Foryszewski Marek s. Antoniego ur. 27.10.1956 IPN Lu 00414/601 TW ps. „Piotr” nr. rej. 5729 Siedlce

By | Styczeń 5, 2021

Foryszewski Marek s. Antoniego ur. 27.10.1956 IPN Lu 00414/601 TW ps. „Piotr” nr. rej. 5729 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności tokarz. Zatrudniony w PKS Odział Towarowo-Osobowy w Siedlcach na stanowisku kierowcy-montera. Do współpracy z SB pozyskał go 15.04.1985 roku na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju kpt. Andrzej Karczmarczyk kier. Sekcji Wydz. II WUSW w Siedlcach. Celem pozyskania miało być zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej „Transpol” dotyczącej zabezpieczenia kontrwywiadowczego międzynarodowego transportu samochodowego. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z SB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Piotr”. W jego charakterystyce pracy którą wystawił  17.11.1989 roku ppor. Jarosław Nalazek insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach możemy przeczytać między innymi: //..//(zachowano oryginalną pisownię)………Analiza zebranych w toku współpracy dokumentów jak również przekazywanych informacji pozwala określić go pozytywnie. Tw przekazał szereg ustnych i pisemnych informacji z zakresu funkcjonowania macierzystego zakładu pracy, polityki i struktury służbowych wyjazdów poszczególnych kierowców na kierunku zachodnim……ich kontroli w czasie trwania wyjazdu i po powrocie do kraju, które to informacje pogłębiały wiedzę operacyjna na kierunku będącej przedmiotem SO „Transpol”. Ogółem odbyto z TW 10 (dziesięć) spotkań. W zależności od aktualnych warunków i możliwości miały one miejsce w samochodzie prywatnym obsługującego go pracownika operacyjnego poza terenem miasta Siedlce bądź na świeżym powietrzu w warunkach gwarantujących konspirację i anonimowość prowadzonych rozmów. W okresie współpracy nie był wynagradzany materialnie.//..//…………….W procesie kontroli TW nie stosowano żadnych środków techniki operacyjnej. W okresie trwania współpracy nie przeprowadzono ze źródłem spotkań kontrolnych.//..//…………Z analizy zebranych w tym okresie dokumentów wynika, że wszelkie trudności i nieprawidłowości należy przypisać TW.//..//………….nastąpiła przerwa we współpracy ok. 2 lat. W marcu 1988 r. nawiązano kontakt i usystematyzowano proces współpracy. Jednak odnotować należy niezdyscyplinowanie i niesumienność TW jak również unikanie wywoływanych spotkań. Z uwagi na fakt zwolnienia się por. L. Dębczaka z resortu spraw wewnętrznych Tow. Karczmarczyk A. Z-ca Naczelnika tut. Wydziału II na kontrakcie którego pierwotnie przebywał TW, przeprowadził rozmowę z TW ps. „Piotr” informując go o potrzebie zmiany obsługującego go pracownika z uwagi na przedstawione okoliczności. TW wyraził niezadowolenie z powodu tak częstych zmian pracowników utrzymujących z nim kontakt, nie wyraził zgody na dalsze przekazanie i odmówił współpracy z organami SB. Przekonywanie TW o pełnej gwarancji konspiracji współpracy i anonimowości po wykorzystaniu przekazywanych informacji nie wpłynęło na zmianę jego decyzji. Z uwagi na powyższe zaistniała potrzeba zaniechania współpracy i przygotowanie do złożenia w archiwum WZO tut. WUSW materiałów dot TW ps. „Piotr”//.. W archiwach IPN znajduje się 40 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz