Czapski Krzysztof Stanisław s. Edwarda ur. 24.07.1948 IPN Lu 555/3 TW ps. „Pakulski” nr. rej. 3443 Siedlce

By | Lipiec 22, 2019

Czapski Krzysztof Stanisław s. Edwarda ur. 24.07.1948 IPN Lu 555/3 TW ps. „Pakulski” nr. rej. 3443 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie. Absolwent Studium Nauczycielskiego z zawodu nauczyciel. Zawód wykonywany ogrodnik. Wspólnie z rodzicami prowadzi własne gospodarstwo sadownicze w Niemojkach powiat Łosice. Do współpracy pozyskał go na zasadzie dobrowolności 22 grudnia 1977 roku insp. Wydz. II KW MO w Siedlcach szer. Zbigniew Piwoński. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy z SB 28.12.19777r. przyjmując pseudonim konspiracyjny „Pakulski”. W jego charakterystyce, którą wystawił 17.12.1986r. Zastępca Naczelnika Wydziału II kpt. Andrzej Karczmarczyk możemy między innymi przeczytać: //..//…CHARAKTERYSTYKA TW ps. „PAKULSKI” nr. ew. 3443 TW ps. „PAKULSKI” – mężczyzna lat 38, narodowość i obywatelstwo polskie, bezpartyjny, żonaty, wykszt. Średnie, zawód – ogrodnik, zatr. prywatne gosp. Rolne, zamieszkały Siedlce. W/wym do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa pozyskany został dn. 22.12.1977r. na podstawie współodpowiedzialności obywatelskiej za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju. Celem pozyskania była realizacja zadań związanych z kontrwywiadowczym zabezpieczeniem międzynarodowej wymiany osobowej, odbywającej się na terenie naszego województwa, a szczególnie miasta Siedlce – w ramach sprawy obiektowej krypt. „TURYSTA”. TW w początkowym okresie współpracy chętnie realizował zlecane mu zadania wykazując zaangażowanie i własną inicjatywę. Przekazywane przez niego informacje pogłębiały naszą wiedzę na temat osób pozostających w naszym operacyjnym zainteresowaniu. Na podstawie materiałów uzyskanych w trakcie opracowania oraz bezpośrednich kontaktów, rozpoznałem jego strukturę osobowości, którą oceniam w następujący sposób: – legitymuje on się dobrymi predyspozycjami fizyczno-psychicznymi, posiada dobrą pamięć, słuch, wzrok; – w sytuacjach trudnych jest opanowany i zdecydowanym w obronie swoich racji. Jeżeli uzna niezgodność swoich poglądów zmienia je; – w rozmowach wzbudza zaufanie, cechuje go spostrzegawczość i umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi osobami; – alkoholu nie nadużywa, pali papierosy, nie stwierdzono skłonności do kobiet. W swoim postępowaniu potrafi się kontrolować i w środowisku ma dobrą opinię, bowiem w codziennym życiu nie narusza obowiązujących norm społecznych. Jest energiczny o postawie zdecydowanego działania. Problematykę pracy operacyjnej poznawał na bieżąco i wykazywał wiele zainteresowania poruszanymi kwestiami. W trakcie współpracy odbyto z nim 26 spotkań, w czasie, których przekazał 21 informacji na piśmie, pogłębiających nasze rozpoznanie na odcinku kontrwywiadowczego zabezpieczenia międzynarodowej wymiany osobowej. Za przekazanie wartościowych informacji był 3-krotnie wynagradzany na sumę 3.000 zł. W początkowym okresie współpracy TW pozostawał na kontakcie tow. Z. Piwońskiego, a następnie od dnia 12.09.1978 r. został przekazany tow. A. Karczmarczykowi do dalszego prowadzenia. Następnie w marcu 1982 r. zachodziła potrzeba przekazania go na kontakt innego pracownika, na co TW nie wyraził zgody. Tego typu sytuacja spowodowała, że TW zniechęcił się do współpracy i zaczął unikać spotkań. Nie starał się nawet wyjaśniać przyczyn, które spowodowały zrywanie kolejnych spotkań. Naciski pracownika obsługującego spowodowały, że TW sporadycznie stawiał się na spotkanie, lecz przekazywał informacje o małej wartości operacyjnej. Ponadto tłumaczył się brakiem możliwości realizacji zadań stawianych przez SB. Od 1980r. TW zajął się prowadzeniem gospodarstwa rolnego – sad na terenie woj. bialskopodlaskiego. Pomimo zameldowania w Siedlcach przeprowadził się z rodziną do rodziców w wym. województwie i tam zamieszkał. Nie wymeldował się z Siedlec, gdyż nie chciał utracić mieszkania spółdzielczego, które posiada. Tego typu sytuacja spowodowała ograniczenie możliwości operacyjnych TW, gdyż w Siedlcach przebywa w soboty lub niedziele i wyizolował się ze środowiska, w którym wcześniej przebywał. Nie utrzymuje kontaktu z osobami pozostającymi w zainteresowaniu naszej służby lub utrzymuje je sporadycznie. Taki stan pogłębił zniechęcenie TW do współpracy z naszą służbą i unika regularnych spotkań. Działania dyscyplinujące nie zmieniły postępowań TW i nie wpłynęły na zmianę jego postawy. W związku z tym, że sytuacja w dalszym cięgu nie ulega poprawie oraz z uwagi na brak możliwości operacyjnych TW ps. „PAKULSKI” wnoszę o zaniechanie dalszej współpracy i złożenie materiałów w archiwum WZO w kat. akt B-5. W okresie współpracy stosowaną technikę operacyjną TW w formie „W” oraz przy wykorzystaniu TW ps. „LITWIN” (Marek Duk). Spotkania odbywano LK krypt. „Piano” w różnych godzinach. //..//..W archiwach IPN znajduje się 338 dokumentów dotyczących jego osoby w tym zobowiązanie o współpracy i 3 pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 16.07.2016 roku.

Dodaj komentarz