Kosel Stefan s. Jana ur. 14.03.1928 IPN Lu 555/73 rezydent ps. „Siedlecki” nr. rej. 886 Siedlce

By | Lipiec 22, 2019

Kosel Stefan s. Jana ur. 14.03.1928 IPN Lu 555/73 rezydent ps. „Siedlecki” nr. rej. 886 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie. Absolwent Międzywojewódzkiej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego kategoria „D” Przebieg jego kariery zawodowej przedstawia się w sposób następujący: w latach 1942-45 pracownik rolny w majątku ziemskim w Józefinie, 1945-49 pracownik rolny w gospodarstwie własnych rodziców, 1949-51 dowódca plutonu jednostki KBW w Krakowie, 1951-52 PUBP w Siedlcach oficer operacyjny, 152-53 słuchacz Międzywojewódzkiej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego, 1953-56 oficer operacyjny PUBP w Siedlcach, 1956-59 oficer operacyjny SB w Łosicach, a od maja 1960 do 1979 oficer operacyjny SB w Siedlcach. Od 1979 roku na rencie. 1 października 1979 roku podpisał umowę o podjęciu współpracy, jako rezydent z organami zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza reprezentowanymi przez mjr. Wiesława Kowaluka z Nadbużańskiej Brygady WOP w Chełmie.  Umowa obejmowała następujące warunki współpracy: //..//…….I Ob. działając na zasadach dobrowolności zobowiązuje się do: 1/ udzielania pomocy organom zwiadu WOP w kwestii ochrony granicy, 2/ obsługiwania sieci osobowych źródeł informacji przekazywanych mu na łączności, 3/ zachowania w pełni tajemnicy faktu współpracy i przestrzegania zasad konspiracji obowiązujących w pracy operacyjnej, 4/ utrzymywanie systematycznej łączności z obsługiwaną siecią osobowych źródeł informacji i wykorzystywanie ich zgodnie z określonym kierunkiem i otrzymywanymi bieżąco instrukcjami. II. Wydział II Nadbużańskie Brygady WOP w Chełmie zobowiązuje się: 1/wypłacać miesięcznie ob.S tefan Kosel kwotę zł 1600 /słownie tysiąc sześćset/ 2/ udzielać pomocy w realizacji zadań wynikających z bieżącej sytuacji operacyjnej na obsługiwanym terenie. III. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, prawo rozwiązania przysługuje każdej ze stron za miesięcznym wypowiedzeniem. IV. Umowa zostaje sporządzona w jednym egzemplarzu i jest przechowywana w Wydziale II NP. WOP w Chełmie. //..//…..(zachowano oryginalną pisownię), Jako rezydent przyjął pseudonim konspiracyjny „Siedlecki’. Rezydent ps. Siedlecki nr. rej. 686 pozyskany dnia 1.10.1979r. wyeliminowany został z czynnej sieci osobowych źródeł informacji 30.03.1981r. z powodu nieprzydatności. Wniosek podpisał Z-ca Szefa Wydziału II Nadbużańskiej Brygady WOP ppłk. Aleksander Grzesiak. W archiwach IPN znajduje się 81 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 1.04. 2016 roku.

Dodaj komentarz