ks. Wardziak Andrzej s. Antoniego ur. 10.01.1931 IPN Lu 00419/180 TW ps. „Tytus”

By | Styczeń 12, 2021

ks. Wardziak Andrzej s. Antoniego ur. 10.01.1931 IPN Lu 00419/180 TW ps. „Tytus”

Kaiądz katolicki. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1955 roku. Proboszcz parafii Osłów w powiecie kutnowskim diecezja warszawska. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa został pozyskany 28 sierpnia 1967 roku  na zasadzie dobrowolności  przez por. Henryka Mrowińskiego z Wydziału IV KW MO w Łodzi. W jego charakterystyce, jaką wystawił 1 stycznia 1965 roku st. oficer oper. Służby Bezpieczeństwa w Otwocku por. B. Drożdż możemy przeczytać między innymi: //..//…..Charakterystyka ks. Wardziak Andrzeja-Grzegorza s. zd. Staszewska ur.10.01.1931r. w Warszawie, wykształcenie wyższe. Ks. Wardziak pochodzi z rodziny mieszczańskiej. Jego rodzice przed wojną oraz po wyzwoleniu na terenie Warszawa-Wawer prowadzili sklep spożywczy. Ks. Wardziak uczęszczając do gimnazjum należał do Sodalicji Mariańskiej. W 1949 r. za przynależność tą został zatrzymany przez b. urząd Bezpieczeństwa w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1955 w Warszawie. Po otrzymaniu święceń w latach 1956-57 pełnił funkcję wikariusza w parafii M. B. w Częstochowie. Natomiast od 1959 do lipca 1964 był wikarym na różnych parafiach w Warszawie. Będąc wikariuszem na placówkach parafialnych dał się poznać, jako typ przebiegły, kombinator i lawirant. //..//…..W 1960r. wygłosił cały szereg kazań, w których prawie każde posiadało akcenty polityczne. Za wrogą postawę nie otrzymał zezwolenia na naukę religii w szkołach na terenie Warszaw. W latach 1961-63 jako wikariusz parafii Św. Barbary podczas kazań opowiadał zmyślone rzeczy, o różnych cudach robiąc aluzję do niewierzących.//..//……W 1962r. wygłaszając kazanie oświadczył, że państwo, w którym łamie się prawo do wiary w boga musi zginąć.//..//…… Z racji podejmowanej działalności dwukrotnie był ostrzegany profilaktycznie przez Wydział Wyznań m. st. Warszawy. Skutki tych rozmów były jednak nikłe. Podjęto również wniosek o niezatwierdzenie go na administratora parafii Kociny. Wydział Wyznań w porozumieniu z Wydziałem IV Komendy M.O. m. st. Warszawy nie dopuścili, aby ks. Wardziak został proboszczem parafii jak wyżej. Mimo to kuria warszawska w lipcu 1964r. nie oficjalnie skierowała ks. Wardziaka na administratora nielegalnej parafii Sulejówek. Parafia ta została utworzona w kaplicy stanowiącej własność zgromadzenia zakonnego. Ks. Wardziak czuje się w pełni administratorem, zatrudnił osobę świecką na gospodynię. Fakt zatrudnienia gospodyni nie był na rękę członkiniom zgromadzenia. Wyniku powyższego napisały skargę do kurii, oskarżając ks. Wardziaka o niemoralne prowadzenie się. Podczas kadencji ks. Wardziaka na placówce w Sulejówku nie notowano, by prowadził wrogą działalność. Jedynie w sierpniu 1964r. zorganizował pielgrzymkę do Częstochowy, w której brało udział 6 osób.//..//…/zachowano oryginalną pisownię/. We wniosku o zatwierdzenie współpracy z tw. ps. Tytus”, który wystawił 28 sierpnia 1971 roku inspektor operacyjny Referatu SB KP MO w Mińsku Mazowieckim por. B. Mrowiński możemy przeczytać między innymi, że://..//…Tajny współpracownik ps. „Tytus” do współpracy z organami Służby Bezpieczeństwa pozyskany został w dniu 25 sierpnia 1967r. w jego miejscu zamieszkania przez pracownika Wydziału IV KW MO w Łodzi por. Henryka Mrowińskiego. Tw. „Tytus” napisał zobowiązanie o zachowaniu w tajemnicy przeprowadzonych rozmów przez pracownika SB. Podstawą pozyskania była zasada dobrowolności. Od chwili pozyskania por. Mrowiński odbył dwa spotkania, na których tw udzielił ogólnych informacji o księżach z dekanatu. Od dnia 2.11.1967r. pracownik trzykrotnie próbował nawiązać kontakt z tw ps. „Tytus”, lecz bezskutecznie. Dopiero w dniu 29.02.1968r. tow. Mrowiński nawiązał kontakt z tw ps. „Tytus” w jego miejscu zamieszkania, lecz zachowanie się tw wskazywało, że niechętnie spotyka się z pracownikiem SB. Tw zarzucił pracownikowi nieuczciwość w załatwianiu jego osobistych spraw, chodziło o wstrzymanie egzekucji przez komornika. Z dokumentów wynika, że było brak koordynacji przez Wydział IV-ty KW MO w Łodzi z Ref. SB w Kutnie. Następnie por. Mrowiński trzykrotnie próbował nawiązać kontakt z tw, lecz również bezskutecznie. W dniu 27.05.1968r. pracownik udał się do miejsca zamieszkania, gdzie nie zastał tajnego współpracownika. W rozmowach z księżmi tw informował o wizycie pracownika SB, lecz nie ujawnił treści przeprowadzonych rozmów. Unikał bezpośrednich kontaktów z pracownikiem, mimo że pracownik próbował na siłę z nim spotkać się. W dniu 29.IV.1969r. Wydział IV-ty KW MO w Łodzi poinformował, że na teren powiatu Mińsk Mazowiecki przybył tw ps. „Tytus”. Referat SB nie znając przebiegu współpracy zwrócił się do Wydz. IV –go o nadesłanie materiałów. W rozmowach z tw przeprowadzonych przez pracowników SB w Mińsku Maz. wynikało, że ma on pretensji do ob. Henryka, ponieważ nie dotrzymał słowa w sprawach urzędowych. Por. Morawski odebrał bez jego zgody program pracy katechetycznej opracowany przez Kurię i nie zwrócił go do chwili obecnej. Przesyłając materiały Wydział IV-y KWMO w Łodzi poinformował, że przybędzie pracownik (por. Morawski) celem przekazania na łączność. Do chwili obecnej pracownik nie zgłosił się. Z prowadzonych rozmów z tw „Tytus” wynika, że stracił on zaufanie do organów Sł. Bezp. poprzez niewłaściwą współpracę RSB Kutno z Wydz. IV-tym KWMO Łódź. Dlatego też podczas pobytu na tut. terenie wymienionego wymaga dużo pracy, aby zaufanie takie mogło być przez niego uzyskane. W roku bieżącym posiadał tw komplikacje finansowe, lecz nie dopuszczono do konfliktu. Ostatnie rozmowy wskazują na zmianę postępowania tw „Tytus” do organów SB, lecz nie w takim stopniu by podjąć z nim stałą współprace. Materiały uzyskane z rozmów i źródeł operacyjnych są gromadzone w TEO tw. „Tytus”. W dalszym ciągu tw pozostaje w aktywnym zainteresowaniu tut. RSB, ponieważ posiada tw możliwości udzielania interesujących nas informacji. Z uwagi na to, że tw ps. „Tytus” znajduje się na ternie pow. Mińsk Maz. należy posiadane materiały złożyć w archiwum Wydziału „C” KWMO w Warszawie. Gdyby nie uległ zmianie stosunek tw ps. „Tytus” do organów SB współpraca w przyszłości nie może być kontynuowana….//..//…….31.08.1971 roku przez KPMO w Mińsku Mazowieckim materiały dotyczące jego osoby zostały przekazane do Wydziału „C” KWMO w Warszawie celem złożenia ich w archiwum z powodu nie wyrażania zgody na dalszą współpracę. W archiwach IPN znajduje się 211 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz