Czyżewski Stanisław s. Nikodema ur. 08.05 1944 IPN Lu 00414/550 TW ps. „Berjet” nr. ew. 6022 Siedlce

By | Maj 1, 2020

Czyżewski Stanisław s. Nikodema ur. 08.05 1944 IPN Lu 00414/550 TW ps. „Berjet” nr. ew. 6022 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie podstawowe. Zatrudniony na stanowisku kierowcy w Oddziale PKS w Siedlcach. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa pozyskał go 13.01.1982 roku sierż. sztab. Zdzisław Kosmalski insp. Wydz. V KW MO w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Berjet”. W charakterystyce pracy TW ps. „Berjet” którą wystawił  11.017 1989 roku inspektor Wydziału V WUSW w Siedlcach ppor. Grzegorz Zarzycki możemy między innymi przeczytać: //..//….TW ps. „BERJET” pozyskany do współpracy ze SB w dniu 13. 01.1982r. na zasadzie współodpowiedzialności. Z racji zatrudnienia na obiekcie ochranianym przez nasz Wydział realizował przedsięwzięcia operacyjne w ramach sprawy obiektowej krypt.  „PEGAZ”. W czasie dotychczasowej współpracy przekazał 52 informacje, w tym 30 sporządził własnoręcznie. Dotyczyły one nieprawidłowości w funkcjonowaniu transportu, nastroju niezadwoleń, nie były jednak podstawą do założenia odrębnych spraw operacyjnych. TW był szkolony w trakcie spotkań. Kontrola przeprowadzano przez analizę przekazywanych informacji oraz wykorzystanie innych TW. Spotkania odbywały się w pomieszczeniu służbowym przedstawiciela PKS jak również w samochodzie prywatnym pracownika obsługującego. W ostatnim okresie czasu TW popełnił czyn naruszający przepisy prawa, a mianowicie: w dniu 88.11.03 dopuścił się kradzieży roweru z zajezdni zakładu pracy. Sprawą zajęły się organa MO. Za wyżej wymieniony czyn zakład pracy rozwiązał umowę o pracę w trybie natychmiastowym. Decyzja ta została zaakceptowana przez  związki zawodowe. Pomimo tego wykroczenia w ostatnim okresie czasu u TW wystąpiły skłonności do nadużywania alkoholu. Częstym stało się przybywanie na spotkania w stanie nietrzeźwym, co negatywnie wpłynęło na jakość przekazywanych przez TW informacji. Dopingowanie źródła do lepszej współpracy nie przyniosło żadnych zmian. TW zaczął przekazywać informacje nie stanowiące istotnej wartości operacyjnej. Wypowiedzi TW były lakoniczne, ogólnikowe i prymitywne /miał kłopoty ze słownym formułowaniem swoich myśli/. Wynika to między innymi z faktu, że TW prezentuje bardzo niski poziom wiedzy ogólnej, a fakt nadużywania alkoholu przyczynił się jeszcze bardziej do zubożenia jego osobowości pod tym względem. Biorąc powyższe pd uwagę proponuję rozwiązanie współpracy z TW „BERJET” ze względu na nieprzydatność…//..//…..W okresie współpracy był 12 razy wynagradzany pieniężnie za przekazywane informacje na łączną kwotę 28.500zł. Zachowały się w jego aktach własnoręczne pisane pokwitowania pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB. W archiwach IPN znajduje się 80 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz