Jóźwiak Roman s. Franciszka ur. 12.08.1931 IPN Lu 00414/718 TW ps. „Granica nr. ew. 21/270 Sokołów Podlaski

By | Kwiecień 7, 2020

Jóźwiak Roman s. Franciszka ur. 12.08.1931 IPN Lu 00414/718 TW ps. „Granica nr. ew. 21/270 Sokołów Podlaski

Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego. Wykształcenie podstawowe. Właściciel prywatnej taksówki osobowej członek Zrzeszenia Transportu Prywatnego w Sokołowie Podlaskim. Do współpracy pozyskał go pion MO 31.03.1976 roku na zasadzie dobrowolności i materialnego zainteresowania. Zwerbował go plutonowy Marek Kisieliński funkcjonariusz KPMO w Sokołowie Podlaskim. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy.  W okresie współpracy z pionem MO odbyto z nim ok. 70 spotkań, podczas których przekazał kilkadziesiąt informacji w formie ustnej i pisemnej. Za przekazywane informacje był wynagradzany pieniężnie przez pion MO 2 razy na łączną kwotę 7 tys. zł (w jego aktach są własnoręcznie pisane pokwitowania odbioru pieniędzy). 25.08.1986r. w związku z przejściem sierż. Waldemara Raboszuka (posiadał go na kontakcie) z pionu MO do pionu SB został tam przekazany tam przekazany celem dalszego wykorzystywania, jako tajnego współpracownika. W charakterystyce TW. ps. „Granica” wystawionej 12.03.1987r. przez sierż. Waldemara Raboszczuka insp. SB RUSW w Sokołowie Podlaskim możemy przeczytać między innymi: //..//…..Tw. jest mężczyzną w wieku 55 lat. Pochodzenia chłopskiego. Narodowości i Obywatelstwa Polskiego. Kawaler. Zatrudniony, jako kierowca prywatnej taksówki zarobkowej na postoju taxi w Sokołowie-Podlaskim. Posiada obecnie samochód marki Skoda. Pozyskany do współpracy w dniu 31.03.1976 roku na zasadzie materialnego zainteresowania przez funkcjonariusza pionu MO Marka Kisielińskiego. Następnie dnia 20.06.1986 roku przekazany na kontakt ref. W. Raboszczuk z pionu MO KMO w Sokołowie-Podlaskim. Od 20.06.1986 roku przejęty do współpracy ze SB. Obecnie na kontakcie sierż. W. Raboszczuk.  Sytuacja materialna tw jest dobra. Tw wykorzystywany jest w uzyskiwaniu informacji ogólnych ze swojego środowiska, w którym pracuje. OCENA DOTYCHCZASOWEJ WSPÓŁPRACY Do chwili przekazania tw do pionu SB RUSW w Sokołowie-Podlaskim, wykorzystywany był po pionie przestępstw kryminalnych oraz w celu uzyskiwania informacji ogólnych o sytuacji społeczno-politycznej w środowisku Sokołowskim. Obecnie tw, wykorzystywany przez SB RUSW w Sokołowie-Podl. w celu zapewnienia spływu informacji odnośnie zagadnień społecznych i politycznych ze środowiska miasta Sokołów-Podl. Informacje przekazywane przez tw mają charakter ogólny i dotyczą środowiska, w którym pracuje. Są to również informacje dotyczące poszczególnych zakładów, o których dowiedział się w czasie wykonywania usług przewozowych. Spotkania odbywane z tw są w różnych porach czasu, najczęściej w porach wieczorowych. Odbywane są w prywatnym samochodzie osoby, która ma go na kontakcie, ewentualnie w jego samochodzie prywatnym. //..//……We wniosku o wyeliminowanie TW ps. „Granica” z sieci agenturalnej wystawionym  8.12.1989 roku st. sierż. Waldemar Raboszuk napisał: //..//…….TW ps. „GRANICA” pozyskany do współpracy przez pion MO w dniu 31.03.1976 r. Następnie został przekazany do współpracy z organami SB w dniu 20.01.1986r., z którymi współpracował do chwili obecnej. Informacje przekazywane przez tw miały charakter ogólny, nie mający większej wartości dla SB. U Z A S A D N I E N I E Powodem eliminacji tw jest wykazywana przez niego coraz większa niechęć do współpracy do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Ponadto dążenie do osiągnięcia lepszej, jakości współpracy z tw przez dosyć długi okres nie odnosiły większych rezultatów. TW nie przejawia większej inicjatywy i odmawia dalszej współpracy. W związku z powyższym uważam za uzasadnione wyeliminowanie go z sieci z sieci poufnych osobowych źródeł informacji SB RUSW Sokołów Podlaski. Materiały dotyczące współpracy złożyć w archiwum WZ WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kat. B-10/Z. Można je udostępnić zainteresowanym bez porozumienia z tut. jednostką. …..//..//…..W archiwach IPN znajduje się 50 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz