Ekert Lesław Czesław s. Henryka ur. 23.11.1920 IPN Lu 00414/131 i IPN Lu 00419/214 TW ps. „Solidny” nr. ew. 3417 Mińsk Mazowiecki

By | Styczeń 5, 2021

Ekert Lesław Czesław s. Henryka ur. 23.11.1920 IPN Lu 00414/131 i IPN Lu 00419/214 TW ps. „Solidny” nr. ew. 3417 Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik samochodowy. Do współpracy z organami informacji wojskowej został zwerbowany 3.XII.1947 r. podczas odbywania służby wojskowej w JW. w Gdańsku. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Solidny”. W jego charakterystyce pracy jaką wystawił mu 3.XII.1969r. inspektor operacyjny Referatu d/s Służby Bezpieczeństwa KP Mo w Mińsku Mazowieckim por. J. Piotrowski możemy miedzy innymi przeczytać: //..//..Charakterystyka tajnego współpracownika ps. „Solidny” Nr. ew. 3417 personalia wymienionego w niniejszych aktach. Wymieniony został pozyskany do współpracy W 1947r. przez Szefostwo Informacji 16 KDP w Gdańsku. W tym czasie odbywał zasadniczą służbę wojskową, zajmując różne stanowiska a między innymi kierownika kancelarii tajnej. Przez Szefostwo Informacji był wykorzystywany na odcinku współpracy jako rezydent obsługujący 3 jednostki sieci tajnych współpracowników do czasu zdemobilizowania go z WP. Współpraca z nim została przerwana w 1950r. z uwagi odejścia do cywila. Wymieniony z chwilą na tutejszy teren pracował w szeregu instytucjach na stanowisku pracownika umysłowego. Przed podjęciem go na kontakt do współpracy przez RSB KPMO Mińsk Maz. pracował w Pow. Zarządzie Ligi Obrony Kraju Mińsk Maz. na stanowisku Z-cy Kierownika Ośrodka Szkolenia Kierowców Samochodowych. Do jego zadań służbowych należało między innymi przeprowadzanie zajęć teoretycznych i praktycznych w zakresie szkolenia kierowców w różnych punktach tutejszego powiatu. Z racji zajmowanego stanowiska i charakteru pracy posiadał szerokie kontakty i znajomości w różnych środowiskach społecznych tutejszego powiatu, a między innymi wśród osób pozostających w zainteresowaniu operacyjnym RSB. Do współpracy z tut. Sł. Bezp. został podjęty w dniu 18.IV.1967r. i wykorzystywany po zagadnieniu organizacji pracy na odcinku organizowania pracy po pionie II-gim. Był on wykorzystywany przez tu. Referat na odcinku osób wyjeżdżających i powracających z zagranicy, utrzymujących kontakty z zagranicą, oraz na odcinku przyjeżdżających na czasowy pobyt do Polski cudzoziemców, a także samo udzielał informacji po zagadnieniu pionu Wydz. III-go i IV-go. W tym czasie był on wykorzystywany operacyjnie. Spotkania z wymienionym odbywano poza terenem tut. Powiatu, przeważnie w lokalach gastronomicznych, oraz na tak zw. Wolnym powietrzu.//..//…Od czasu podjęcia go na kontakt był kilkakrotnie wynagradzany premią pieniężną po 300 i 400 zł.//..//…W okresie jego pracy w LOK spotkania z nim odbywały się systematycznie. Natomiast z chwilą przejścia do pracy w innej instytucji spotkania były przez niego zrywane. Zrywanie spotkań tłumaczył i usprawiedliwiał nawałem pracy, oraz przygotowaniem się do zajęć szkolnych, w tym czasie rozpoczął naukę w Wieczorowym Technikum Mechanicznym w Mińsku Maz. Obecnie wymieniony zatrudniony jest w Mazowieckim Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjnych na stanowisku kierownika transportu. Udzielane przez niego informacje mają charakter informacyjny i dotyczą nadużyć gospodarczych przez pracowników tam zatrudnionych. Po przeanalizowaniu współpracy w ostatnim czasie stwierdzono, że wymieniony nie posiada możliwości udzielania informacji po zagadnieniu  RSB tak po pionie II jak również i po innych pionach.//..//….W związku z powyższym stawiam wniosek o wyeliminowanie wymienionego z czynnej sieci agenturalnej. Teczkę personalną i roboczą złożyć w archiwum Wydziału „C”  KW MO w W-wie a wymienionego wykorzystać w charakterze KO.//..//(zachowano oryginalną pisownię). W archiwach IPN znajduje się 168 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz