Kosierkiewicz Waldemar Jerzy s. Henryka ur. 24.04.1923 IPN Lu 00419/447 TW ps. „Ostrowski” nr. rej. 5499 Łochów

By | Styczeń 11, 2021

Kosierkiewicz Waldemar Jerzy s. Henryka ur. 24.04.1923 IPN Lu 00419/447 TW ps. „Ostrowski” nr. rej. 5499 Łochów

Mieszkaniec Łochowa. Wykształcenie średnie ekonomiczne. Zatrudniony w Fabryce Maszyn Budowlanych „Proma” w Łochowie na stanowisku kierownika zaopatrzenia. 17.08.1970 roku został pozyskany do współpracy z SB na zasadzie dobrowolności przez oficera operacyjnego SB KP MO w Węgrowie plutonowy W. Antońskiego. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z SB z przyjmując pseudonim konspiracyjny „Ostrowski”. Jak podaje jego charakterystyka pracy wystawiona 20 lutego 1971 roku przez plutonowego W. Antońskiego oficera operacyjnego SB z Węgrowa od momentu pozyskania odbyto z nim 8 spotkań. Za przekazywane informacje był dwukrotnie wynagradzany pieniężnie na łączną kwotę 730 złotych. 20 lipca 1972 roku przejął go na kontakt do dalszego prowadzenia oficer operacyjny Referatu SB w Węgrowie ppor. A. Bartkiewicz. W 1972 roku złożył wymówienie i przeszedł do pracy w ZUT „Bumar-Proma” w Ostrówku. W kierunkowym planie wykorzystania TW ps. „Ostrowski” wystawionym 26 czerwca 1976 roku przez oficera operacyjnego Referatu SB w Węgrowie ppor. A. Bartkiewicza możemy przeczytać miedzy innymi: //..//..T.w. ps. „Ostrowski” do współpracy z naszą służbą w sierpniu 1970 roku na zasadzie dobrowolności. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji o sytuacji ZUT „Bumar-Proma”. T.w. z racji zajmowanego stanowiska utrzymuje kontakty z kadrą inżynieryjno-techniczną i kierownikami działów. //..//… W związku z powyższym proponuję wykorzystać go do realizacji następujących zadań:   I. Po linii zabezpieczenia zakładu „Bumar-Proma” : 1. Ujawniania osób prowadzących wrogą i destrukcyjną działalność, a szczególnie tych, które w określonych warunkach mogą odgrywać rolę przywódców.  2. Ujawniania osób o negatywnych postawach i wypowiedziach skłonnych do podejmowania działalności destrukcyjnej i antypaństwowej.                    3. Ujawniania osób sabotujących decyzję kierownictwa politycznego i administracyjnego zakładu w zakresie systemu zarzadzania, organizacji produkcji i wdrażania postępu technicznego.  4. Ujawniania osób które celowo prowadzą szkodliwą działalność w zakresie wykonawstwa zadań produkcyjnych oraz są podejrzane o niszczenie maszyn, urządzeń i środków transportu.  5. Ujawniania osób które świadomie lub nieświadomie naruszają obowiązujące przepisy o tajemnicy państwowej i służbowej.  6. Ujawniania osób utrzymujących prywatne kontakty z obywatelami państw kapitalistycznych, a które posiadają dostęp do prac tajnych względnie zajmują ważniejsze stanowisko w zakładzie. 7. Ujawniania nieuzasadnionych wyjazdów pracowników zakładu za granicę szczególnie do państw kapitalistycznych. 8. Ujawniania i fałszowania sprawozdań, analiz i bilansów, które stanowią podstawę do podejmowania decyzji gospodarczych.                   9. Ujawniania osób podejrzewanych o dokonywanie przestępstw /zabór mienia, kradzieży, łapownictwa itp./. 10. Ujawniania karierowiczów wykazujących lekceważący stosunek do klasy robotniczej i ingerujących jej słuszne postulaty, wykazujących  biurokratyczny stosunek do ludzkich bolączek.                                            11. Ujawniania wszelkich związków nieformalnych i klik naruszających socjalistyczne zasady stosunków międzyludzkich oraz odziaływujących negatywnie na atmosferę polityczną zakładu.  12. Ujawniania przypadków niewłaściwej gospodarki materiałowej powodującej marnotrawstwo i niszczenie surowców i półfabrykatów. 13. Ujawniania osób nieudolnych, pozbawionych decyzji a zajmujących stanowiska decydujące o prawidłowym funkcjonowaniu zakładu.                   14. Ujawniania osób prowadzących w przeszłości przestępczą działalność polityczną lub gospodarczą w zorganizowanych gangach a zatrudnionych w komórkach mających istotne znaczenie dla działalności zakładu.  T.w. będzie systematycznie szkolony na odbywanych spotkaniach oraz wykorzystywany do kontroli t.w. t.w.ps. „WT”, „Motor” i „Orkan”.//..//….(zachowano oryginalną pisownię).  W postanowieniu o rozwiązaniu współpracy z TW ps. „Ostrowski” nr. ew. 5499 możemy przeczytać:           //..//… 1. Powód rozwiązania współpracy. W dniu 12.06.75 r. na spotkaniu TW „Ostrowski” zwrócił się do mnie z prośbą o przyjęcie jego rezygnacji ze współpracy z naszą służbą nie wyrażając w chwili obecnej  zgody na przejście na kontakt innego pracownika naszej służby z KW MO Siedlce.TW umotywował to tym, iż podjął decyzję odejścia z Zakładu Urządzeń Technicznych  w Ostrówku. W ZUT będzie pracował tylko do III kw. 1975r. Po odejściu z ZUT zamierza podjąć nową pracę w Ciechanowie lub może w Siedlcach. Po podjęciu nowej pracy w tych miejscowościach gotów jest podjąć ponownie współpracę nieodpłatnie z pobudek patriotycznych. W związku z powyższym postanowiono złożyć teczkę personalną i pracy w arch. Wydz. „C” KS MO W-wa po rozwiązaniu współpracy. ( nieczytelny podpis oficera operacyjnego) Zgadzam się na rozwiązanie współpracy (I Zastępca Komendanta Powiatowego MO d/s Służby Bezpieczeństwa w Węgrowie) Podpis nieczytelny.//..//… W 21 czerwca 1976 roku współpraca z nim została rozwiązana. W archiwach IPN znajduje się 101 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz