Myrcha Stanisław Józef s. Ignacego ur. 09.12.1923 IPN Lu 555/74 TW ps. „Konik” nr. ew. 295 Siedlce

By | Maj 29, 2020

Myrcha Stanisław Józef s. Ignacego ur. 09.12.1923 IPN Lu 555/74 TW ps. „Konik” nr. ew. 295 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. Zatrudniony na stanowisku konduktora rewizyjnego w PKP na stacji Siedlce. W uzasadnieniu wniosku o pozyskanie w/w do współpracy kapitan Jaroc z PKG w Terespolu napisał:..//..//….   1. Cel pozyskania Dotychczasowe dane wskazują, że część personelu wyjeżdżającego do ZSRR ze st. Siedlce trudni się przerzutem  do ZSRR dewocjonali (łańcuszki krzyżyki). W związku z tym celem pozyskania jest: 1) Zapewnienie dopływu informacji o osobach zatrudnionych na st. Siedlce wyjeżdżających służbowo do ZSRR trudniących się przewozem dewocjonali. 2) Rozpoznaniu rozmiarów tejże działalności oraz metod i form stosowanych przez osoby trudniące się tą działalnością. 3) Ujawnianie osób trudniących się inną działalnością przemytniczą.  2. Operacyjne możliwości kandydata Kandydat z racji zajmowanego stanowiska osobiście podczas służbowych wyjazdów do ZSRR styka się z osobami zaangażowanymi w działalność przemytniczą. Sam trudni się uprawianiem drobnego przemytu. Ma możliwości obserwacji w m. Brześć kontaktów osób zaangażowanych w przemyt towarów za granicę, co stwarza mu naturalne możliwości uzyskiwania informacji o osobach pozostających w naszym zainteresowaniu. 3. Motywy pozyskania W dniu 10.03.1975 u wymienionego ujawniono przemyt o wartości około 2000 zł. Kandydatowi zależy na niepociąganiu go do odpowiedzialności karnej i wstrzymaniu służbowego wyjazdu do ZSRR, co ma związek z uprawianiem drobnej działalności przemytniczej, oraz osiąganie przez to dodatkowych korzyści materialnych. W tym przypadku motywem pozyskania będzie nie pociąganie go do odpowiedzialności karnej na podstawie zebranych przez nas materiałów oraz chęć jego rehabilitacji. 4. Sposób realizacji pozyskania W dniu 25.061975 władze graniczne ZSRR zatrzymały ob. Myrchę za usiłowanie przemycenia z ZSRR do PRL jednego pierścionka damskiego ze złota. Fakt ten wykorzystano do przeprowadzenia rozmowy z w/w, na której ob. Myrcha wyraził chęć rehabilitacji z popełniony czyn. Podczas przeprowadzonej rozmowy dikonano aktu pozyskania…//..//….Do współpracy z organami Wojsk Ochrony Pogranicza został zwerbowany 25.06.1975r. Pozyskał go kpt. Tadeusz Jaroc st. kontroler Granicznego Punkt Kontroli w Terespolu. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy z organami zwiadu WOP przyjmując pseudonim konspiracyjny „Konik”. W jego charakterystyce pracy, którą wystawił w czerwcu 1982 roku pomocnik dowódcy Granicznego Punktu Kontroli w Terespolu czytamy:..//..//….Pozyskany do współpracy w kwietniu 1975 roku na zasadzie dobrowolności. Ogółem odbyto 66 spotkań, z czego uzyskano 21 informacji oraz sporządzono 25 notatek służbowych. Celem pozyskania było: ujawnianie osób noszących się z zamiarem nielegalnego przekroczenia granicy państwa; – bieżącej kontroli operacyjnej kolejarzy stacji PKP Siedlce podejrzanych o przerzut literatury religijnej; – ustalanie osób z RS Siedlce zajmujących się wrogą działalnością w obecnej sytuacji społeczno-politycznej kraju. Zadania wynikające z celu pozyskania realizowane były przez źródło w stopniu dobrym. Szereg informacji było o charakterze ogólnorozpoznawczym. Na podstawie informacji uzyskanej od tw „Konik” założono s.o.s. dotycząca nielegalnego wyjazdu ZSRR Jaworskiej Krystyny przy współudziale Janusiewicza Jana.. Źródło żywo interesowało się wynikami sprawy i w miarę swoich możliwości brał udział w jej prowadzeniu. Przekazał również informacje dotyczące działalności pracowników PKP należących do KPN, przed grudniem aktywnych działaczy „Solidarności”.  Przekazane informacje miały istotną wartość operacyjną i były wiarygodne. Potwierdzone zostały przez pracowników KWMO Siedlce oraz inne źródła będące na naszej łączności. Wskazuje to, iż tw „Konik” zajmował pozytywna postawę w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej. Pozytywnie jest nastawiony do współpracy z organami WOP. Zatrudniony jest charakterze konduktora rewizyjnego w RS Siedlce z prawem służbowych wyjazdów do ZSRR. Prowadzi pociągi międzynarodowe na odcinku Warszawa-Brześć. Ma naturalne możliwości wykonywania naszych zadań operacyjnych wynikających z kierunkowego planu wykorzystania. Zna język rosyjski, którym posługuje się w pracy. Jest źródłem zdyscyplinowanym, chętnie przekazuje informacje, lecz jego poziom intelektualny nie w pełni pozwala mu na właściwe podejmowanie trafnych decyzji. Posiada trudności w formułowaniu myśli. Informacje składa ustnie a po napisaniu przez oficera podpisuje. W stopniu zadowalającym posiada zdolność właściwego analizowania sytuacji oraz wnioskowania. Spotkania odbywane są w LK „Bombaj”., Nabył umiejętność konspiracji. Kontrola wykazała, iż tw „Konik” ne jest źródłem zdekonspirowanym. WNIOSKI Uważam, że nadal będzie wykorzystywany w dotychczasowym zakresie., ponieważ ma naturalne możliwości wykonania naszych zadań operacyjnych. W związku z jego poziomem intelektualnym w zadarniowaniu należy uwzględniać wszystkie możliwe warianty przy wykonywaniu zadań operacyjnych. W procesie szkolenia wyrabiać nawyki konspiracji oraz umiejętność zdobywania cennych informacji, a w szczególności dotyczących elementów antysocjalistycznych..//..//..W czasie współpracy odbyto z nim ponad 90 spotkań, a w okresie czasu od sierpnia 1978r. do lutego 1983 r. był 13 razy wynagradzany za przekazywane informacje na łączną kwotę 7800 zł. Współpraca z TW ps. „Konik” została zakończona 20.03.1984 Roku z powodu przejścia na emeryturę, przez co utracił swoje możliwości wykonywania zadań operacyjnych. W archiwach IPN znajduje się 205 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 1.04.2016 roku.

Dodaj komentarz