Przychoda Wincenty s. Wacława ur. 09.12.1946 IPN Lu 555/23 TW ps. „1946” nr. ew. 8368 Siedlce

By | Maj 18, 2020

Przychoda Wincenty s. Wacława ur. 09.12.1946 IPN Lu 555/23 TW ps. „1946” nr. ew. 8368 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności inżynier budownictwa lądowego. Członek PZPR. W okresie 16.12.1981r. do 31..10.1986r. pełnił funkcję prezydenta miasta Siedlce. Następnie dyrektor Delegatury PPIPH „Interpoldom”.  Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa w charakterze tajnego współpracownika zwerbował go na zasadzie współodpowiedzialności obywatelskiej za bezpieczeństwo o porządek publiczny w kraju. Pozyskania dokonał ppłk. Pawluczuk Antoni z-ca kom. d/s SB WUW w Siedlcach. W charakterystyce TW ps., „1946” jaką 30 grudnia 1989 roku wystawił mjr. Bohdan Dąbrowski naczelnik Wydz. II WUSW w Siedlcach czytamy:..//..//………Wymieniony pozyskany został do współpracy w dn. 18.11.1986r. na podstawie współodpowiedzialności obywatelskiej za bezpieczeństwo i porządek publiczny przez ppłk. A. Pawluczuka. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji o funkcjonowaniu Delegatury „Interpoldomu” w Siedlcach. Od momentu pozyskania do dnia 2.01.89 z tw odbyto 10 spotkań, – co świadczy o niewielkiej aktywności tego źródła. Informacje przekazywał ustnie i na piśmie. Były one wykorzystywane w sprawie obiektowej krypt. „Rodacy” i miały charakter sygnalizacyjny. Spotkania odbywano w hotelach, lokalach gastronomicznych i mieszkaniu prywatnym TW, w warunkach gwarantujących konspirację. W toku współpracy był on wynagradzany na łączną kwotę 15.000 zł. Był kontrolowany przy pomocy innych źródeł oraz środków techniki operacyjnej. Nie stwierdzono dekonspiracji bądź dwulicowości. W lipcu 1988 tw wyjechał na kontrakt do RFN, gdzie przebywa do chwili obecne. W dn. 13.12.88 r. podczas pobytu w kraju został przekazany na łączność mjr. B. Dąbrowskiego. Już podczas spotkania przekazującego tw wykazywał niechętny stosunek do dalszej współpracy. Uzgodniłem z nim kolejne spotkanie, lecz tw się na nie nie zgłosił. W związku z powyższym, postanowiono współprace z nim rozwiązać wobec niechęci do jej kontynuowania…//..//… 2.01.1990 roku jego akta z powodu odmowy dalszej współpracy zostały przekazane do archiwum Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się 172 dokumenty dotyczące jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 27.07.2016 roku.

Dodaj komentarz