Solski Jan s. Stefana ur. 01.08.1946 IPN Lu 555/41 TW ps. „Stefan” nr. ewid. 7570 Siedlce

By | Listopad 16, 2019

Solski Jan s. Stefana ur. 01.08.1946 IPN Lu 555/41 TW ps. „Stefan” nr. ewid. 7570 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Członek PZPR. Do współpracy pozyskał go jeszcze podczas studiów  na zasadzie dobrowolności 5.12.1968 r. Robert Peters insp. Wydz. III KW MO w Warszawie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Stefan”. W charakterystyce TW ps. „Stefan” którą wystawił 17.02.1987r. ppor. Ireneusz Boguski inspektor Wydz. II WUSW w Siedlcach możemy przeczytać: //..//…….I CHARAKTERYSTYKA tw ps. „Stefan” ur. 1946r, narodowość polska, obywatelstwo polskie , wykształcenie wyższe – mgr ekonomii, żonaty, członek PZPR, pracownik prywatnego zakładu specjalizującego się w uruchomianiu oczyszczalni ścieków, zna biegle angielski, słabo niemiecki i rosyjski, zam. Siedlce. I Tw pozyskany 5.12.1968r przez Wydz. III KW MO w W-wie na zasadzie dobrowolności. Współpraca została zawieszona w 1969r z powodu ukończenia studiów i wstąpienia do PZPR.  Podjęty z dn. 20.06.1985r przez Wydz. II WUSW w Siedlcach. Chętnie i zaangażowaniem realizuje zlecone zadania. Posiada zdolność zawierania znajomości i prowadzenia dyskusji oraz wydobywania od swych rozmówców informacji objętych zakresem zadań zleconych przez SB. Źródło nie posiada dostępu do wiadomości objętych tajemnicą państwową. II //..//………//…………III //..//…………//….. IV Tw utrzymuje kontakty towarzyskie i rodzinne z osobami mieszkającymi Austrii, RFN i USA. VI W najbliższej przyszłości tw zamierza wyjechać na zaproszenie prywatne do Austrii. Wyjazd ten jest planowany na maj 1987r. Osobą zapraszającą byłaby M. Dominowska. Dotychczas odbyto z tw 10 spotkań na których przekazał szereg informacji istotnych dla pracy SB. Podczas ostatniego wyjazdu realizował zadania rozpoznawczo-ustaleniowe na zlecenie SB. Obecnie trwa proces rozliczania tw z tego pobytu. Do współpracy ze SB ustosunkowany pozytywnie. Jest osobą inteligentną i elokwentną. Swobodnie przystosowuje się do atmosfery sytuacji w jakiej się znajduje. Źródło wykorzystywane jest na kierunku RFN i Austrii. /..//…..Z kolei w informacji przesłanej przez  naczelnika Wydz. II WUSW w Siedlcach kpt. mgr B. Dąbrowskiego do naczelnika Wydziału XII Departamentu II MSW w Warszawie możemy między innymi przeczytać: //..//……Do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa został pozyskany 5.12.1968 r. na podstawie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju przez inspektora Wydz. III KS MO. W tym czasie tw był studentem V roku Wydziału Ekonomii Politycznej UW w Warszawie. W dniu 19.06.1985 r. materiały na w/w zostały podjęte przez pracownika Wydz. II tut. WUSW z Wydz. „C” SUSW w Warszawie do dalszego prowadzenia. Celme podjęcia materiałów było zapewnienie dopływu informacji na temat środowiska uciekinierskiego Austrii oraz rozpoznanie środowiska posiadaczy polskich paszportów konsularnych na terenie Wiednia. Tw wyjeżdżał dotychczas w 1985 r. do Austrii oraz w 1986 r. do RFN. Zlecano mu przy tym zadania rozpoznawczo-ustaleniowe. Z realizacji tych zadań wywiązał się właściwie, wykazując przy tym dużo własnej inicjatywy. W ocenie dotychczasowej współpracy można ocenić go jako człowieka obiektywnego, inteligentnego rozumiejącego aktualną sytuacje w kraju. Jest zrównoważony i taktowny. Potrafi zachować się w sytuacjach trudnych Posiada dar łatwego nawiązywania kontaktów w nowym otoczeniu. Pozytywnie ustosunkowany do SB, współpracę z tą służbą traktuje poważnie i odpowiedzialnie. Przekazywane przez niego informacje były prawdziwe i poszerzały rozpoznanie. W okresie współpracy odbyto z tw 14 spotkań / od momentu przejęcia materiałów/. Nie był wynagradzany materialnie. II sytuacja operacyjna Na przełomie maja i czerwca 1987 tw ps. „Stefan” zamierzał wyjechać do Austrii na okres 4 mies. W Austrii przebywał będzie u posiadaczki polskiego paszportu konsularnego Marii Dominowskiej. Wym. pracuje jako specjalistka d/s rehabilitacji zarabiająca miesięcznie 0k. 20 tys. szylingów. Zam. w Wiedniu pod adresem TOBORSTR. 11/14. Pozostaje ona w bliskich kontaktach z baronem DRESCHEM, u którego będzie również tw. Wym. wykazuje duże zainteresowanie Polską. Wiele czasu podczas poprzedniego pobytu tw u niego poświęcał na wypytywanie go na tematy społeczno-gospodarcze Polski. Wypytywał o reformy gospodarczej, stosunek do niej różnych grup społecznych. Dobrze orientuje się w sprawach polskich, szczególnie gospodarczych. Razem z DRESCHEM mieszka Henryk FORSTER – obecnie emeryt, który był tłumaczem gen. Siwickiego podczas jego wizyty w Austrii. Tw kontaktuje się również z Henrykiem WÓJCIKIEM – uciekinierem z Polski /wyjechał nielegalnie, nie chciał podać sposobu wyjazdu/, który przebywał w obozach dla uchodźców na terenie Austrii, a następnie wyjechał do USA. Po kilkumiesięcznym pobycie w USA powrócił do Austrii. Podczas ostatniego pobytu tw w Austrii, Wójcik żywo interesował się polskimi problemami. Tw „Stefan w okresie lipiec-sierpień br. dysponował będzie samodzielnym mieszkaniem w Wiedniu jak również samochodem Marii Dominowskiej, co umożliwi mu podróże po terytorium Austrii. W związku z powyższym zamierzamy zlecić tw zadania rozpoznawczo-ustaleniowe zmierzające do rozpoznania środowisk w których będzie przebywał. W celu efektywnego wykorzystania sygnalizowanego wyjazdu proszę o sprecyzowanie zadań, które źródło mogłoby realizować na zlecenie Waszego Wydziału. Współpraca z tw. ps. „Stefan” została zakończona 23.07.1990 roku z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją MSW, a jego akta 30.07.1990 roku zostały złożone w archiwum Wydz. „C” WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajdują się 172 dokumenty dotyczące jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 27.07.2016 roku

Dodaj komentarz