Celiński Edwin Henryk TW ps. „Muzyk”Łuków

By | 29 września, 2014

Celiński Edwin Henryk s. Czesława ur. 25.01.1951 IPN Lu 00419/1788 TW ps. „Muzyk” nr. rej. 7059 Łuków

Mieszkaniec miejscowości Gołaszyn gmina Łuków. Wykształcenie średnie techniczne. Absolwent Technikum Przemysłu Skórzanego. Zatrudniony na stanowisku kierownika warsztatów szkolnych, a następnie mistrza wzorcowni w Łukowskich Zakładach Obuwia. 9.12.1969r. łukowska służba bezpieczeństwa założyła mu kwestionariusz ewidencyjny kryptonim „Kontakt” celem kontroli jego osoby w związku z kontaktami jego rodziny z mieszkańcami RFN. On i jego rodzina i on była kontrolowana przez osobowe źródła informacji i technikę „W”. W uzasadnieniu wniosku pozyskania do współpracy wystawionego 10.07.1973r. możemy przeczytać między innymi: //..//…..Wymieniony kandydat podejmuje pracę w LZ.O. na stanowisku kierownika warsztatów szkolnych. Do tego zakładu przyjedzie w najbliższym czasie liczna grupa cudzoziemców montażystów z RFN i Anglii, którzy będą wymagać aktywnej kontroli operacyjnej. Dotychczas na obiekcie Ł.Z.O. tutejszy Referat SB nie posiada sieci w postaci t.w. Wytypowany kandydat używany będzie do operacyjnej kontroli tych cudzoziemców. Ponadto będzie nas informował o osobach ze swojego m. zamieszkania, którzy otrzymują szerokie kontakty z K.K.//..//……………. (zachowano oryginalną pisownię). Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa pozyskał go na podstawie obywatelskiej współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek w PRL 05.07.1973r. ppor. Jan Łyp insp. SB KP MO w Łukowie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Alex”. W 1975 roku został przekazany do dalszego prowadzenia Wydz. II KWMO w Siedlcach. W jego charakterystyce wystawionej 30.03.1979r. przez insp. Wydz. II KWMO w Siedlcach ppor. Jana Łypa możemy między innymi przeczytać: //..//…..CHARAKTERYSTYKA ZA za okres od dnia 21.02.1977 do 30.03.1979r. ….//..//……………..T.w. „ALEX” jest lojalnie ustosunkowany do PRL i przejawia pozytywny stosunek w udzielaniu pomocy Służbie Bezpieczeństwa, z którą jest dostatecznie związany. Jest to jednostka sprawdzona i obiektywnie relacjonująca realizację zadań na rzecz Służby Bezpieczeństwa…//..//………..T.w. ps. „ALEX” pozyskany został do realizacji zadań Wydz. II, związanych z rozpoznawaniem pobytu cudzoziemców z kk, którzy przyjeżdżali w charakterze montażystów do Łukowskich Zakładów Przemysłu Skórzanego. W przeszłości przebywali tam przedstawiciele firmy „KEYT” i innych kk, którzy montowali urządzenia i uruchomiali nową technologię produkcji. „ALEX” przekazywał ogólne informacje dot. zachowania się w/w cudzoziemców w pracy i miejscu zamieszkania oraz z nawiązywanych z naszymi obywatelami kontaktów. Informacje te miały charakter ogólno – rozpoznawczy, nie założono na ich podstawie żadnej sprawy operacyjnej. W końcu ubiegłego roku zakończyła się realizacja kontraktu z firmą amerykańską, w związku z tym wszyscy cudzoziemcy opuścili Ł.Z.P.S. z przeprowadzonego rozpoznania wynika, że w perspektywie nie przewiduje się przyjazdu do Ł.Z.P.S. montażystów i innych cudzoziemców z kk. W związku z powyższym możliwości t.w. „ALEX” zostały znacznie ograniczone. Ponadto t.w. „ALEX” nie ma predyspozycji i możliwości nawiązania kontaktu operacyjnego z Ambasadą RFN w Warszawie lub inną wrogą placówką w naszym kraju, celem realizacji zadań ofensywnych dla Wydz. II KWMO w Siedlcach…//..//…. W okresie opiniowanym tj. od 6or.1977 r. do chwili obecnej t.w. przekazał 12 informacji dot. cudzoziemców. Informacje te były ogólne a zatem małowartościowe. Po odpowiednim przeszkoleniu i ukierunkowaniu t.w. „ALEX’ mógłby realizować zadania na rzecz Wydziału III. T.w. „ALEX” jest jednostką sieci chętną do dalszej współpracy, każdorazowo i punktualnie przychodzi na umówione spotkania. Informacje pisze chętnie i samodzielnie, a zlecone zadania wykonuje prawidłowo. Jest niezdekonspirowany i skrupulatnie przestrzega zasad konspiracji pracy. W okresie opiniowanym był on wynagradzany na łączną sumę 1200 zł. Obecnie spotkania z tą jednostką odbywają się w LK „ASTORIA”. Reasumując powyższe stwierdzam, że t.w. ps. „ALEX” jest jednostką mało przydatną i bez perspektyw w realizacji zadań Wydz. II. Ze względu na pracę w obiekcie będącym w zainteresowaniu Wydz. III oraz realne możliwości realizacji zadań po tym zagadnieniu – proponuję przekazać go do Wydz. III w miejscu lub zakończyć współpracę.//..//….. Współpraca została zakończona 6.07.1979r. z powodu braku możliwości operacyjnych infrmatora. Spotkania z TW ps. „Alex” odbywały się w LK krypt. „Meduza” /właściciel lokalu Hipsz Maria/ i LK krypt. „Astoria” /właściciel Konieczna Jadwiga/.W okresie od grudnia 1973r. do lipca 1978r. był 9 razy wynagradzany pieniężnie za przekazywane informacje na łączną kwotę 5700 zł. W jego aktach są własnoręczne pokwitowania odbioru tych pieniędzy z rąk funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. W archiwach IPN znajduje się 205 dokumentów dotyczących jego osoby.

 

Dodaj komentarz