Melańczuk Ryszard s. Wacława ur. 03.08.1938 IPN Lu 00419/457 TW ps. „Parys” nr. rej.5478 Węgrów

By | Styczeń 14, 2021

Melańczuk Ryszard s. Wacława ur. 03.08.1938 IPN Lu 00419/457 TW ps. „Parys” nr. rej.5478  Węgrów

Mieszkaniec Węgrowa. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności ślusarz-mechanik. Zatrudniony w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Węgrowie na stanowisku kontrolera technicznego. Do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa zwerbował go na zasadzie dobrowolności 04.08.1970 r. plut. Wiesław Antoński oficer operacyjny SB KP MO Węgrów. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy z SB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Parys”.  Z czynnej sieci agenturalnej został wyeliminowany 15.02.1975 r. We wniosku o eliminację z czynnej sieci agenturalnej wystawionym 15.02.1975 r. przez inspektora operacyjnego Referatu SB w Węgrowie ppor. A. Bartkiewicza możemy przeczytać między innymi: //..//..Tajny współpracownik ps. „PARYS” został pozyskany w dni 4.VIII.1970 r. w oparciu o zasadę dobrowolności. Celem pozyskania było wnikliwe rozeznanie ujemnych zjawisk występujących w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Węgrowie, a szczególnie ujawniania przypadków marnotrawstwa i niegospodarności oraz celowo wadliwego i niedbałego wykonywania remontów maszyn i urządzeń rolniczych. Tjny współpracownik był wykorzystywany do kontrolowania operacyjnego figuranta kwestionariusza operacyjnego krypt. „Niepoprawny” oraz członków sekty św. „Jehowy” zatrudnionych w POM. T.w. zlecano inne zadania doraźne wynikające z zabezpieczeń uroczystości państwowych. Z t.w. odbyto 63 spotkania im wypłacono mu w formie pieniężnej kwotę 5420 złotych. W okresie pracy z tajnym współpracownikiem w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Węgrowie nie ujawniono zagrożeń, którymi winien się zająć aparat Służby Bezpieczeństwa. Kwestionariusz ewidencyjny krypt. „Niepoprawny” po ustaleniu aktualnej postawy figuranta został złożony w archiwum. W związku z powyższym wnoszę o rozwiązanie współpracy z tajnym współpracownikiem z uwagi na to iż Państwowy Ośrodek Maszynowy w Węgrowie nie wymaga ze względu na kształtującą się tam sytuację aktywnej ochrony operacyjnej ze strony naszej służby. //..//.. W archiwach IPN znajduje się 95 dokumentów dotyczących jego osoby. W tym Teczka Pracy i liczne pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB,

Dodaj komentarz