Czechowski Czesław TW ps. „Stanisław” Pobłocie gm. Życzyn

By | 11 sierpnia, 2015

Czechowski Czesław s. Mariana ur. 18.11.1929 IPN LU 00414/504 i IPN Lu 00423/41 TW „Stanisław” nr. rej. 3732 Pobłocie gm. Życzyn woj. siedleckie

Mieszkaniec wsi Pobłocie w gminie Trojanów. Wykształcenie podstawowe. Zatrudniony, jako doręczyciel w Urzędzie Pocztowym w Życzynie. Do współpracy z SB pozyskał go 5.05.1978r. kpt. Stanisław Kozłowski kier. Grupy „W” Wydz. II KW MO w Siedlcach. Napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Stanisław” W meldunku o dokonanym pozyskaniu możemy przeczytać między innymi: //..//Mińska Mazowiecki dnia 5.05.1978r. Tajne spec. Znaczenia Egz. poj. WNIOSEK o zatwierdzenie pozyskanego w charakterze tw kandydata ob. Czechowski Czesław //..//Zgodnie z zatwierdzonym planem rozmowy z dnia 5.05.1978r. dokonałem pozyskania w/wym. W mieszkaniu tajnego współpracownika na podstawie obywatelskiej współodpowiedzialności. Rozmowę przeprowadziłem w Urzędzie Pocztowym w Życzynie. Gdzie w/wym. ma swój pokój służbowy. Na wstępie rozmowy podkreśliłem jego obywatelską postawę, dobrą opinię, pozytywny stosunek do pracowników Służby Bezpieczeństwa i wyrażonych chęciach udzielenia pomocy. Jednocześnie nadmieniłem o usytuowaniu w m. Życzyn II Centralnej Składnicy Materiałów Pędnych i Smarów oraz zainteresowaniem obcych służb specjalnych potencjałem obronnym i gospodarczym Polsk, oraz potrzeby ochrony tego typu obiektów przed penetracja. Stwierdziłem, że ze względu na charakter pracy, zamieszkanie w rejonie ochranianego obiektu od urodzenia oraz bardzo dobrą znajomość ludzi tu zamieszkałych właśnie on, a nie, kto inny został przez nas wytypowany do realizacji zadań związanych z kontrwywiadowczym zabezpieczeniem II Centralnej Składnicy Materiałów Pędnych i Smarów.//..// Pochwaliłem kandydata za relację dot. osób utrzymujących kontakty z kk i powołując się jeszcze raz na jego obywatelska postawę, dobrą opinię i możliwości zaproponowałem w/wym. podjęcie współpracy ze Służbą bezpieczeństwa, na co w/wym. wyraził zgodę i napisał zobowiązanie wybierając sobie pseudonim „STANISŁAW’. //..//Ustaliłem również sposób nawiązywania kontaktu przez innego pracownika Służby Bezpieczeństwa na hasło „Jestem kuzyn z Gdańska – odzew bardzo dobrze, bo myślałem, że pan już nie przyjedzie”. – Zasady współpracy – tj. przekazywanie informacji na spotkaniach, które odbywać się będą przynajmniej raz w miesiącu. //..// Przekazałem do realizacji tw pierwsze zadania tj. ustalenie, kto z osób zamieszkałych w rejonie obiektu wojskowego w Życzynie w ostatnim okresie czasu otrzymywał przesyłki, listy i paczki z kk. Uzgodniliśmy, że spotkamy się w dniu 18.05.1978r. w Podobłociu. Spotkanie zapasowe za dwa tygodnie w tym samym miejscu i o tej samej porze. Nowopozyskany tw w czasie rozmowy zachowywał się swobodnie i spokojnie. Nie stawiał żadnych sprzeciwów, gdy zaproponowałem mu podpisanie zobowiązania o współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Kierownik Grupy Wydz. II KW MO w Siedlcach kpt. St. Kozłowski Wykonano 1 egz. Egz poj – teczka osobowa tw //..//  W jego charakterystyce pracy za okres od pozyskania do 15.09.1980r. wynika, że w tym czasie odbyto z nim 24 spotkania, podczas których przekazał tyleż samo informacji w formie ustnej. Były one sprawdzane przez TW „Cis” oraz przez porównywanie z informacjami otrzymywanymi z innych źródeł. Był w tym czasie czterokrotnie wynagradzany w formie pieniężnej sumami od 800 do 1000zł łącznie na 3600zł. Łącznie w okresie współpracy siedem razy dostał pieniądze na sumę 8600zł. Pierwsza wypłata miała miejsce 15.06.1977r. a ostatnia 18.03.1987r. 14.11.1988 roku wystawiono wniosek o rozwiązanie współpracy powodu zmiany w 1983 roku miejsca pracy (przeszedł do Urzędu Pocztowego w Dęblinie na stanowisko konwojenta), która to zmiana spowodowała, że jego informacje stały się szczątkowe i nie przedstawiały wartości operacyjnych, a on sam miał coraz mniej czasu na odbywanie spotkań. W archiwach IPN znajduje się ponad 230 dokumentów dotyczących jego współpracy.

Dodaj komentarz