Moszczyński Janusz Andrzej s. Władysława ur. 30.07.1950 IPN Lu 00415/267 TW ps. „Andrzej” Siedlce kontrwywiad wojskowy

By | Styczeń 14, 2021

Moszczyński Janusz Andrzej s. Władysława ur. 30.07.1950 IPN Lu 00415/267 TW ps. „Andrzej” Siedlce kontrwywiad wojskowy

Wykształcenie wyższe techniczne. Podporucznik w 45 Pułku Zmechanizowanym w Siedlcach. 30.06.1977 r.0W pokoju hotelowym podpisał deklarację o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Andrzej”. i pisząc własnoręcznie następującą deklarację:DEKLARACJA Ja Moszczyński Janusz s. Władysława ur. 30.7.1950 dobrowolnie deklaruję się współpracować z organami kontrwywiadu Wojska Polskiego w celu wykrywania i zwalczania wrogiej działalności skierowanej przeciwko Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i jej Siłom Zbrojnym. Przekazywane mi zadania zobowiązuję się wykonywać wnikliwie i sumiennie. Jednocześnie zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy fakt mojej nieoficjalnej współpracy z kontrwywiadem wojskowym i nie rozgłaszać tego w żadnych okolicznościach. Dla zachowania lojalności współpracy wszystkie pisane przeze mnie meldunki podpisywać będę pseudonimem „Andrzej”. Własnoręczny podpis Siedlce 30.06.1977r. Deklarację współpracy przyjął starszy pomocnik Szefa Wydziału I WSW Lublin por. J. Toporowski. Był wynagradzany pieniężnie za udzielane informacje. Jest jego pokwitowanie kwoty 400zł z 13.09.1977. 18.10.1979 rozwiązano współpracę z powodu kłopotów rodzinnych TW (choroba żony). Na tą okoliczność napisał następujące oświadczenie: Oświadczenie Ja Moszczyński Janusz s. Władysława ur. 1950r przyjąłem do wiadomości, że z dniem dzisiejszym zostałem zwolniony z obowiązku współpracy z organami KW i WSW. Zobowiązuję się zachować w tajemnicy fakt mojej współpracy, metody działania, oraz osoby i sprawy którymi się zajmowałem w trakcie współpracy. Siedlce dnia 17.10.1979r. W charakterystyce TW napisano miedzy innymi: Cechy dodatnie: towarzyski, spostrzegawczy   Cechy ujemne: zarozumiałość, chciwy na pieniądze. Podpisał major magister R. Śpiewak ST. Oficer Wydz. III Oddz. WSW Lublin.

Dodaj komentarz