Odowski Andrzej TW ps. „Jurek” Przeździatka pow.Sokołów Podlaski

By | 6 grudnia, 2014

 

Odowski Andrzej s. Jana ur. 08.04.1928 IPN Lu 00419/100 TW ps. „Jurek” nr. rej. 1005 Przeździatka pow.Sokołów Podlaski

 

Mieszkaniec wsi Przeździatka gmina Czerwonka pow. Sokołów Podlaski. Z zawodu kierowca. Do współpracy z organami bezpieczeństwa był werbowany kilkakrotnie. Pierwszy raz został zwerbowany do współpracy 18 lipca 1951 przez oficera informacji WP ppor. Skrzypczaka podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Oświęcimiu. W jego charakterystyce wystawionej 22.01.1955r. przez st. sierż. Bolesława Świderskiego referenta terenowego Powiatowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Sokołowie Podlaskim możemy przeczytać między innymi (zachowano oryginalną pisownię): //Informator został zwerbowany dn. 18 VII 1951r. na uczuciach patriotycznych, wykształcenie VII klas szkoły powszechnej, żonaty, posiada gospodarstwo rolne o pow. 3 ha, zawód rolnik, pochodzenie społeczne chłopskie, rodzinę posiada na terenie gm. Grochów, z którą ma powiązanie oraz ma kuzyna księdza k/Warszawy. Zagranicą kraju rodziny nie posiada. Cechą dodatnią informatora jest własna inicjatywa, orientacja, powolny, mało-mówny, politycznie wyrobiony dostatecznie. Pochodzi z rodziny średnio-zamożnego chłopa, uczęszczając do szkoły powszechnej w Czerwonce, gdzie ukończył 7 klas w 1942r. Po ukończeniu tej szkoły przebywał przy rodzicach, pracując na gospodarstwie 16 hektarowym, do org. Podziemnych nie należał. Po wyzwoleniu Polski Ludowej pracował jak wyżej. W 1948 roku wyjeżdża do Warszawy, gdzie uczy się na ślusarza, lecz był bardzo krótko i powraca do domu. W 1949 roku został wcielony w szeregi W.P., gdzie był w kompanii roboczej ze względu na pochodzenie kułackie. Po powrocie z W.P. zaangażował się w magazynach PZGS-u w Sokołowie Podl. Jako pomocnik magazyniera, a w 1953 roku przechodzi do pracy w GS Czerwonka, gdzie pracował do 1954 roku i na własną prośbę zostaje zwolniony. Obecnie pracuje na gospodarstwie rolnym. Należy nadmienić, że w pierwszych latach wyzwolenia Polski należał do młodzieżowej organizacji „Wici”. Informator ps. „Jurek” był werbowany przez Org. Informacji W.P. z chwilą zdemobilizowania go, został przejęty do dalszego kontynuowania współpracy z Org. B.P. przez ref. ter. Halimoniuka Stanisława, w celu informowania o nastrojach ludności na odcinku wiejskim, a w szczególności kułactwa. które zam. w tej gromadzie, co i inf. Przy werbunku nie wniósł żadnych materiałów. Kolejno był na kontakcie Org. Inf. W.P. ref. ter. Halimoniuka Stanisława i ref. ter. Świderskiego Bolesława. W związku z tym, że inf. często zmieniał pracę, to nie pracuje on po specjalnie ustalonym środowisku, a jest wykorzystywany po zagadnieniach wiejskim, gdyż na wsi mieszka. Nawiązując do systematyczności pracy z inf. to należy stwierdzić, że takowa była, a to, dlatego, że spotkania po większej części odbywały się w jego miejscu pracy, ponieważ nie budziło żadnej dekonspiracji, lecz kiedy inf. nie pracuje i ma wyjść na spotkanie, przejawia się u inf. niechęć. Materiały podawane przez niego były o treści informacyjnej, lecz prawdziwe, które sprawdzano poprzez inną agenturę czy wywiad. Dwulicowości u inf. nie stwierdzono. Materiały były wykorzystywane, jako informacyjne, dotyczące ogólnej sytuacji na terenie gromady i samych pracowników GS-u. Materiały dotyczyły pracowników GS-u, b. czł. „Wici” i innych. Na podstawie tych materiałów nie przeprowadzano żadnych aresztów lub profilaktycznych przedsięwzięć. Zadań konkretnych po sprawach nie otrzymywał, gdyż nie ma konkretnych możliwości. W toku współpracy na inf. „Jurek” nie uzyskano, wynagradzany nie był. Jeżeli chodzi o dalsze wykorzystanie inf. „Jurek”, może on być wykorzystywany tylko i wyłącznie po zagadnieniu wsi, gdyż nie ma on możliwości, a tym bardziej na obecnym etapie i dlatego też nie przedstawia żadnej wartości operacyjnej dla Org. B.P.//..//3.01.1975r. kpt. Henryk Witan st. insp. operacyjny SB KP MO w Sokołowie Podlaskim wystawił wniosek o wznowienie współpracy z TW ps. „Jurek”, który w 1955r. został wyeliminowany z czynnej sieci informatorów. W kierunkowym planie wykorzystania TW ps. „Jurek”, który wystawił 18.03.1975r. kpt. Witan możemy przeczytać: (zachowano oryginalną pisownię): //..//W dniu 3.01.1975r. podjęto na kontakt TW ps. „Jurek” do sprawy obiektowej kryptonim „Zamek” prowadzonym po pionie II. Jest na kontakcie St. Insp. Oper. Sł. Bezp. KP MO Sokołów Podl. kpt. H. Witana. TW zatrudniony jest w firmie USA „Epstein” budującej Zakłady Mięsne w Sokołowie Podl. W jego budynku mieszka na kwaterze prywatnej 4-ech obywateli USA. W codziennej pracy zawodowej styka się z cudzoziemcami KK, jak” USA, Szwecji, Danii, Włoch, Francji i RFN, spośród których niektórzy są pochodzenia żydowskiego. O wymienionych ma nieograniczone możliwości informowania naszej Służby, o zachowaniu się cudzoziemców, ich zainteresowaniach, kontaktach, dokąd wyjeżdżają i w jakim celu. Od. 3.01.1975r. do 3.03.1975r. odbyto z TW 6 spotkań. Przekazywane informacje są dość wartościowe, na podstawie, których opracowano 3 informacje dla st. insp. w Kierownictwie SB KW MO w Warszawie. Na spotkania przychodzi punktualnie. Zadania realizuje wg swoich możliwości zadowalająco. Spotkania odbywają się w samochodzie służbowym poza terenem miasta. Konspiracji spotkań przestrzega. Tajny współpracownik będzie wykorzystywany w następującym kierunku: I. W sprawie obiektowej kryptonim „Zamek” będzie realizował następujące zadania – na terenie budowy Zakładów Mięsnych strony amerykańskiej w codziennej swej pracy zawodowej będzie zwracał uwagę na zatrudnionych tam cudzoziemców, a szczególnie kadry kierowniczej, jaki jest ich stosunek do zatrudnionych tam Polaków. – z którymi Polakami nawiązują kontakty niezwiązane z pracą, gdzie i w jakim towarzystwie wyjeżdżają, a w miarę możliwości, w jakim celu, – którzy z cudzoziemców utrzymują kontakty z ambasadami KK, – z pośród zatrudnionych cudzoziemców ustalać obywateli pochodzenia żydowskiego i niemieckiego oraz w miarę możliwości, z kim oni się kontaktują, jak często i w jakie regiony Polski wyjeżdżają, – u kogo z obywateli PRL mieszkają cudzoziemcy na kwaterach prywatnych i w miarę możliwości, kogo przyjmują u siebie w domu z obywateli PRL i cudzoziemców, – w codziennej pracy będzie ustalał – kto się trudni sprzedażą i kupnem dolarów na zakładzie pracy – w rozmowie z cudzoziemcami i zatrudnionymi tam Polakami będzie ustalał nieprawidłowości wykonywanych prac i urządzeń przez firmę Epstein przy budowie Zakładów Mięsnych – w czasie wykonywania swej pracy zawodowej – będzie rejestrował numery samochodów należących do międzynarodowego ruchu tranzytowego TIR z KK, a szczególnie RFN, przyjeżdżających do firmy USA „Epstein”, – w czasie postoju będzie zwracał uwagę na kierowców, – z kim będą próbowali nawiązywać kontakty z obywateli PRL, gdzie będą zatrzymywać się na posiłki i noclegi oraz ich zainteresowania, – podobne zadania będzie realizował w stosunku do zauważonych samochodów należących do przedstawicieli placówek dyplomatycznych KK, II. W okresie dalszej współpracy będzie szkolony na spotkaniach w kierunku: a/ politycznym, aby był przekonany, że wykonywanie naszych zadań jest konieczne dla dobra PRL. Ponadto będzie zbliżany pod względem ideologicznym do naszej Służby i PRL oraz uodparniany do ideologii kleru i osób wrogo nastawionych do PRL, b/ operacyjnym – jak realizować powierzone zadania, nawiązywania doraźnych kontaktów z osobami nas interesującymi, zachowania się wśród cudzoziemców i obywateli PRL, będących w naszym zainteresowaniu, sporządzania notatek, punktualnego przychodzenia na spotkania i zasad konspiracji. – Spotkania z tw.. organizować, co 2 tygodnie lub częściej, o ile będzie zachodziła konieczność operacyjna. – Za dobrą i sumienną współpracę wynagradzać t.w. raz w kwartale sumą w wysokości 400-500 zł. – Uzyskane informacje sprawdzać, co pewien okres przez t.w. „Janek”, „Gwiazdowski” i ob. „A.R.”. – Spotkania organizować w samochodzie służbowym poza terenem miasta. //..// Współpracę zakończono 02.12.1977r. Wniosek o rozwiązanie współpracy wystawił mł. insp. Wydz. II KW MO w Siedlcach kpr. St. Szyndler z racji tego, że nie ma stałego kontaktu z załogą Zakładów Mięsnych i że do współpracy odnosi się niechętnie. W archiwach IPN znajduje się 90 dokumentów dotyczących jego osoby.

 

 

Dodaj komentarz