Ginter Zygmunt s. Ignacego ur. 17.12.1930 IPN Lu 00414/496 TW ps. „Zygmunt” nr. rej. 4977 Siedlce

By | Styczeń 7, 2021

Ginter Zygmunt s. Ignacego ur. 17.12.1930 IPN Lu 00414/496 TW ps. „Zygmunt” nr. rej. 4977 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Właściciel gospodarstwa rolnego w Mościbrodach powiat Siedlce. Wykształcenie wyższe o specjalności zootechnik. Zatrudniony na stanowisku rzeczoznawcy-selekcjonera w Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt w Warszawie. Członek ZSL. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa w charakterze współpracownika został pozyskany na zasadzie dobrowolności i współobywatelskiej odpowiedzialności za ład i bezpieczeństwo w kraju 27.07.1980 roku. Pozyskania dokonał por. Władysław Foryś insp. Wydz. III A WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy ze służbą bezpieczeństwa przyjmując pseudonim konspiracyjny „Zygmunt”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Plon”. W charakterystyce TW ps. „Zygmunt”, którą  31.12.1985 roku wystawił kpt. Władysław Foryś możemy miedzy innymi przeczytać:..//..//…….Siedlce. dnia 31.12.1985r TAJNE SPEC. ZNACZENIA egz. pojed. CHARAKTERYSTYKA TW ps. „ZYGMUNT” nr. ew. 4987 za okres 1.01.84r – 31.12.85r TW ps. ZYGMUNT do współpracy z Organami Służby Bezpieczeństwa 27.07.1980r na podstawie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład i bezpieczeństwo kraju. Do współpracy pozyskany został przez por. W. Forysia, inspektora b. Wydz. III A. Wymieniony w dniu pozyskania zatrudniony był w Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt w charakterze pracownika terenowego i obsługiwał teren woj. siedleckiego. Z uwagi na miejsce zatrudnienia i charakter pracy wykorzystywany był w ramach sprawy obiekt. „PLON”. Od chwili pozyskania współpracuje z 1 pracownikiem B. W związku z sytuacją zdrowotną, otrzymaniem grupy inwalidzkiej /III/ i spełnianiu warunków umożliwiających przejście na wcześniejszą emeryturę, TW obecnie przebywa na emeryturze. Ponad to dodatkowo zajmuje się prowadzeniem 2-hektarowego gospodarstwa rolnego w m. Mościbrody. Z  chwilą przejścia na emeryturę zmniejszyły się możliwości operacyjne TW w zakresie uzyskiwania informacji interesujących SB. W związku z ograniczonymi możliwościami spotkania z TW odbywały się rzadziej, a od połowy 1985r TW ZYGMUNT wykorzystywany jest jako źródło sygnalizacyjne. Spotkania odbywają się 1 raz na 2-3 miesiące. Uzyskiwane od TW informacje posiadały określoną wartość operacyjną i wykorzystywane były w sprawach ob. „PLON”, oper. sprawdz. „GOSPODARZ”. W miarę potrzeby ZYGMUNT wykorzystywany był ofensywnie /w ramach kombinacji destrukcyjnie wpłynął na utworzenie spółki tworzonej przez ob. Jana Rafała/. W omawianym okresie sam TW nie wykazywał własnej inwencji w zakresie uzyskiwania i poszerzania informacji. Nie było też spotkań odbywanych z jego inicjatywy. Na odbywanych spotkaniach TW przekazywał informacje w formie ustnej. Nie wyraża zgody na przekazywanie informacji na piśmie. Kategorycznie odmawia wynagradzania za przekazywane informacje w formie pieniędzy. W celu lepszego związania TW z B oraz zachęty do współpracy, TW ZYGMUNT został dwukrotnie wynagrodzony w formie prezentu. W okresie współpracy TW kontrolowany był przez inne źródła, np. TW „ORKAN”, „STEN”, KO „SM”. Nie stwierdzono faktów dezinformacji. Nie stwierdzono również faktu dekonspiracji. W trakcie odbywanych spotkań prowadzono szkolenie, podczas którego zwracano uwagę na zasady konspiracji spotkań, sposobu pozyskiwania i przekazywania informacji, łączności w nagłych przypadkach, omawiano również sytuację społeczno-polityczną i gospodarczą kraju oraz ogólnie zapoznawano z zasadami Służby i potrzebę współpracy. Spotkania z TW odbywały się w różnych miejscach oraz w różnym czasie, łącznie w omawianym okresie z TW odbyto 16 spotkań, w czasie których przekazał szereg informacji z zakresu nieprawidłowości występujących na odcinku wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej. W n i o s k i 1. Mimo zmniejszenia możliwości operacyjnych, celowym jest dalsze wykorzystywanie TW ZYGMUNT i odbywanie spotkań na dotychczasowej zasadzie. 2. W przypadku zwiększenia się możliwości operacyjnych uczęstotliwić spotkania. 3. W dalszym ciągu stosować wynagradzanie okazjonalne w formie prezentów. Na spotkaniach prowadzić szkolenie…//..//…….Współpraca została zakończona 18.10.1988r. a 19.10.1988r. jego akta zostały złożone w archiwum WZO Sekcja „C” WUSW w Siedlcach. Powodem wyeliminowania jego osoby z czynnej sieci agenturalnej był jego słaby stan zdrowia i brak możliwości operacyjnych w uzyskiwaniu informacji. W archiwach IPN znajduje się 115 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz