Kajka Lech Maciej s. Stanisława ur. 17.04.1948 IPN Lu 00414/198 TW ps. „Maciej” nr. ew. 41513 Garwolin

By | Styczeń 7, 2020

Kajka Lech Maciej s. Stanisława ur. 17.04.1948 IPN Lu 00414/198 TW ps. „Maciej” nr. ew. 41513 Garwolin

Mieszkaniec Garwolina. Wykształcenie wyższe o specjalności leśnik. Zatrudniony na stanowisku z-cy dyrektora ds. produkcji w Zakładzie Produkcji Mebli Wojewódzkiej Spółdzielni Pracy „Jedność” w Garwolinie. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa pozyskał go na zasadzie dobrowolności pozyskał go  14.07.1978r. ppor. Andrzej Bąk insp. Wydz. II KW MO w Zamości. Po przeniesieniu z Zamościa na teren województwa siedleckiego (Garwolin) został przejęty do dalszego prowadzenia jako tajny współpracownik służby bezpieczeństwa przez Wydział II KWMO w Siedlcach. Współpracę z nim zakończono w maju 1980 roku. We wniosku o złożenie do archiwum Wydz. „C” KWMO w Siedlcach wystawionym 17.05.1980roku przez insp. Wydz. II KWMO w Siedlcach ppor. mgr. T. Wielogórskiego możemy przeczytać: //..//……..U Z A S A D N I E N I E W/wym w dniu 14.07.1978r.został  pozyskany do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa /Wydz. II KWMO w Zamościu/ na podstawie obywatelskiej współodpowiedzialności z bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju celem kontrwywiadowczego zabezpieczenia pobytu cudzoziemców, myśliwych dewizowych w rejonach polowań Suwiec i Józefów. W okresie pozostawania na łączności TW ps. „Maciej” z Wydz. II KWMO w Zamościu, odbyto 2 spotkania, w trakcie których dokonano szkolenia z zakresie przestrzegania  konspiracji oraz odebrano ustną informację o awizowaniu przyjazdu trzech myśliwych dewizowych z RFN do rejonu polowań w m. Susiec. Ze względu na kłopoty rodzinne w listopadzie 1978r, opuścił teren województwa zamojskiego i zamieszkał na terenie woj. siedleckiego. Z uwagi na potrzeby kontrwywiadowczego zabezpieczenia pobytów myśliwych dewizowych na terenie naszego województwa, przyjęto na łączność naszego Wydziału w/wym. TW. Do chwili obecnej odbyto z TW ps. „Maciej” 5 spotkań, w trakcie których uzyskano informacje odnośnie: – aktualnego miejsca zamieszkania i charakteru pracy w/wym. – przejawianych zainteresowań i utrzymywanych kontaktów, – rzeczywistych możliwości w realizacji zadań w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu pobytów myśliwych dewizowych z kk na terenie naszego województwa, – Możliwości realizacji zadań w zakresie rozpoznania międzynarodowej wymiany osobowej na terenie Garwolina, – z uzyskanych informacji wynika, że TW ps. „Maciej”: – po 14-to letnim okresie nieobecności powrócił do Garwolina i zamieszkał wraz z matką ..//..//……. oraz gosposią domową, – w zakładzie pracy pełni obowiązki Z-cy Dyrektora d/s Technologicznych, Zakład, w którym pracuje nie prowadzi produkcji eksportowej, oraz nie utrzymuje żadnych kontaktów z firmami z kk, – w ostatnim okresie czasu przejawia zainteresowania wyłącznie sprawami produkcji zakładu – jego dalszym rozwojem, budową niewielkiej własnej szklarni oraz opieką nad matką. Ze względu na powyższe fakty TW ps. „Maciej” nie posiada na terenie Garwolina i okolic kontaktów towarzyskich lub służbowych, które umożliwiałyby mu realizację zadań stojących przed Wydz. II tut. KWMO, – nie posiada możliwości realizacji zadań w kontrwywiadowczym zabezpieczeniu pobytów myśliwych dewizowych na terenie naszego województwa ponieważ sam nie uczestniczy w polowaniach, nie przebywa w rejonach polowań dewizowych oraz nie utrzymuje kontaktów towarzyskich w środowisku myśliwych na terenie naszego województwa, – w zakresie międzynarodowej wymiany osobowej na terenie Garwolina, jego możliwości są znikome z uwagi na to, że dotychczas nie wyjeżdżał za granicę i nie utrzymuje kontaktów z osobami zamieszkałymi w kk, nie posiada bezpośredniego dotarcia do osób /na skutek 14-to letniej nieobecności w Garwolinie/ które często wyjeżdżają za granicę, bądź smi są odwiedzani przez cudzoziemców z kk, – od 1976r. jest członkiem PZPR /nie zostało to ustalone w trakcie opracowania i pozyskania/, obecnie w zakładzie pracy jest członkiem egzekutywy PZPR. Mając powyższe na uwadze, wnoszę o rozwiązanie współpracy z TW ps. „Maciej” oraz złożenie materiałów w Wydz. „C” tut. KWMO. Materiały zakwalifikować do kategorii B-30 oraz nie udostępniać innym jednostkom bez porozumienia z Wydz. II Tut. KWMO…//..//…(zachowano oryginalną pisownię). W archiwach IPN znajduje się 46 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz