ks. Białecki Kazimierz s. Jakuba ur. 02.03.1929 IPN Lu 00419/1278 TW ps. „Samson” Siedlce

By | Październik 16, 2020
  1. Białecki Kazimierz s. Jakuba ur. 02.03.1929 IPN Lu 00419/1278 TW ps. „Samson” Siedlce

We wniosku wystawionym 15 października 197r  roku dotyczącym wyrażenia zgody na opracowanie jego osoby jako kandydata na tajnego współpracownika SB który wystawił kierownik Sekcji Wydziału IV KWMO w Siedlcach ppor. Sławomir Nawrocki możemy między innymi przeczytać: ..//..//…. Ks. dr Kazimierz Białecki s. Jakuba i Anieli Mikulskiej w Garwolinie, pochodzenie społeczne – mieszczańskie, narodowość i obywatelstwo – polskie, wykształcenie – wyższe teologiczne zam. Siedlce..//..//..W/w po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie, w 1949 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1955 r. i został skierowany do pracy duszpasterskiej w  parafii Parczew jako wikariusz. W 1956 r. rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uzyskując w 1960 r. stopień magistra teologii moralnej. Po powrocie do diecezji siedleckiej pracował kolejno jako wikariusz: w latach 1960-1962 w parafii Stężyca k/Dęblina, w latach 1962-1963 w parafii Garwolin oraz w latach 1963-1966 w parafii katedralnej w Siedlcach. W 1960 r. skierowany został na studia doktoranckie w KUL i w 1968 r. uzyskał stopień naukowy doktora teologii moralnej. Przez okres kilku miesięcy pełnił obowiązki wikariusza ekonoma parafii Sarnaki i następnie w grudniu 1968 r. skierowany został do pracy w kurii siedleckiej jako referent ds. powołań kapłańskich. Jednocześnie pełnił obowiązki kurialnego referenta prasowego, opracowując artykuły przeznaczone do centralnej prasy katolickiej oraz wydawnictw diecezjalnych. W 1975 r. zostaje wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach, zachowując kurialne stanowisko cenzora ksiąg o treści religijnej.//..// ……//…Z posiadanych przez SB materiałów wynika, że należał on do AK posługując się pseudonimem „Sęp”, pełniąc funkcję ordynansa dowódcy oddziału ps. „Marcin”. W 1946 r. prawdopodobnie był członkiem WiN. W związku z powyższym w 1951 r. został przesłuchany w charakterze podejrzanego jednak do przedstawionych zarzutów nie przyznał się. Pracując na poszczególnych placówkach parafialnych dał się poznać jako fanatyk religijny. Szczególną aktywność przejawiał w latach 1955-1960  m.in. organizując demonstrację młodzieży przed siedzibą władz miejskich w Parczewie, wyrażając w ten sposób protest przeciwko wyprowadzeniu religii ze szkół oraz wywierając presję moralną na osoby, które zawarły ślub cywilny z pominięciem kościelnego. Za tego rodzaju działalność pozbawiony został w okresie jednego roku prawa nauczania religii oraz przeprowadzono z nim rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Od momentu objęcia rządów przez bpa Jana Mazura t. od 1968 r. pozycja i znaczenie ks. Białeckiego w kurii wyraźnie wzrosła. ..//..//……Według oceny szeregu księży Białecki posiada realną szansę uzyskania w przyszłości sakry biskupiej. Predysponuje go do tego jego wykształcenie, szerokie kontakty zarówno w diecezji jak i poza nią oraz co najważniejsze – poparcie ordynariusza. ..//..//………W zakresie realizacji wytycznych Episkopatu wykazuje pełną subordynację. Jest zwolennikiem polityki kardynała Wyszyńskiego i manifestuje pełne zrozumienie dla jego posunięć odnośnie polityki kościoła katolickiego. W działalności oficjalnej nie wykazuje żadnego zaangażowania w kwestii problematyki polityczno-społecznej jednak z jego prywatnych wypowiedzi można wnioskować, że jest on zdecydowanym przeciwnikiem ustroju socjalistycznego. Swoje przekonania stara się przekazywać alumnom poprzez wprowadzanie nowych form pracy duszpasterskiej….//..//….. Biorąc pod uwagę pozycję i znaczenie ks. Białeckiego na terenie Kurii i WSD, jego wpływ wywierany na politykę wewnętrzną  ordynariusz siedleckiego bpa Mazura, kontakty wśród kleru zajmującego kluczowe stanowiska koncepcyjne w diecezji, kontakty z Episkopatem poprzez działalność w Komisji Maryjnej oraz realne perspektywy uzyskania stanowiska rektora siedleckiego WSD i sakry biskupiej wnioskuję o podjęcie działań operacyjnych mających na celu perspektywiczne pozyskanie go do współpracy z naszą służbą. W aspekcie potrzeb wynikających z wykonania planów dot. spraw operacyjnych krypt. „Służalcy” i krypt. „Kuźnia” realizowanych przez tut. Wydział IV, opracowanie ks. Kazimierza Białeckiego w charakterze kandydata na tajnego współpracownika przebiegać będzie w następujących kierunkach: – rozszerzanie i pogłębianie informacji dotyczących jego działalności na terenie WSD, kurii diecezjalnej i Episkopatu; – rozpoznanie jego kontaktów wśród kleru i laikatu z uwzględnieniem najbliższej rodziny; – uzyskiwanie i zbieranie materiałów mogących stanowić podstawę do kompromitacji w środowisku; przygotowanie warunków do podjęcia i kontynuowania rozmów operacyjnych. ..//..//………………Powyższe przedsięwzięcia realizowane będą przez Kierownika Sekcji Wydziału IV KWMO w Siedlcach ppor. Sł. Nawrockiego.Z kolei w charakterystyce i kierunkach dalszego opracowywania jego osoby jako kandydata na TW którą wystawił  15 stycznia 1972 roku insp. oper. Wydz. IV KWMO w Siedlcach kpt. Jan Żybura możemy między innymi przeczytać: ..//..//…..Charakterystyka i kierunki dalszego opracowywania ks….//..//……Wymieniony ksiądz po ukończeniu WSD / w 1955 r. pracował w charakterze wikariusza w szeregu parafiach diecezji siedleckiej. Od 1963 r. pełnił tę funkcje m. innymi w parafii katedralnej w Siedlcach, której wikariuszem-adiutorem był ks. PIOTROWSKI /obecnie dziekan rycki/ a administratorem sufragan SKOMORUCHA. Ks. Białecki w okresie tym rozwinął aktywną działalność, szczególnie w środowisku młodzieżowym, przekazując np. – na specjalnie organizowanych z nią spotkaniach – wiadomości z RW. W czasie realizacji sprawy Karpika została przeprowadzona u ks. Białeckiego przeprowadzona  rewizja w wyniku której zakwestionowano u niego taśmy magnetofonowe z wiadomościami szkalującymi ustrój PRL. Przez krótki okres czasu sprawował on również funkcję administratora parafii Sarnaki, po zdjęciu z tego stanowiska członka KK „Caritas” ks. KULAWIKA…//..//………………W zasadzie na nasze kontakty wyraża on zgodę, unikając jednak konsekwentnie chociażby orientacyjnego ustalenia terminu rozmowy /jeśli pan przyjdzie i zastanie mnie, to chętnie porozmawiam/. Dotychczasowe rozmowy odbyły się w jego miejscu zamieszkania i nie było wypadku aby ktoś w tym czasie odwiedził go. Biorąc powyższe pod uwagę uważam, za celowe kontynuowanie opracowania ks. Kazimierza Białeckiego w dotychczasowej formie, a dla właściwego dokumentowania tego, dokonać jego zabezpieczenia odpowiednią kartą /EO-4/68/ nadając pseudonim „Samson”. Dalsze opracowanie ks. Białeckiego będzie zmierzało w następujących kierunkach: 1. Wszechstronnego rozpoznania jego osobowości przez: – bezpośrednie rozmowy /ich plany jak ich taktykę postępowania każdorazowo uzgadniać z Kierownictwem tut Wydziału; – wykorzystanie do tego celu tych t.w. i kandydatów którzy mają możliwość udzielania interesujących nas informacji o B. /”Ton”, „Kostrzewa”, „Rybak”, „Naukowiec”, „Kazimierz”, „Daniel”, „Robert” oraz ko SM i IK/; – wszechstronniejsze wykorzystanie techniki operacyjnej /PT, „W”;     2. do działalności dezintegracyjnej diecezji siedleckiej, a głównie: – wpływanie w korzystnym dla nas kierunku na postawę ordynariusza; – niedopuszczanie do zgodnej współpracy między biskupami, wykorzystując tu szczególnie negatywny stosunek ks. .B. do sufragana; – pogłębianie nieporozumień między sufraganem a kurialistami /BARBASIEWICZ, MUĆKA, PERZ, KOBYLIŃSKI, OLECHOWSKI, GOMÓŁKA i inni/; – dyskredytowania w oczach MAZURA innych niewygodnych nam kapłanów /KREPLA, PIELASA, IDZIUK, KUREK, BIELIŃSKI/. Niezależnie od powyższego celem opracowania będzie oddziaływanie na ks. Białeckiego w kierunku osłabienia jego aktywności na reprezentowanych odcinkach, ewentualne zbliżenie go do naszej Służby, a w przypadku niepomyślnego kształtowania się utrzymywanych z nim kontaktów, dążyć do skompromitowania jego osoby wobec ordynariusza MAZURA….//..//………………..Opracowywanie osoby księdza Białeckiego przez siedlecką służbę bezpieczeństwa  rozpoczęto 6.01.1970 roku a zakończono 12.03.1987 roku. Do współpracy nie udało się go zwerbować. W archiwach IPN znajduje się 57 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 28.04.2015  roku.

 

Dodaj komentarz