w Międzywojewódzkim Zrzeszeniu Handlu i Usług w Siedlcach.. Od 14.01.1981r. współpracował z kontrwywiadem wojskowym mając ps. „Dziadek”. Odbywał w tym czasie służbę wojskową w JW w Siedlcach. Wyrejestrowany został 4.06.1982r. z powodu zakończenia służby wojskowej. Znalazł się w zainteresowaniu SB, jako kandydat na TW. Od lipca 1984 przebywał w Austrii. 12.12. 1984 wystawiono wniosek o opracowanie kandydata na TW. 15.12. 1984 został pozyskany przez SB i obrał ps. „Ignacy”. W okresie współpracy odbył 2 spotkania. Nie stawiał się na spotkania. Wynagrodzenia nie brał. Do współpracy z siedlecką służbą bezpieczeństwa  zwerbował go 15.12.1984r. ppor. Włodzimierz Wójcik insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Współpracę zakończono 20.09.1986r. W jego charakterystyce wystawionej 20.05.1986r. przez insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach ppor. Włodzimierz Wójcika czytamy: //..// Siedlce 1986.05.30 TAJNE SPEC. ZNACZENIA EGZ. POJ. CHARAKTERYSTYKA TW ps. „Ignacy” nr. ewid. 7434 Mężczyzna lat 28, żonaty, narodowość i obywatelstwo polskie, pochodzenie społeczne – inteligenckie, wykształcenie średnie, bezpartyjny, zam. Siedlce ul. Nowotki. Wymieniony do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa pozyskany został w dniu 15.12.1984 r. na podstawie obywatelskiej współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju. Pozyskania była realizacją przedsięwzięć w Sprawie Obiektowej krypt. „Sekwana” nr. ewid. 2275 dot. kontrwywiadowczego zabezpieczenia woj. siedleckiego przed penetracją służb specjalnych kk. Na podstawie materiałów z opracowania wynikało, że w/wym jest osobą szczerą, prawdomówną i rzeczową. W trakcie prowadzonych rozmów uznawał potrzebę działania Służby Bezpieczeństwa. Mówiąc, że pomoc SB jest obowiązkiem każdego obywatela. W trakcie współpracy okazał się człowiekiem nieodpowiednim i niezdyscyplinowanym, nie stawiał się na spotkania pomimo zapewnień, że niema nic przeciwko współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Doprowadzono jedynie do odbycia dwóch spotkań e trakcie, których przekazał informacje dot. kierowców „TAXI”. Na inne planowane spotkania nie przychodził, nie motywując tych faktów. Podczas przypadkowych spotkań mówił, że nie ma czasu, zgadzał się na odbycie spotkania w innym terminie, lecz na spotkanie nie przychodził. TW za współpracę nie był wynagradzany. Nie stosowano kontroli przez innych TW, ani techniki operacyjnej. TW ps. „Ignacy” nie był wykorzystywany w sprawach operacyjnego sprawdzenia ani rozpracowania. Mając na uwadze niechęć TW do współpracy z SB jak również zmianę miejsca pracy i brak możliwości wyjazdów za granicę wnoszę o zaniechanie dalszej współpracy i złożenie materiałów w archiwum WZO WUSW w Siedlcach w kategorii akt B – 5. (zachowano oryginalną pisownię)//..// W archiwach IPN znajduje się 49 dokumentów dotyczących jego osoby.

 

Dodaj komentarz