Grudzień Roman Bolesław TW ps. „Kasztan” Wyszków pow. Węgrów

By | 29 września, 2014

Grudzień Roman Bolesław s. Henryka ur. 05.04.1945 IPN Lu 00414/155 i IPN Lu 00419/442 TW ps. „Kasztan” nr. ew. 4134 Wyszków pow. Węgrów

Wykształcenie podstawowe. Organista w parafii w Wyszkowie w powiecie węgrowskim. Do współpracy z organami bezpieczeństwa został pozyskany na zasadzie dobrowolności 22.1968r. W jego charakterystyce wystawionej 14 maja 1974 r. przez inspektora operacyjnego referatu SB KP MO w Węgrowie ppor. Antońskiego możemy przeczytać, że, //…// do współpracy z naszą służbą został pozyskany został na zasadzie dobrowolności 22 października 1968 r. Od chwili pozyskania z tą jednostką utrzymywali łączność następujący pracownicy Referatu SB w Węgrowie: 1) ppor. Zdzisław Zdanowski od 22X1968 do 28XI1968, 2) ppor. Stanisław Matwiejczuk od 28XI1968 do 27VII1972, 3) ppor. Bogusław Bojszewski od 27VII1972 do 22VIII1973, 4) ppor. Wiesław Antoński od 22VIII1973 do 12IV1974r. W okresie współpracy z tajnym współpracownikiem ps. „Kasztan” odbyto 53 spotkania. Tylko w 7 przypadkach tw zgłosił się z napisanym doniesieniem. Niechęć z pisemnym przekazywaniem informacji, tajny współpracownik ps. „Kasztan” tłumaczył trudnościami w formułowaniu spostrzeżeń na piśmie. Przekazywane przez tajnego współpracownika ps. „Kasztan” informacje były prawdziwe. Nie stwierdzono przypadków dezinformacji. Uzyskiwane od tej jednostki informacje w większości były wykorzystywane do: – w 14 przypadkach przekazywano je do wykorzystania przez KP PZPR w Węgrowie, – w 5 przypadkach wykorzystano do opracowania informacji dla Wydz. IV KW MO w Warszawie, – 1 przekazano do wykorzystania dla pionu kryminalnego KP MO w Węgrowie. W celu kształtowania właściwego stosunku do współpracy z naszą służbą i oceny tej jednostki I Z-ca ds. Służby Bezpieczeństwa w Węgrowie odbył 4 spotkania kontrolne //…// W okresie współpracy tajny współpracownik ps. „Kasztan” był wynagradzany 10 razy na łączną kwotę 4200zł, co moim zdaniem było proporcjonalne do przekazywanych przez niego informacji. W czasie współpracy tajny współpracownik ps. „Kasztan” dał się poznać, jako człowiek powolny, nieposiadający własnej inicjatywy. Cechowała go pogoń za pieniądzem oraz chytrość. Cechy te niejednokrotnie decydowały o tym, że tajny współpracownik ps. „Kasztan” przychodził na spotkania nie wykonując zleconego zadania. Ponadto tajny współpracownik ps. „Kasztan” nie utrzymuje bliskich kontaktów z księżmi. Ks. Rytel-Ty burczy Marian nie zezwolił twa „Kasztan” na prowadzenie kancelarii parafialnej, przez co tajny współpracownik utracił możliwość zdobywania i przekazywania naszej służbie ciekawych komunikatów, listów Episkopatu, bądź listów bp. Mazura. Z uwagi na to, iż tajny współpracownik ps. „Kasztan” nie posiada możliwości do realizacji zadań dla naszej służby uważam eliminowanie tej jednostki z czynnej sieci agenturalnej Referatu SB w Węgrowie.//..// W archiwach IPN zachowały się jego Teczka Personalna i Zeszyt Ewidencyjny zawierające łącznie 120 dokumentów.

Dodaj komentarz