Damentko Saturnin Stanisław s. Jana ur. 29.11.1925 r. IPN Lu 00414/138 TW ps. „Krzysztof” nr. rej. 631 Łochów

By | Styczeń 2, 2021

Damentko Saturnin Stanisław s. Jana ur. 29.11.1925 r. IPN Lu 00414/138 TW ps. „Krzysztof” nr. rej. 631 Łochów                                                                                                                                                                                                   Mieszkaniec wsi Kamionna gmina Łochów. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. Do współpracy ze SB został pozyskany na zasadzie dobrowolności 30 XII 1961 r. przez st. oficera Referatu ds. bezpieczeństwa KP MO w Węgrowie ppor. Bojara Beniamina do rozpracowywania aktywu katolickiego w parafii Kamionna i miejscowego kleru (Sprawa Operacyjnej Obserwacji kryptonim „Bandycii” . Dzięki jego informacjom skierowano przeciwko nim 4 wnioski do Kolegium Karno-Administracyjnego. Jak podaje plan pracy TW „Krzysztof z 13 I 1964 roku opracowany przez kpt. Z. Piwońskiego oficera Referatu Bezpieczeństwa KP MO w Węgrowie w szczególności miał się zająć :

  • Rozeznaniem aktualnej działalności księży: Bujnik Henryk i Soszyńskiego Antoniego prowadzoną wśród organizacji przykościelnych, aktywu katolickiego, punktach katechetycznych, wpływu na młodzież i rodziców
  • Ustalania kontaktów w/w księży, z kim, gdzie, kiedy, ich charakter. Zapewnienie dopływu informacji z głoszonych kazań, odczytywanych listów i odezw z ambon, przebiegu rekolekcji i nadzwyczajnych uroczystości kościelnych.
  • W związku z tym, że ks. Soszyński zorganizował nielegalny zespół muzyczny liczący ok. 50 osób, zlecić tw, aby ustalił skład osobowy, kiedy odbywają się zajęcia, pod czyim kierownictwem. Mając taki materiał udokumentować i przedstawić do Kolegium.
  • Rozeznać jaki dopływ ma ks. Bujnik na sołtysów rejonu Kamionna i GRN, w czym to się wyraża, jak często ich odwiedza, jakie jego zalecenia wykonują.
  • Ustalać na bieżąco wszelkie konflikty między księżmi, księżmi a parafią, księżmi akurią, wypowiedzi ludzi o zachowaniu kleru, ich powiązaniu z kobietami, uzależnianie się materialnie.
  • Podawać fakty nielegalnych wycieczek, pielgrzymek, delegacji, petacji organizowanych przez księży do miejsc pontujoznych z uwzględnieniem przez kogo, kto dokąd.
  • Ustalić personalnie skład osobowy organizacji przykościelnych przy parafii Kamionna, w tym również kółka różańcowe, kiedy odbywają się zebrania, gdzie pod czyim kierownictwem i przewodnictwem, w tym udział księży.
  • Dodatkowo zlecać zadania dla t.w. „Krzysztof” po zagadnieniu opozycji wiejskiej w kierunku:

– ustalenia osób które nie dopuszczają do organizowania kółek różańcowych

-Rozpowszechniają wrogą propagandę lub panikę w związku z sytuacją polityczną

– Sprawdzenia gdzie obecnie zamieszkują b. czł. Band, aktualne ich zachowanie, ewentualną działalność wrogą. (zachowano oryginalną pisownię)

Poniżej charakterystyka wystawiona 12.01.1965 r. przez plutonowego Z. Zdanowskiego oficera operacyjnego z Referatu Bezpieczeństwa KP MO w Węgrowie

Charakterystyka

Tajnego współpracownika ps. „Krzysztof” nr. 520 za rok 1964

            T.w. ps. „Krzysztof” jest pracownikiem umysłowym, pracuje w pionie Rad Narodowych w Wydziale Skupu. Jako pracownik jest obowiązkowy i ze swych zadań wywiązuje się. Jego postawa moralna nie budzi zastrzeżeń . Specjalnych wad i nałogów nie posiada, nie mniej jest skłonny do nadużywania alkoholu, na co miał wielokrotnie zwracaną uwagę przez Z-cę Komendanta ds. Bezpieczeństwa na spotkaniu kontrolnym. Mówią o tym materiały w teczce. Uwagi przyjął i podobne wypadki nie powtarzają się. Jest członkiem ZSL do innych organizacji nie należy w tym i katolickich. Osobiście jest wyznania rzymsko-katolickiego, lecz fanatyzm nie występuje, chodzi do kościoła, pozostaje w kontakcie z miejscowym aktywem katolickim i na tej podstawie zdobywa wiedzę na temat działalności kleru i aktywu. Tajny współpracownik „Krzysztof jest człowiekiem dość dobrze wyrobionym ogólnie i politycznie, mimo ukończenia 7 klas szkoły podstawowej i oficerskiej szkoły w Krakowie w latach 1944-1947 dużo czyta książek i prasy, zna zagadnienia bieżącej polityki. Praca jego podlega kontroli. Dwukrotne sprawdzrnoa potwierdziły doniesienia np. 11 VII 1964 r. dot. Ks. Liszewskiego gdzie mówił wrogie kaania pod adresem Władz Oświatowych i w drugim wypadku przekazana informacja dotycząca ks. Soszyńskiego, który zorganizował grupę młodzieży w zespole muzycznym i doręczył do 14-stu nauczycieli książki religijne. Materiał ten był podstawą naszego przeciwdziałania. W innym wypadku potwierdzono organizowanie grupy aktywu katolickiego wysłane do Częstochowy przez księdza Bujnika. Trzeba stwierdzić, że t.w. „Krzysztof jest związany z naszą służbą, do współpracy podchodzi poważnie. Notowano w kilku przypadkach nie przyjście na planowane spotkanie, lecz na zapasowym starał się być. Od miesiąca sierpnia do dnia 23 XII 1964 r. praca nie była prowadzona systematycznie ponieważ „Krzysztof” przechodził  chorobę żółtaczki i anemi i to było główną przyczyną nieodbywania spotkań. W roku bieżącym wypłaciłem mu ogółem sumę złotych siedemset (700) tytułem wynagrodzenia za uczciwą pracę. Spotkania z t.w. odbywane są na wolnym powietrzu, tylko dlatego, że nie posiada możliwości wyjeżdżania poza miejsce zamieszkania i pracy. Niekiedy spotkania odbywane są w Węgrowie jeden lub dwa jak t.w. jest przypadkiem w mieście. Konspiracja jest przestrzegana. Spotkania odbywane są w miejscach gwarantujących konspirację. „Krzysztof” na ten temat uwag nie wnosi mimo go rozpytywania. Analizując możliwości t.w. uważam za stosowne pozostawienia go w czynnej sieci agenturalnej i wykorzystania go po zagadnieniu aktywu katolickiego i kleru mimo, że z tego środowiska się nie wywodzi ale kontakt z aktywem stwarza możliwości bieżącej działalności. Wykorzystanie t.w. po tym zagadnieniu prowadzić zgodnie z załączonym planem. (zachowano oryginalną pisownię). Współpracy z nim zaniechano 25.01.1966 roku. Za współpracę był wynagradzany pieniężnie. W jego aktach zachowały się pisane własnoręcznie następujące pokwitowania odbioru pieniędzy : 29 VIII 1961-200 zł ,  8 III 1962,- 200 zł , 21 III 1962 – 300 zł,   30 III 1962 – 261 zł, 21 VI 1962 – 200 zł, 22 VI 1962 – 200 zł, 25 VII 1962 – 100 zł, 26 IX 1962 – 100 zł,  7 XI 1962 – 200 zł, 29 XI 1962 – 190 zł, 14 V 1963 – 200 zł, 30 VIII 1963 – 200 zł, 14 X 1963 – 200 zł, 20 XI 1963 – 200 zł, 4 IV 1964 – 300 zł,  27 V 1964 – 300 zł, 25 VII 1964 – 400 zł, 28 V 1965 – 300 zł, 12 XI 1965 – 250 zł, 10 XII 1965            – 350 zł.

Dodaj komentarz