ks. Kołak Mieczysław Konrad s. Wawrzyńca ur. 26.02.1902 IPN Lu 00419/350 TW ps. „Natan” nr. rej. 1483 Cegłów pow. Mińsk Mazowiecki

By | Maj 6, 2020

ks. Kołak Mieczysław Konrad s. Wawrzyńca ur. 26.02.1902 IPN Lu 00419/350 TW ps. „Natan” nr. rej. 1483 Cegłów pow. Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec Cegłowa. Wykształcenie podstawowe. W 1926 roku dzięki wstawiennictwu ks. Bpa. Mariawickiego Miazgi został przyjęty do Seminarium Duchownego Mariawitów w Płocku, które ukończył w 1934 roku i przyjął święcenia kapłańskie. Proboszcz parafii Starokatolickiego Kościoła Mariawitów w Cegłowie powiat Mińsk Mazowiecki. Członek Rady Naczelnej Starokatolickiego Kościoła Mariawitów w Płocku. W charakterystyce jego osoby, jaką wystawił 2.10.1950 r. referent V Referatu PUBP w Mińsku Maz. ppor. Hipolit Zieliński możemy między innymi przeczytać:..//..//.. Ob. Kołakl Mieczysław s. Wawrzyńca i Bronisławy z. D. Sitkowska ur. 22.II.1908r. w Trzeborze gm. Sinołęka pow. Węgrów jest ks. Mariawitą i posiada drugie imię z zakonu Konrad. Działalność do 1939r. i w okresie okupacji jest nam mniej znana, ponieważ nie przebywał na tut. terenie. Po wyzwoleniu wyjechał na Ziemie Odzyskane, gdzie był również księdzem Mariawitą i jak sam twierdził utrzymywał on tam ścisły kontakt ze Starostą, w okresie przedwyborczym, przebierając się niejednokrotnie po cywilnemu, wygłaszał referaty polityczne na wsiach dla chłopów. Na teren pow. Mińsk-Maz. przybył w r.1949 na prośbę tut. społeczeństwa wyzn. Mariawickiego, mając ich zaufanie i jako jeden z lepszych księdzy mariawitów. Przez okres, jaki przebywa na tut. pow. Dał się rozpoznać, iż jest to typ materialisty. Stosunek jego do obecnej rzeczywistości jest obojętny, nie zdarza się by w jaskrawej formie występował przeciwko obecnej rzeczywistości. Specjalnych kontaktów nie utrzymuje na terenie Cegłowa, zajmuje się wyłącznie swoją rodziną, którą ma na swoim utrzymaniu. Jak również stwierdzono, iż nie jest szczerym mariawitą, a kombinuje tak, aby można było jak najwięcej zarobić, to też z tego powodu zajmuje się dorywczo szewstwem. Jest on człowiekiem dość inteligentnym i dobrze wyrobionym politycznie, lecz w dyskusjach z ludźmi na tematy polityczne jest bardzo ostrożny i zawsze stara się przyświadczać temu, z kim rozmawia…(zachowano oryginalną pisownię) //..//……. 16 maja 1952 roku referent Sekcji III Wydziału V WUBP w Warszawie wystawił wniosek o wytypowaniu ks. Kołaka, jako kandydata na werbunek w charakterze informatora UB, a!4.VII.1952 roku wystawił wniosek skierowany do Szefa WUBP o zatwierdzenie osoby ks. Kołaka, jako kandydata na werbunek. W streszczeniu materiałów dotyczących jego osoby wystawionym 10.02.1956r. przez Referat PU ds. BP w Mińsku Mazowieckim czytamy między innymi:..//..//…Streszczenie materiałów. W teczce znajduje się zatwierdzony raport o dokonanie werbunku w charakterze informatora ks. mariawickiego ob. Kołaka….//…. Werbunek ten odbywał się r. 1950, lecz nie doszedł do skutku tj. werbunku nie dokonano. Poza tym w teczce znajduje się karta E-15 sprawdzana przed werbunkiem i zobowiązania o zachowaniu tajemnicy otrzymane po niedokonanym werbunku..//………………….17.X.1962 roku of. oper. Gr. III Wydz. IV KWMO w Warszawie por. Tadeusz Szablewski wystawił wniosek adresowany do naczelnika Wydziału IV ds. bezpieczeństwa KWMO w Warszawie dotyczący księdza Kołaka pisząc w nim między innymi:..//..//..Uzasadnienie doboru i plan opracowania kandydata ks. Kołaka Mieczysława..//..//….Uzasadnienie doboru Na terenie woj. warszawskiego działają dwie Diecezje Katolickiego Kościoła Mariawitów. Środowisko to jest nierozeznane, ponieważ nie posiadamy tam tajnych współprac. W związku z tym w planie kierunkowym przewidziano opracowanie i pozyskanie tajnego współpracownika mającego bezpośrednie dotarcie do Kierownictwa Kościoła Mariawitów. Typowany do opracowania kandydat jest członkiem Rady Naczelnej Kościoła i z racji tej ma bezpośredni kontakt z naczelnym b-pem Sitkiem, b-pem Gołębiowskim, b-pem Jałosińskim i pozostałymi członkami Rady. Bierze również bezpośredni udział w ważniejszych konferencjach dotyczących działalności kościoła. Rada ta stanowi jednocześnie kolegium redakcyjne czasopism i druków poświęconych „Marianityzmowi” .. //..//…//..12.07. 1963 roku został pozyskany do współpracy ze służbą bezpieczeństwa na zasadzie dobrowolności. Do współpracy pozyskał go of. oper. Gr. III Wydz. IV KWMO w Warszawie por. Tadeusz Szablewski. 21 maja 1975 roku z-ca Naczelnika Wydziału IV KWMO w Warszawie kapitan Z. Jabłoński wystawił wniosek o wyeliminowanie z czynnej sieci tajnych współpracowników t.w. ps. „Natan” nr. ewid. 1485 i złożenie teczki personalnej i pracy w archiwum Wydziału „C” KWMO w Warszawie pisząc w nim:..//..//……  „NATAN” pełni funkcję administratora parafii w Starokatolickim Kościele Mariawitów. Ma lat 68, wykształcenie średnie + seminarium duchowne w Płocki. Do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa został pozyskany w 1963 r. przez Wydział IV KWMO Warszawa, na podstawie dobrowolności i pozostawał na łączności tej jednostki do chwili obecnej. Wykorzystywany był do kontroli operacyjnej działalności Starokatolickiego Kościoła Mariawitów na terenie woj. warszawskiego, która była prowadzona w ramach sprawy obiektowej krypt. „ADWENT”. Spotkania z w/w odbywały się systematycznie, w miejscu jego zamieszkania lub w kawiarniach na terenie Warszawy, informacje przekazywał ustnie. Ze Służbą Bezpieczeństwa związany dobrze, m.in. ze względu na załatwienie mu szeregu spraw osobistych, w tym zameldowania córki w Warszawie. Do 1974 r. przekazywał pełne i ciekawe informacje zgodnie z otrzymywanymi zadaniami. Aktualnie ze względu na wiek i zły stan zdrowia raczej nie wyjezdża poza miejsce zamieszkania, zajmuje się duszpasterstwem w swojej parafii i prowadzeniem gospodarstwa. Z tego też względu możliwości t.w. zmalały i obecnie nie kwalifikuje się on do wykorzystania w charakterze tajnego współpracownika. W związku z powyższym wnoszę o zakończenie współpracy z t.w. i złożenie teczek pracy i personalnej w archiwum Wydziału „C”. Za powyższym przemawia również fakt, iż w 1974 r. „NATAN” sam prosił o zakończenie współpracy, motywując to tym, że jest mało przydatny naszej Służbie. Faktów dekonspiracji i dezinformacji nie stwierdzono. Wynagradzany w formie prezentów. O współpracy z SB wiedziała jego żona która zachowywała ten fakt w tajemnicy. W przypadkach pilnych potrzeb operacyjnych w miejscu zamieszkania t.w. „NATAN” kwalifikuje się do wykorzystania. W przypadku takim należy się powołać na „P. Tadeusza z Warszawy”. Wykonano w 1 egz..//..//….Ostatecznie TW „Natan” został zdjęty z ewidencji organów bezpieczeństwa 31 maja 1975 roku. W kresie współpracy odbyto z nim kilkadziesiąt spotkań i był 26 razy wynagradzany w formie prezentów i paczek delikatesowych za przekazywane informacje i dobrą współpracę.  W archiwach IPN znajdują się 194 dokumenty dotyczące jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 12.08.2014 roku.

Dodaj komentarz