By | Maj 29, 2020

Ratyński Kazimierz s Piotra ur. 05.03.1921 IPN Lu 00414/99 TW ps. „Kamiński”  Koszewnica gm. Żeliszew pow. Siedlce

Mieszkaniec miejscowości Koszewnica gmina Żeliszew powiat Siedlce. Narodowość i obywatelstwo polskie. Pochodzenie społeczne robotnicze. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. We wniosku o wyrażenie zgody na pozyskanie w/w charakterze informatora wystawionym 26.04.1954r. przez referenta PUBP w Siedlcach Józefa Wojciula możemy między innymi przeczytać:              .. //..//…………………..I. CEL WERBUNKU-UZASADNIENIE W czasie okupacji na kolei stacji Broszków powiat Siedlce istniała organizacja A.K., która podlegała pod kierownictwo 6-go Rejonu kolejowego na stacji Siedlce. Do organizacji tej należeli kolejarze zatrudnieni na stacji Broszków utrzymując bliskie kontakty z członkami działającymi na terenie gminy Żeliszew powiatu Siedlce. Informacje ich o przebiegu transportów niemieckich, które później wysadzali i rabowali. Po wyzwolenie czł. byłej organizacji A.K. swojej działalności nie zaprzestali, a zaczęli przejawiać wrogą działalność przeciwko Polsce Ludowej utrzymując kontakty z członkami bandy „WiN-u” pod dowództwem „KORWINA” działającej na terenie Powiatu Siedlce. Banda ta była informowana o przebiegu pociągów towarowych, na które napadali dokonując rabunków mienia państwowego. Fakty te notowano do czasu likwidacji wspomnianej bandy na, wskutek, że w/w nie byli rozpracowywani, kary z nich żaden nie odbył. Obecnie spośród w/w członków na stacji Broszków są zatrudnieni: 1/ Sobczak Tadeusz były dowódca plutonu A.K. z czasów okupacji, obecnie zajmuje stanowisko zawiadowcy Odcinka Drogowego. Podejrzany o szkodnictwo gospodarcze i utrzymywanie kontaktów z drużynami niemieckimi od pociągów tranzytowych w czasie postoju na wspomnianej stacji. 2/ Borowy Henryk były czł. A.K., który w organizacji tej nie zajmował żadnego stanowiska, też utrzymywał kontakty z członkami organizacji A.K. a po wyzwoleniu z czł. bandy dokonując z nimi napadów na pociągi zbiorowe rabując różne towary. W/w w dalszym ciągu pracuje na P.K.P. utrzymuje kontakty z byłymi członkami A.K. 3/ Ogniewczuk Włodzimierz były czł. A.K. obecnie dyżurny ruchu w czasie okupacji był jedynie członkiem, lecz utrzymywał szerokie kontakty z A.K-owcami informując ich o przebiegu pociągów, a po wyzwoleniu kontaktował się z członkami bandy „KORWINA” z którymi wspólnie dokonywał napadów na pociągi towarowe rabując z nimi mienie państwowe. W/w utrzymuje kontakty jak ustalono z Urbanem Janem byłym czł. A.K. i P.S.L. Mikołajczykowskiego zam. w Koszewnicy przy torze kolejowym. Urban podejrzany jest o rozsiewanie wrogiej propagandy przeciwko Polsce Ludowej i Z.S.R.R. oraz rozsiewanie propagandy o mającej nastąpić trzeciej wojnie, oraz utrzymuje kontakty z Mydłowskim Franciszkiem byłym czł P.S.L. Mikołajczykowskiego który został zwolniony z P.K.P. z dokonywanie rabunku mienia państwowego. Typowany kandydat pomimo, że nie był członkiem wrogich organizacji podziemnych ale wśród w/w cieszy się zaufaniem i może rozpracowywać wyżej wymienione środowisko posiadając ku temu możliwości. Środowisko to pomimo przejawiania wrogiej działalności jak wyżej, nie zostało rozpracowane do chwili obecnej ponieważ Sekcja VIII-ma tut Urzędu nie posiada agentury, która by miała dotarcia i możliwości rozpracowania w/w.  Nadmienia się, że przez stację Broszków przechodzą pociągi tranzytowe i element ten może spowodować akt dywersji i mając za sobą podobne przestępstwa z czasów okupacji i po wyzwoleniu. II OCENA KANDYDATA Kandydat pochodzi z rodziny robotniczej. Ojciec jego był kolejarzem. W/w od najmłodszych lat przebywa w Koszewnicy gmina Żeliszew powiat Siedlce, a w czasie okupacji wstąpił do pracy na P.K.P. w Odcinku drogowym w Broszkowie pracując do wyzwolenia Polski w charakterze robotnika na torach. W czasie tym do żadnej organizacji nie należał, z okupantem nie współpracował, jednak utrzymywał kontakty z osobami z charakterystykami jak wyżej. Po wyzwoleniu ponownie wstąpił do pracy na P.K.P. w Broszkowie pracując początkowo w charakterze robotnika, a po przejściu kursu pracuje jako torowy do chwili obecnej, do partii ani organizacji nie należy. Kandydat posiada 7 oddz. szkoły powszechnej. Umysłowo rozwinięty dobrze, politycznie wyrobiony, szybko się orjentuje, z pracy zawodowej wywiązuje się dobrze, wśród kolejarzy opinią cieszy się dobrą, towarzystwo przeważnie z osobami jak wyżej utrzymując z nimi kontakty po miejscu zamieszkania i zamieszkania, jest żonaty posiada jedno dziecko, cech ujemnych nie posiada jako kandydat na werbunek odpowiada. Stosunek jego do obecnej rzeczywistości jest pozytywny. III/ PODSTAWA WERBUNKU Kandydat do współpracy z Organami Bezp. Publicznego zostanie zwerbowany na zasadach ideowych jak ustalono w trakcie opracowywania w/w do obecnego ustroju i Z.S.R.R. i organów Bezp. Publicznego jest ustosunkowany, pozytywnie, polecenia władz P.K.P. i inne wykonuje bez zastrzeżeń, pochodzi on z rodziny robotniczej, do wrogich organizacji do 1939r- w czasie okupacji i po wyzwoleniu nie należał. Wrogiej działalności nie przejawia, opinią wśród kolejarzy tam zatrudnionych cieszy się dobrą. IV UZASADNIENIE PODSTAWY WERBUNKU W trakcie opracowywania kandydatów w/w opinię z wywiadów i dane agencyjne ustalono że kandydat utrzymuje kontakty z byłym czł. A.K. których scharakteryzowano w niniejszym raporcie, lecz sam do obecnego ustroju i przemian zachodzących w kraju, jest on ustosunkowany pozytywnie. Podczas osobistego zetknięcia się, chętnie wyjaśniał dawane mu pytania charakteryzując przestępstwa kolejarzy tam zatrudnionych. Poza tym znając ref. terenowego tut. Urzędu również poinformował go o niedociągnięciach i złej sytuacji na odcinku drogowym Broszków podając wykroczenia pracowników P.K.P. Uzyskane dane wskazują na to, że kandydat na współpracę z Organami Bezp. Publicznego zgodzi się mając dotarcie do wrogiego środowiska, werbunek będzie celowy ponieważ posiada możliwości do udzielania nam materiałów z ich wrogiej działalności znając ich przestępstwa z okresu okupacji, po wyzwoleniu i obecnie. Werbunek powyższy dokona ref. Sekcji VIII-mej P.U.B.P. w Siedlcach Wojciul J. (zachowano pisownię oryginalną)..//..//….Do współpracy z organami bezpieczeństwa publicznego w Siedlcach został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 22.05.1954 roku. Pozyskał go ref. Sekcji VIII PUBP w Siedlcach Józef Wojciul. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Kamiński”. Z czynnej sieci informatorów UB TW ps. „Kamiński” został wyeliminowany  11.10.1954 roku z powodu wstąpienia w poczet kandydatów do PZPR, a jego teczki: personalna i robocza zostały przekazane do Departamentu II MSW w Warszawie celem złożenia ich w archiwum. W archiwach IPN znajduje się mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby

Dodaj komentarz