ChybowskiWłodzimierz Franciszek TW ps. „Góral” Sokołów Podl.

By | 4 sierpnia, 2012

Chybowski Włodzimierz Franciszek Wiesława ur. 1954r. IPN Lu 00419/1898 TW ps. „Góral” nr. rej. 7374 Sokołów Podlaski.

Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego. Wykształcenie wyższe. Z zawodu nauczyciel. Od 19 listopada 1984 do 14 marca 1990 roku był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Góral”.  Do współpracy z SB na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności obywatelskiej za ład i bezpieczeństwo w kraju zwerbował go 19.11.1984r. ppor. Mirosław Ambroziak insp. Wydz. III WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy z SB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Góral”. W okresie współpracy odbyto z nim 40 spotkań, na których przekazywał informacje w formie pisemnej i ustnej. Za przekazywane informacje był wynagradzany w formie pieniężnej sumami od dwóch do pięciu tysięcy złotych. Łącznie pobrał z rąk funkcjonariuszy SB 23 tys. zł.  W jego charakterystyce pracy wystawionej 20.03.1989r. przez insp. SB RUSW w Sokołowie Podlaskim możemy przeczytać między innymi: (zachowano oryginalną pisownię)//..// Sokołów Podlaski 1989.03.20 TAJNE SPEC. ZNACZENIA Egz. pojedynczy: C H A R A K T E R Y S T Y K A TW ps. „Góral” Nr. ewid. 7374 CHARAKTERYSTYKA TW, – TW ps. „Góral” jest to mężczyzna 30 lat, żonaty na utrzymaniu posiada troje nieletnich dzieci. W ubiegłym roku ukończył studia zaoczne na wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego uzyskują tytuł magistra. Pracuje w jednej ze szkół podstawowych w rejonie Sokołów Podlaski. Do współpracy z SB w charakterze TW w/w został pozyskany w dni 18.11.1984r., na zasadzie poczucia obywatelskiej współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju. W/w jest człowiekiem inteligentnym, spostrzegawczym, umiejącym zachować spokój i opanowanie nawet w trudnych sytuacjach. Potrafi również zachować w tajemnicy fakt współpracy z SB, posiada wykształcony zmysł samokontroli. Zainteresowanie TW skupia się wokół szeroko rozumianych przedmiotów humanistycznych, a szczególnie interesuje się historią i politologią.. jego hobby to sport.//……………………//W/w TW posiada rozległe znajomości w środowisku nauczycielskim rejonu Sokołowskiego, a także innych środowisk. TW wyjeżdżał kilkakrotnie do krajów socjalistycznych. OCENA PRACY TW- //……………………………//Od momentu pozyskania odbyto z w/w 40 spotkań w trakcie, których przekazał szereg cennych i obszernych informacji. Oprócz informacji dotyczących poszczególnych osób TW systematycznie informował o nastrojach komentarzach itp., występujących w różnych środowiskach tj. służby zdrowia, oświaty i wychowania, rolników, postawie kleru. Spotkania z TW odbywane były w różnych miejscach w Sokołowie Podlaskim oraz w Ceranowie a od maja 1988r. do października w LK krypt. „MORSZKOWIANKA”. W trakcie wszystkich spotkań TW zachowywał się swobodnie, chętnie udzielał informacji. W zależności od sytuacji operacyjnej TW przekazuje informacje w formie pisemnej bądź ustnej. Stawiane zadania TW realizuje prawidłowo z pełnym zaangażowaniem. Przekazywane informacje były prawdziwe, potwierdzały się w toku bieżącej pracy operacyjnej i wyjaśniająco-ustaleniowej. Dotychczasowa współpraca z TW przebiega właściwie. MOŻLIWOŚCI OPERACYJNE TW ps. „Góral” ma naturalne możliwości zdobywania informacji o wszelakiego rodzaju nieprawidłowościach, komentarzach i innych wydarzeniach mogących wystąpić w środowisku oświaty i wychowania. Ponadto z uwagi na zajmowane stanowisko, posiada on duże możliwości wpływu na postawy podległych pracowników w kierunkach przez nas porządanych. Oprócz z tego z uwagi na miejsce pracy żony TW „Góral” posiada pośrednie możliwości informowania nas o problemach występujących w środowisku służby zdrowia. Ponadto z uwagi na miejsce zamieszkania TW może informować nas o problemach wsi, postawach m. kleru itp. KONTROLA PRACY TW odbywać się będzie przez:

1)     Dokonywanie systematycznej analizy otrzymywanych informacji od TW poprzez:

– wyjaśnianie okoliczności, w jakich TW uzyskał informacje-

– sprawdzanie czy w określonych warunkach TW mógł uzyskać przekazaną informację.

– porównywanie danych uzyskanych od TW z danymi uzyskanymi od innych źródeł informacji.

2)    Opracowanie i przekazanie do realizacji zadania kontrolnego dotyczącego wyjaśnienia określonej sytuacji znanej już wcześniej pracownikowi operacyjnemu.

3) ·Obserwowanie zachowania się TW w miejscowym środowisku, kontaktów, stosunków rodzinnych itp.

SZKOLENIE TW – Szkolenie TW odbywać się Będzie podczas planowanych spotkań, na których będę poruszał sprawy dot. zasad przestrzegania konspiracji współpracy, sposobów zdobywania interesujących informacji, przekazywanie informacji na piśmie, sposobów kontaktowania w sytuacjach nie cierpiących zwłoki.

WYNAGRODZENIE TW – Za dotychczasowa właściwą współpracę z SB TW ps. „Góral” wypłacono w sumie 18.000zł. W toku dalszej współpracy w zależności od wartości przekazywanych informacji należy również przewidzieć wynagrodzenie w formie pieniężnej bądź upominkowej. ŁĄCZNOŚĆ Z TW, – Zasadniczą formą łączności z TW będą terminowe spotkania. W nagłych przypadkach TW będzie wywoływał spotkania podając swój pseudonim. Pracownik operacyjny będzie kontaktował się również telefonicznie w miejscu pracy TW.

Wykonano w 1 egz. podpisał Insp. SB RUSW w Sokołowie Podlaskim Chor. K. Anuszkiewicz //..//

19.01.1990 roku st. chor. K. Anuszkiewicz insp. SB RUSW w Sokołowie Podlaskim przekazał TW „Góral” na kontakt ppor. L. Kurowskiemu z Wydziału Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa z WUSW w Siedlcach. Współpracę zakończono 14.03.1990r. z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacja resortu spraw wewnętrznych a jego akta przekazano do archiwum Wydz. „C” WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się 140 dokumentów potwierdzających jego współprace z SB w tym Teczka Personalna i Teczka Pracy. Poniżej kilka kopi oryginalnych dokumentów dotyczących jego osoby:

Dodaj komentarz