Czapliński Adam s. Antoniego ur. 04.11.1955 IPN Lu 00414/747 TW ps. „Grod” nr. ew. 4998 Holendry g. Wilga

By | Styczeń 3, 2020

Czapliński Adam s. Antoniego ur. 04.11.1955 IPN Lu 00414/747 TW ps. „Grod” nr. ew. 4998 Holendry g. Wilga

Właściciel gospodarstwa rolnego w miejscowości Holendry gmina Wilga powiat Garwolin. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności mechanik-kierowca. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa pozyskał go na zasadzie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i ład publiczny w kraju pozyskał go 25.09.1980r. st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach ppor. Jerzy Teterycz. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Grod”. W jego charakterystyce współpracy, którą wystawił 29.10.1989r.  insp. SB RUSW w Garwolinie st. sierż. Edmund Bogucki możemy między innymi przeczytać:..//..//………………Wymieniony do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa pozyskany został 25.09.1980r. na podstawie współodpowiedzialności obywatelskiej za bezpieczeństwo, ład i porządek publiczny w kraju przez ppor. J. Teterycz z Wydz. II WUSW w Siedlcach. Celem pozyskania była realizacja przedsięwzięć w stosunku do figuranta sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „SYRENA”, która została założona przez Wydz. II KW MO w Siedlcach. W grudniu 1984 roku tw  ps. „Grod” został przekazany na łączność st. chorż. Ed. Boguckiego z pionu II RUSW Garwolin. Do chwili przekazania odbyto z tw. 15 spotkań. Informacje ze spotkań były przekazywane były w formie ustnej z których następnie były sporządzane notatki ze spotkań. Przekazywane informacje dot. jedynie zachowania się figuranta  sprawy krypt. „Syrena” i w toku współpracy nie uzyskano informacji, któreby przedstawiały istotne znaczenie operacyjne w sprawie. Zadania otrzymywane do wykonania wykonywał w stopniu dostatecznym. Po przekazaniu tw do RUSW Garwolin nie podjęto dalszej współpracy, ponieważ w wyniku podjętych przedsięwzięć operacyjnych w sprawie uzyskano informacje, że tw zdekonspirował  nasze zainteresowania w stosunku do figuranta. W związku z powyższym w styczniu 1985 roku została zawieszona współpraca z tw i aż do podjęcia decyzji o złożeniu do archiwum nie odbywano spotkań. W okresie współpracy nie był wynagradzany w żadnej formie. Szkolenia odbywane były podczas spotkań i dot. wykonywanych zadań oraz form uzyskiwania informacji i zasad konspiracji. W toku współpracy nie był kontrolowany przez środki techniki operacyjnej. Był źródłem typowo sygnalizacyjnym. Sotkania były odbywane przynajmniej raz na 2 miesiące. Biorąc pod uwagę sprawa  oper. spraw. ”Syrena” zostaje złozona do archiwum, a tw  „Grod” nie rokuje dalszej przydatności z powodu braku możliwości operacyjnych oraz fakt dekonspiracji naszych zainteresowoń wnoszę o rozwiązanie współpracy z tw, a materiały zostaną złożone w archiwum Wydz. Zabez. Oper. Sekcja „C” WUSW Siedlce. Materiały można udostępniać innym jednostkom oper. SB. (zachowano oryginalną pisownię) ..//..//…..W archiwach IPN znajduje się 49 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz