Miłobędzcki Ryszard s. Kazimierza ur. 12.11.1950 IPN Lu 555/44 TW ps. „Diana” nr. ew. 4449 Sokołów Podlaski

By | Styczeń 30, 2020

Miłobędzcki Ryszard s. Kazimierza ur. 12.11.1950 IPN Lu 555/44 TW ps. „Diana” nr. ew. 4449 Sokołów Podlaski

Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności ślusarz-mechanik. Zatrudniony w Zakładach Mięsnych w Sokołowie Podlaskim na stanowisku montera maszyn i urządzeń przemysłowo-spożywczych. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 30.05.1980 roku.  Pozyskania dokonał ppor. Zbigniew Piwoński insp. Wydz. ii KW MO w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Diana”. 3.12.1981r. został przekazany do dalszego prowadzenia na kontakt ppor. Włodzimierza Wójcika. We wniosku na opracowanie tajnego współpracownika wystawionym 25.04.1980 roku przez ppor. Zbigniew Piwońskiego insp. Wydz. ii KW MO w Siedlcach czytamy: //..//….1. po przeanalizowaniu materiałów operacyjnych postanowiłem pracować kandydata na t.w. Ob. Miłobędzki Ryszard s. Kazimierza i Łucji z d. Młynik ur. 12.11.1950r. Sokołów Podlaski, żonaty, bezpartyjny, zatr. Zakłady Mięsne w Sokołowie  Podlaskim zam. Sokołów Podlaski ul…………… 2. Uzasadnienie wytypowania kandydata na t.w. W prowadzonej przez Sekcję I Wydz. II KW MO w Siedlcach spr. oper. sprawdz. krypt. „Mistrz” konieczne jest pozyskanie TW, który miałby możliwości realizacji w niej zadań. W/wym. jest najbliższym kolegą figuranta z okresu przed jego wyjazdem zagranicę. Obecnie utrzymują kontakt korespondencyjny.  Zna osobiście żonę, rodziców i rodzeństwo figuranta. Jego walory osobiste predysponują go do operacyjnego wykorzystania. W związku z powyższym wnoszę o zezwolenie na opracowanie Miłobędzkiego Ryszarda w charakterze na kandydata na TW.                                                                                                                                                                    3. Sposób opracowania według załączonego planu. Inspektor Wydz. II KW MO w Siedlcach ppor. mgr Zb. Piwoński 3. Uwagi i podpis zatwierdzającego…zgoda 28.04.1970r. Zastępca naczelnika Wydziału II KW MO w Siedlcach (podpis nieczytelny) //..//….. We wniosku o zatwierdzenie dokonanego pozyskania w charakterze tajnego współpracownika Miłobędzkiego Ryszarda, który wystawił 31.05.1980r. ppor. mgr Zbigniew Piwoński insp. Wydz. ii KW MO w Siedlcach możemy między innymi przeczytać: //..//….. W dniu 30.05.1980r. w godzinach 10 – 12 zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem dokonałem pozyskania w/wymienionego w charakterze tajnego współpracownika. Rozmowę pozyskaniową przeprowadziłem w pomieszczenie Referatu Paszportów w Sokołowie Podlaskim z zachowaniem zasad konspiracji pracy. W trakcie rozmowy potwierdziłem możliwości kandydata przedstawione we wniosku o pozwolenie na przeprowadzenie rozmowy pozyskaniowej. Widząc pozytywną reakcję kandydata w trakcie omawiania problematyki konieczności przeciwdziałania wrogim służbom specjalnym poprzez udzielania pomocy w tym zagadnieniu lojalnych obywateli zaproponowałem napisanie zobowiązania o współpracy. Kandydat bez oporów napisał podyktowane przeze mnie zobowiązanie /w załączeniu/, obierając pseudonim „DIANA”.//..//………. W kierunkowym planie wykorzystania TW ps. „Diana” w okresie listopad 1988 – listopad 1990 wystawionym przez st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach por. Włodzimierz Wójcika możemy między innymi przeczytać: //..//…….Wykorzystanie TW ps. „Diana” przebiegać będzie w następujących kierunkach: 1) Rozpoznanie osób ze swojego środowiska ubiegających się o czasowy wyjazd do kk i utrzymujących kontakty z cudzoziemcami. 2) Kontrolowanie zachowania się obywateli PRL przebywających za granicą, rozpoznawanie ich zainteresowań i kontaktów. 3) Ujawnianie faktów zainteresowań problematyką obronną i gospodarczo-społeczną w PRL ze strony cudzoziemców z kk oraz obywateli PRL. 4) ujawnianie faktów wskazujących na niegospodarność, informowanie o zjawiskach sprzyjających powstawaniu nastrojów niezadowolenia wśród społeczeństwa.//..//………TW ps. „Diana” będzie poddany kontroli poprzez: inne osobowe źródła informacji, zlecanie zadań kontrolnych, – analizę otrzymywanych informacji. Wynagrodzenie tw będzie uzależnione od wartości przekazywanych informacji oraz całokształtu współpracy.//..//…..Współpraca z TW ps. „Diana została zakończona 16.07.1990r z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych, a jego akta 31.07.1990r. zostały złożone w archiwum Wydziału „C” WUSW w Siedlcach. W okresie współpracy był 22 razy wynagradzany w formie pieniężnej za przekazywane informacje na łączną sumę 49.500 zł. W archiwach IPN znajdują si e 302 dokumenty dotyczące jego osoby w tym własnoręcznie pisane pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 28.07.2016r.

Dodaj komentarz