Jankowski Wojciech Jan s. Franciszka ur. 21.05.1939 IPN Lu 00419/436 TW ps. „Kwiatkowski” i KO ps. „Jan” nr. ew. 3537 Siedlce

By | Kwiecień 7, 2020

Jankowski Wojciech Jan s. Franciszka ur. 21.05.1939 IPN Lu 00419/436 TW ps. „Kwiatkowski” i KO ps. „Jan” nr. ew. 3537 Siedlce

Pochodzący z Łukowa mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Zatrudniony w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego. 1.04. 1970 roku w lokalu KPMO w Łukowie zwerbował go na zasadzie dobrowolności do współpracy, jako tajnego współpracownika służby bezpieczeństwa ppor. Zbigniew Stolarczyk insp. oper. SB KPMO w Łukowie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Kwiatkowski”. W jego charakterystyce, którą wystawił w 1987r. st. inspektor Wydz. II WUSW w Siedlcach por. Zbigniew Kulma  możemy przeczytać między innymi: //..//……….CHARAKTERYSTYKA ko „Jan” nr.rej. Kontakt operacyjny „JAN” nr. rej. 3537 został zarejestrowany w tut. Wydz> „C” dnia 28.11.1978r. Był uprzednio wykorzystywany, jako TW ps. „Kwiatkowski” przez B. Referat Służby Bezpieczeństwa w Łukowie. Został pozyskany na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności w dniu 1.04.1970r. We własnoręcznie napisanym zobowiązaniu wyraził zgodę na udzielanie informacji dot. swojego ojczyma Otto Busse zamieszkałego w RFN, gdyż O. Busse był wówczas pracownikiem Kompanii Wartowniczych stacjonujących w RFN wojsk angielskich. Po śmierci O. Busse w 1971r. odwiedził swą matkę Joannę Busse, która pozostała na stałe w RFN, utrzymując się z renty po zmarłym mężu. Współpraca z TW „Kwiatkowski” już od chwili pozyskania nie układała się właściwie, spotkania odbywały się sporadycznie i często on kontaktów z SB, tłumacząc się brakiem czasu spowodowanym dużym obciążeniem zajęciami w szkole. Przekazywał on wiarygodne informacje dot. jedynie rodziny Busse. W 1972r. rozpoczął pracę na Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej w charakterze wykładowcy i od 5.02.1973r. na stałe tam zamieszkał. W związku z powyższym został złożony do archiwum Wydz. „C” b. KWMO w Lublinie. Od 1977 roku pracując już w WSR-P w Siedlcach przekazywał informacje dot. pobytu w RFN u swej matki mieszkającej w budynku administrowanym przez angielską jednostkę wojskową, w której pracował jej mąż. Z kolejnych pobytów w RFN uzyskano jedynie ogólnikowe informacje dot. tamtejszych warunków życia, nastrojów społeczeństwa niemieckiego do napływającej tam fali obywateli polskich, którzy niejednokrotnie nie pozostawali na stałe w RFN odmawiając powrotu. KO „Jan” przekazywał też bardzo ogólne informacje o obiektach wojskowych usytuowanych w pobliżu miejsca zamieszkania matki, jak również o osobach tam pracujących. Ogółem odbyto 7 spotkań. Były one przeprowadzane najczęściej w tut. Wydziale Paszportów przed wyjazdem do RFN, oraz po przyjeździe, a także na terenie Siedlec – z zachowaniem zasad konspiracji. Spotkania te były coraz rzadsze, co KO tłumaczył dużym przeciążeniem praca na WSRP oraz w RKS „Pogoń”.//..//…..21.03.1987 roku por. Zbigniew wystawił wniosek o zakończenie współpracy z KO ps. „Jan” z powodu odmowy współpracy i umieszczenie jego akt w archiwum Sekcji „C” WZO KWMO w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii akt B-5, które można udostępniać zainteresowanym jednostkom SB i MO. Sporządzenie mikrofilmów z tych akt z okresem przechowywania 10 lat. W archiwach IPN znajduje się 148 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz