Kuchta Jan s. Jana ur. 05.05.1916 IPN Lu 00419/593 rezydent ps. „Czarny” Pogorzel g. Siennica powiat Mińsk Mazowiecki

By | Kwiecień 23, 2020

Kuchta Jan s. Jana ur. 05.05.1916 IPN Lu 00419/593 rezydent ps. „Czarny” Pogorzel g. Siennica powiat Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec miejscowości Pogorzel gmina Siennica powiat Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. Przed wojną był członkiem KPP obecnie członek PZPR. Zatrudniony na stanowisku instruktora Gminnych Rad Narodowych w Powiatowej Radzie Narodowej w Mińsku Mazowieckim. Do współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa w charakterze rezydenta został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 4.07.1949r.. Pozyskał go sierż. Rosłoń Stefan st. ref. I-go Ref. PUBP w Mińsku Mazowieckim. W charakterystyce rezydenta ps. „Czarny” wystawionej 14.03.1951 roku możemy między innymi przeczytać:..//..//……………………..Rez. ps. „Czarny” zawerbowany został w miesiącu lipcu 1949r. w celu przejęcia na swój kontakt siatki informacyjnej po linii RO. „Zachód”. Jest to czł. partii, lat, 34 który to poprzednio był nam znany z swego dobrego ustosunkowania do aparatu Bezpieczeństwa i często sam zapodawał materiały dostrzeżone w toku pracy zawodowej. W roku 1946-47 był on sekretarzem Pow. Kom. a obecnie jest kierownikiem jednej z placówek na ter. Mińska Maz. która to placówka posiada swoje filie we wszystkich gm. tut. pow. kontrolując działalność podległych mu jedn. ma możność stałego przebywania w terenie i kontaktowania się ze znajdującymi się w terenie ag. Pochodzi on ze środowiska chłopskiego, przez co szczególnie dobre dotarcie i podejście do inf. ze środowiska chłopskiego. Jego poziom moralny jak i ogólny jest zadowalający i dlatego możliwości operacyjnego wykorzystania są duże. Z pracy swojej wywiązywał się zadowalająco tak, że w celu wynagradzania mu straconego dla nas czasu otrzymywał systematycznie wynagrodzenie pieniężne. Po pewnym okresie czasu okazało się, że systematyczne wynagradzanie wpłynęło na rez. Ujemnie, gdyż począł on intensywność pracy swojej uzależniać od wielkości wynagrodzenia. Odnośnie samej pracy należy stwierdzić, że wywiązywał się dosyć dobrze jednak cechowała ją pewnego rodzaju chaotyczność, przejawiająca się w tym, że spotkania odbywał w/g swojego uznania z jednymi inf. bardzo często z innymi mniej. Pracował jednak chętnie i wykazywał wiele inicjatywy ze swojej strony, nie mniej jednak uzgadniał własne przedsięwzięcia z nami. Ponadto w ciągu pracy zaczął zbaczać z kierunku wykorzystania inf. w sposób mechaniczny t.j. ograniczał się do odebrania doniesienia, oraz dania następnego zadania inf. Przebywając bardzo często w terenie sam także podawał zdobyte wiadomości, jakie udało mu się spostrzec, były tp przeważnie materiały z gm. Siennica skąd sam pochodził dot. ustosunkowania się kułaków do spółdzielni produkcyjnej w trakcie tej pracy dopomógł do zlikwidowania wrogiej działalności na terenie wsi Pogorzel, gdzie organizującej się Spółdzielni Produkcyjnej Kułacy tacy jak Bałda Stanisław prowadzili wrogą robotę, buntując i przekupując czł. spółdzielni celem jej całkowitego rozbicia…//..//…………………..Wnioski do dalszej pracy. Aby usprawnić pracę rez. Należy bliżej zająć się kontrolą tej pracy i w trakcie tego każdorazowo zwracać uwagę na błędy popełnione przez inf. i samego rez. Taka kontrola będzie każdorazowe sporządzanie notatki z odbytych spotkań. Zmienić należy zasadniczą formę wynagrodzeń rez., Aby ten nie uważał pieniędzy, jako pensji, lecz otrzymywał je w pełnych nieokreślonych okresach, gdy praca jego z siatką wydatniejsza. Podniesie to poziom pracy, ponieważ rez. Na pieniądze jest łakomy. Kwestia spotkań z rez. powinna opierać się nie na dorywczych odbieraniu materiałów, ale na bazie głębszego analizowania i omówienia zebrania w oparciu o podane przez niego materiały. Omówienie samo winno dotyczyć oddzielnie każdego inf. i ogólnie pracy rez. (zachowano oryginalną pisownię)..//..//…21.07.1951 roku sierż. Rosłoń Stefan st. ref. I-go Ref. PUBP w Mińsku Mazowieckim wystawił wniosek adresowany do Szefa WUBP w Warszawie, w którym napisał: …//..//…….RAPORT o przekazaniu rezydenta Kuchta Jan „Czarny”..//..//……po rozpatrzeniu sprawy powyższego stwierdzam, że w/ rez. „Czarny” obecnie pracuje w Warszawie..//..//…na stanowisku Prezesa pow. Warszawskiego Związku Sam. Chłopskiej i nie ma możliwości obsługiwania agen.  Rej.I-go. W związku z powyższym proponuję Zgodnie w/g uzgodnienia z-cy Nacz. W I-go WUBP w Warszawie, przekazać na łączność Sekcji VI W I-go WUBP Warszawa..//..//…11.12.1954 roku st. ref. Sekcji III Wydz. I WUBP w Warszawie Frydrych Zygmunt wystawił wniosek adresowany do Szefa w/w Urzędu o wyłączenie z sieci rezydenta ps. „Czarny” pisząc w nim: //..//…..po rozpoznaniu sprawy powyższego stwierdzam, że rez. Ps. „Czarny” zamieszkuje obecnie w miejscowości Siennica pow. Mińsk Maz. w związku z tym nie ma możliwości obsługiwania agentury Sekcji III tut. Wydz. Która znajduje się w innych powiatach. W związku z powyższym proponuję przekazać teczkę pers. rez. Ps. „Czarny” do Wydz. I Dep. II MBP celem wyeliminowania z sieci…//..//…W archiwach IPN znajduje się 12 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz