Łosiewicz Stefan s. Józefa ur. 20.08.1912 IPN Lu 00419/285 LK „V-12” i TW ps. „Olszewski” nr. ew. 137 i 524 Węgrów

By | Maj 1, 2020

Łosiewicz Stefan s. Józefa ur. 20.08.1912 IPN Lu 00419/285 LK „V-12” i TW ps. „Olszewski” nr. ew. 137 i 524 Węgrów

Właściciel mieszkania (dwa pokoje i kuchnia) w Węgrowie. Z zawodu elektryk. Zatrudniony na stanowisku kino-operatora w kinie w Węgrowie i Spółdzielni Wielobranżowej tamże. Członek PZPR. 7.02.1950 roku została zwerbowany do współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa w Węgrowie, jako właściciel lokalu kontaktowego. Pozyskania dokonał ppor. Wiesław Piotrowski oficer oper. Ref. BP KP MO w Węgrowie. Na tą okoliczność własnoręcznie napisał umowę o wynajęciu swojego mieszkania pod pseudonimem „Olszewski” dla specjalnych celów PUBP w Węgrowie w zamian za wynagrodzenie miesięczne w wysokości 500 zł. W charakterystyce LK ps. „Olszewski” nr. ew., 137 którą napisał 2.011.1961 roku por. Stanisław Witczuk oficer operacyjny Referatu SB KPMO w Węgrowie możemy przeczytać:…//..//……………….LK u właściciela został zorganizowany w 1950 r. pod krypt. V-12 i wykorzystywany był przez pracowników operacyjnych do dnia 20.I.1955 r. W tym okresie zrezygnowano z dalszego korzystania z LK, ponieważ właściciel jego zmienił miejsce zamieszkania, które nie odpowiadało wymogom konspiracji. Ile spotkań odbyto w tym okresie z tajnymi współpracownikami w lokalu tym brak. W dniu 30.V.1960 r. ofic. oper. Piotrowski Wiesław przystąpił do opracowania tego lokalu i w dniu 23.VI. 1960 r. zawarł z nim umowę. Właściciel LK ps. „Olszewski” jest człowiekiem cieszącym się dobrą opinią wśród otoczenia, jako człowiek uczciwy, sumienny i spokojny. Jest on aktywnym czł. PZPR o poglądach ateistycznych. Opinia i postępowanie jego daje gwarancje, że zachowa nadal w tajemnicy fakt udzielania pomocy Służbie Bezpieczeństwa. Zaznacza się, że w niedługim czasie po zawarciu umowy z ps. „Olszewskim” postanowiono zrezygnować z korzystania z jego prywatnego lokalu, a uzgodniono z nim, że umożliwiał on nam będzie korzystanie ze swego lokalu służbowego t.j. z jednego z pokoji mieszczących się w zakładzie pracy w Węgrowie znajdującym się przy ul. Żeromskiego. Tych zmian dokonano, dlatego, że lokal ten bardziej niż prywatne mieszkanie ps. „Olszewskiego” odpowiada wymogom konspiracyjnym, ponieważ korzysta z niego tylko w/w i to chwilami każdego dnia w godzinach od 16,30 do 21.00. W ciągu dnia lokal ten wykorzystywany jest tylko w wyjątkowych wypadkach np., gdy zachodzi potrzeba remontu aparatów, czego dokonuje w/w sam osobiście. Poza tym inne osoby zaangażowane w pracy kobiety, czł. PZPR nie korzystają z tego lokalu, co nie budzi obaw przed dekonspiracją z ich strony. Dotychczas w LK tym obsługiwany jest t.w. ps. „Sosna”, z którym odbyto dopiero 5 spotkań. Na lokalu tym pracuje dwóch pracowników, a to ppor. Korzeniowski Kazimierz i por. Witczak Stefan. W okresie korzystania z LK ps. „Olszewski” nie ujawniono ujemnych stron właściciela, jak też faktu wskazującego na dekonspirację LK, dlatego uważam, iż dalsze wykorzystywanie tego LK jest uzasadnione i konieczne w pracy Sł. Bezpieczeństwa…(zachowano oryginalną pisownię)//..//…. ……. 4 listopada 1972 roku inspektor operacyjny SB KPMO w Węgrowie ppor. A. Bartkiewicz napisał raport adresowany na ręce I z-cy Komendanta KPMO w Węgrowie ds. Służby Bezpieczeństwa, w którym możemy między innymi przeczytać://..//…….RAPORT o złożenie teczki personalnej L.K. Nr 524 krypt. „Olszewski w archiwum.. Lokal Kontaktowy Nr 524 krypt. „Olszewski” został zorganizowany w 1950 roku przez PUBP, a w 1955 r. zrezygnowano z jego wykorzystywania z uwagi na to, iż nie zapewnił pełnej tajności spotkań. W roku 1960 ponownie podjęto go na kontakt. Do chwili obecnej odbyto w nim 2 spotkania tj. w 1961r. z t.w. ps. „Sosna” i w 1963 r. z t.w. ps. „Jan”. Od tego czasu z L.K. nie korzystano z uwagi na to, że nie zapewniał on pełnej tajności spotkań. Aktualnie przez cały dzień w domu przebywa żona właściciela, która często choruje. W br. właściciel nawiązał bliski kontakt z bratem przebywającym w Norwegii, do którego w czerwcu br. na okres 2 m-cy wyjeżdżała jego żona. Po zapoznaniu się z teczką personalną i usytuowaniu L.K. stwierdziłem, że dalsze wykorzystanie jego w pracy jest nie-możliwe ze względu na to, iż w budynku, w którym on się znajduje mieszkają dwie rodziny korzystające ze wspólnego wejścia. Składanie wizyt u właściciela przez nieznane osoby zwróci podejrzenie sąsiadów. Żona właściciela – rencistka przebywa cały dzień w domu. Dalsze korzystanie z L.K. jest niemożliwe ze względu na tajność pracy z agenturą i nie widzę możliwości kiedykolwiek jego wykorzystania. W związku z powyższym wnoszę o zaniechanie dalszego wykorzystywania L.K. i złożenie teczki personalnej w archiwum wydz. „C” KWMO Warszawa…//..//….4 listopada lokal ten został zdjęty z ewidencji z powodu nieprzydatności. W archiwach IPN znajduje się 21 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz