ks. Żeleźnik Stanisław TW ps. „Michał” diecezja siedlecka

By | 7 maja, 2017

ks. Żeleźnik Stanisław s. Michała ur. 05.05.1938r. IPN Lu 00414/277 TW ps. „Michał” nr. rej. 3605 Diecezja Siedlecka

Ksiądz katolicki z diecezji siedleckiej Był rozpracowywany przez Referat SB KP MO w Łukowie od grudnia 1972r. We wniosku wystawionym 20.03.1975r. przez Insp. Oper. Ref. Sł. Bezp. w Łukowie por. E. Wójcika o złożeniu materiałów dotyczących ks. Żeleźnika w archiwum Biura „C” KW MO w Lublinie możemy przeczytać: //..// Ks. Ż. S. był opracowywany, jako kandydat na tw od grudnia 1972r. do 22 II 1975r. W toku opracowywania i w rozmowie z nim stwierdzono, że bez posiadania materiałów kompromitujących nie zgodzi się na współprace z nami. Pond to obecnie nie zachodzi potrzeba operacyjna pozyskania go, gdyż w parafii posiadamy nowoprzybyłą jednostkę tw ps. „Kos”. Dlatego zaniechano dalszego opracowania go, a zeszyt ewidencyjny wraz z materiały z opracowania złożyć w archiwum na przechowanie na 10 lat. W 1976 ponownie zaczęto rozpracowywać jego osobę, jako kandydata na tw. Był w tym czasie wikarym w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Łukowie. W planie wykorzystania tajnego współpracownika ps. „Michał” nr. rej. 3605 wystawionym 10 marca 1981r, który napisał jego prowadzący st. insp. Wydz. IV KW MO w Siedlcach Waldemar Mojsiuk możemy przeczytać: //..// I Dane dotyczące tajnego współpracownika Tajny współpracownik ma lat 43. Po zdobyciu średniego wykształcenia /LO/ wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach, które ukończył w 1964 roku i otrzymał święcenia kapłańskie. Do 1979r. pracował kolejno w 8 parafiach: Huszcza, Górki, Św. Jana Chrzciciela w Parczewie, Okrzeja, Knychówek, Przemienienia Pańskiego w Łukowie, Ryki, Mordy i Parysów. We wszystkich wymienionych placówkach pracował na stanowisku wikariusza. Obecnie pracuje w jednoosobowej parafii dekanatu sokołowskiego na stanowisku administratora. Z pracy duszpasterskiej wywiązuje się dobrze. Stosunek jego do hierarchii kościelnej jest pozytywna. Nie należy do „Caritasu” ani nie pobiera pieniędzy za nauczanie religii. Do PRL ustosunkowany jest dobrze. Posiada dobrą opinię i zaufanie wśród osób duchownych. II Ocena dotychczasowej współpracy Tajny współpracownik do współpracy z organami Służby Bezpieczeństwa został pozyskany w roku 1979 na podstawie dobrowolności. Do rozeznania działalności kleru katolickiego w diecezji siedleckiej. Posiadany pseudonim został mu nadany przez pracownika. Spotkania odbywają się wyłącznie w jego prywatnym miejscu zamieszkania, gdzie indziej nie wyraża zgody. Warunki są dogodne, bo jest w parafii jednoosobowej. Spotkania nie są umawiane z góry, lecz ustalane są dni i godziny, w których można najczęściej zastać współpracownika w domu. Informacje przekazuje ustnie. Zadania nie są mu zlecane do wykonania a na spotkaniach jest rozpytywany na interesujące nas tematy. Niechętnie jednak rozmawia na tematy wewnątrz-kościelne. Dotychczas jednak był wynagradzany jeden raz w formie rzeczowej. Jest inteligentny, zrównoważony, pracowity i taktowny. Ma własne zdanie i prowadzi ustabilizowany tryb życia. Nie ma skłonności do konfliktów, alkoholu i gry w karty. Ogólnie ma charakter człowieka wesołego i rozmównego. III Kierunki wykorzystania tajnego współpracownika 1) Rozeznanie postaw kleru kondekanalnego, jego działalności i stanowiska wobec kurii oraz stopnia realizacji zarządzeniu hierarchii kościelnej. 2)Uzyskiwanie informacji z przebiegu konferencji dekanalnych rejonowych oraz różnych zebrań księży. 3)Wykorzystanie do opracowania nowych źródeł informacji z kleru katolickiego. IV Plan wykorzystania tajnego współpracownika 1) Prowadzić rozpoznanie działalności duszpasterskiej dziekana dekanatu sokołowskiego. Ustalić ich aktualną postawę wobec PRL i stosunek do podległych mu księży oraz sposobu przekazywania zarządzeń i wytycznych hierarchii kościelnej. 2) Uzyskiwanie informacji o przebiegu odbywających się konferencji rejonowych, dekanalnych i rekolekcji księży ze szczególnym uwzględnieniem: – sprawy i zagadnienia omawiane, – treść wystąpień biskupów, kurialistów, dziekanów i księży, – wypowiedzi i dyskusje uczestników konferencji, oraz stosunek do poruszanych problemów, – treść listów pasterskich i Komunikatów Episkopatu Polskiego i Kurii Siedleckiej, – zalecenia, zarządzenia i wytyczne hierarchii kościelnej 3) W przypadkach potrzeby wykorzystania t.w. do dezinformacji kleru kondekanalnego, wytwarzania sytuacji konfliktowych pomiędzy księżmi lub osobami duchownymi pomiędzy wiernymi. 4) Rozpoznawać komentarze wśród osób duchownych jak też i świeckich na tematy związane ze stosunkami Państwa a Kościoła oraz Państwo – Watykan i związane z tym sytuacje kleru. 5) Ustalać komentarze związane z ważnymi wydarzeniami w kraju i na świecie oraz panujących nastrojach wśród kleru katolickiego. 6) Ustalać zamierzenia kurii i księży w kierunku organizowania oraz budowania nielegalnych obiektów sakralnych. 7) Ustalać przyjazdy biskupów do dekanatu sokołowskiego, treść głoszonych kazań i zagadnienia poruszane w rozmowach z księżmi. 8) Ujawniać konflikty między kurią a osobami duchownymi lub księżmi a wiernymi. (zachowano oryginalną pisownię) Z kolei w charakterystyce TW ps. „Michał” wystawionej przez kpt. W. Mojsiuka 16.11.1983r.między innymi możemy przeczytać://..//Informacje przekazywał ustnie, które były prawdziwe i miały wartość operacyjną. Tajny współpracownik był wykorzystywany w sprawie obiektowej krypt. „Służalcy”. Zadania nie były zlecane do wykonania a na spotkaniach rozpytywano na interesujące nas tematy. W ostatnim czasie unikał tematów zawodowych i ogólnych podczas spotkań. Był jeden raz wynagradzany w formie rzeczowej. Wynagrodzenie w tej formie przyjął niechętnie. W toku współpracy był sprawdzany przez innych tajnych współpracowników.//..//  23 listopada 1983r. kpt. Mojsiuk wystawił wniosek o wyeliminowanie jego osoby z czynnej sieci agenturalnej oraz złożenie jego Teczki Pracy i Teczki Personalnej w archiwum. W uzasadnieniu wniosku napisał: //..// Tajny współpracownik ps. „Michał” na kilku poprzednich spotkaniach unikał rozmów na tematy zawodowe i ogólne. Natomiast na ostatnim spotkaniu odmówił wszelkich kontaktów osobistych z pracownikami Służby Bezpieczeństwa. W związku z tym stawiam wniosek o wyeliminowanie TW ps. „Michał” z czynnej sieci agenturalnej oraz o złożenie w archiwum Sekcji „C” WZO WUSW w Siedlcach teczek: personalnej i pracy. W archiwach IPN zachowało się 110 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby

Dodaj komentarz