Jakubiec Janusz Józef s. Henryka ur. 18.03.1949 IPN Lu 00419/1018 kandydat na TW nr. ew. 6304 Łuków

By | Kwiecień 7, 2020

Jakubiec Janusz Józef s. Henryka ur. 18.03.1949 IPN Lu 00419/1018 kandydat na TW nr. ew. 6304 Łuków

Mieszkaniec Łukowa. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności tokarz. Zatrudniony Państwowym Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Łukowie. 25.06.1984r st. szer. Ryszard Nurzyński insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach zaczął opracowywać jego osobę jako potencjalnego kandydata na tajnego współpracownika służby bezpieczeństwa. We wniosku na opracowanie kandydata na tajnego współpracownika  st. szer. Ryszard Nurzyński insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach napisał: /..//………….Uzasadnienie wytypowania kandydata na t.w. Sekcja XI Wydz. II prowadzi sprawę obiektową krypt. „Pegaz”  nr. 5744 na kontrwywiadowcze zabezpieczenie obiektów Państwowej Komunikacji Samochodowej woj. siedleckiego. Kandydat na TW jest pracownikiem PPKS w Łukowie, do 13 grudnia ubr. Był przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność”, posiada duży autorytet wśród załogi, w przypadku wznowienia działalności przez związki zawodowe może zostać wybrany w skład zarządu nowych związków. Celowym jest, więc pozyskanie TW do kontrolowania działalności przyszłych związków zawodowych, nastrojów załogi, a także do ujawniania wszelkich nieprawidłowości. W związku z powyższym wnoszę o pozwolenie opracowania kandydata na tajnego współpracownika do sprawy obiektowej krypt. „PEGA”. Sposób opracowania według załączonego planu. //..//…….11.10.1984r. st. WUSW w Siedlcach M. Firus złożył wniosek o złożeniu w archiwum akt dotyczących kandydata na TW Janusza Jakubca o]pisząc w nim między innymi:….//..//…………….W/w  zarejestrowany został jako kandydat na tajnego współpracownika w dniu28.06.1982 przez byłego pracownika Wydz. II – st. szer. Nurzyńskiego. Celem pozyskania było kontrwywiadowcze zabezpieczenie Oddziału PKS Łuków, oraz rozpoznanie byłego aktywu NSZZ „Solidarność” i przeciwdziałanie podejmowanym przez nich próbom nielegalnego i opozycyjnego działania. Pierwsza rozmowa z kandydatem została przeprowadzona przed  jego zarejestrowaniem w tym charakterze i należy ocenić ją pozytywnie. Rozmówca chętnie udzielał wówczas informacji i były podstawy przypuszczać, że podejmie współpracę. Odejście tow. Nurzyńskiego do szkoły spowodowało, że następna rozmowa przeprowadzona została po ponad rocznej przerwie co spowodowało diametralnie inne stanowisko kandydata. Odcinał się on zdecydowanie od udzielania informacji SB, a jego ton wypowiedzi i nastawienie do Służby było nieprzyjazne. Ponowna rozmowa nie wniosła nic nowego, stanowisko kandydata nie uległo zmianie pomimo prób przekonania go o potrzebie zwracania uwagi o nieprawidłowościach w obiekcie. W związku z taką postawą kandydata odstąpiono od formalnej propozycji współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, przypuszczając, że takowej nie podejmie. Materiały z opracowania należy złożyć w archiwum Wydziału ZO z zaliczeniem do kategorii B-5 przyjmując jako podstawę odmowę współpracy. Z materiałów korzystać można bez porozumienia z Wydz. II. //..//……..W archiwach IPN znajduje się 41 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 20.07.2016 roku.

Dodaj komentarz