Semeniuk Krzysztof s. Edmunda ur. O2.08.1952 IPN Lu 555/80 TW ps. „Sem” nr. ewid. 2048 Łuków

By | Październik 20, 2019

Semeniuk Krzysztof s. Edmunda ur. O2.08.1952 IPN Lu 555/80 TW ps. „Sem” nr. ewid. 2048 Łuków

Mieszkaniec Łukowa. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności murarz-tynkarz. Zatrudniony na stanowisku kierownika pociągu w PKP RS w Łukowie. Do współpracy z organami zwiadu WOP pozyskał go 25.08.1984r. ppor. Marian Borkowski st. kontroler GPK WOP w Terespolu. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Sem”. Charakteryzując TW ps. „Sem” 9.11.1987r ppor. Gryta Mirosław st. kontroler GPK Terespol między innymi napisał: CHARAKTERYSTYKA TW //..//…..Tajny współpracownik ps. „SEM” został pozyskany do tajnej współpracy w dniu 25.08.1984 roku na zasadzie dobrowolności.  Celem pozyskania było zabezpieczenie nienaruszalności granicy państwa przed jej nielegalnym przekroczeniem przez dezerterów Armii Radzieckiej i inne osoby. ujawnianie osób zatrudnionych w RS Łuków podejrzanych o działalność antysocjalistyczną. ustalanie osób ze środowiska konduktorów RS Łuków zajmujących się zorganizowaną działalnością pasersko-handlową. Tajny współpracownik współpracował kolejno z trzema pracownikami operacyjnymi. Za okres współpracy charakteryzowany pozytywnie. Przekazując ciekawe informacje z punktu widzenia operacyjnego. Na podstawie jego informacji ujęto na gorącym uprawianiu handlu w pociągach międzynarodowych – 4 pracowników PKP z RS. Łuków. //..//……….Współpraca z TW ps. „SEM” została zakończona 26.11.1989 roku po rocznym zawieszeniu współpracy ze względu, że nie jeździł już na pociągach międzynarodowych do sierpnia 1989r. a ostatecznym powodem jego wyeliminowania z czynnej sieci agenturalnej był to, że w kwietniu 1989r. zwolnił się z PKP i podjął pracę w prywatnym zakładzie blacharskim w Łukowie i przestał być przydatny, jako informator dla Granicznego Punktu Kontroli w Terespolu w prowadzanych przez niego sprawach operacyjnych. Materiały dotyczące jego osoby zostały przekazane do WZO WUSW w Siedlcach. W okresie współpracy był 10 razy wynagradzany pieniężnie za przekazywane informacje na łączną kwotę 18.500zł. W archiwach IPN znajduje się 50 stron dokumentów dotyczących jego osoby.  Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 1.04.2016r.

Dodaj komentarz