Celiński Marek s Franciszka ur.30.04.1959 IPN 555/14 TW ps. „Robert” nr. rej. 4537 Szaniawy Poniaty gmina Trzebieszów

By | Lipiec 9, 2019

 

Mieszkaniec miejscowości Szaniawy Poniaty gmina Trzebieszów. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności elektromonter. Zatrudniony w PKP Małaszewicze na stanowisku magazyniera służby zaopatrzenia. Do współpracy z SB pozyskał go 19.12.1979 roku na zasadzie obywatelskiej współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju  mł. insp. Wydz. II KW MO w Siedlcach plut. Stanisław Szyndler. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Robert”. W jego charakterystyce pracy, którą wystawił st. insp.  Wydz. II por. Stanisław Szyndler 26.01.1987 roku możemy między innymi przeczytać: //..//….. TW został pozyskany do współpracy z SB w dniu 19.12.1979r do sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „KOLEJARZ” (Szmoniewski Kazimierz). Celem pozyskania w/wym. Było zapewnienie dopływu informacji o figurancie w/wym. sprawy, jak też kontroli zachowań, zainteresowań i kontaktów cudzoziemców z kk przyjeżdżających do miejsca zamieszkania TW. Ponadto wykorzystywany był do informowania nas o nieprawidłowościach zaistniałych na PKP Małaszewice, a następnie PKP Łuków. Z racji miejsca zamieszkania miał naturalne dotarcie do figuranta SOS „KOLEJARZ”. Ponadto stykał się z cudzoziemcem, który systematycznie utrzymywał kontakt z figurantem w jego miejscu zamieszkania. W dotychczasowej współpracy TW realizując otrzymane zadania przekazał  32 informacje. Informacje te pogłębiały nasze rozpoznanie o figurancie oraz osobach utrzymujących kontakty z kk, a szczególnie z RFN. Były one obiektywne i rzeczowe i w miarę wyczerpywały interesujący nastemat. W początkowym okresie TW na spotkania przybywał chętnie. Rozumiał potrzebę udzielania pomocy Służbie Bezpieczeństwa. TW „ROBERT” jest młodym mężczyzną i kawalerem. Z uwagi na Powyższe prowadził dość ożywione kontakty koleżeńskie. Był mało obowiązkowy w związku z tym wymagał ciągłej pracy celem ukierunkowania jego zachowań. W okresie zatrudnienia na PKP Małaszewicze jako jeszcze młody pracownik nie wyróżniał się niczym nadzwyczajnym i przez swych przełożonych był charakteryzowany pozytywnie . Ze względu na uciążliwość dojazdów jak również zmianowość  pracy postanowił  przenieść się do pracy na PKP Łuków. Praca na PKP Łuków bardzo mu odpowiadała, ponieważ związana był z częstymi wyjazdami w delegacje. Praca ta była  dla niego o tyle korzystna, że czas na nią był nienormowany i łatwo było uniknąć kontroli. Ta sytuacja dawała mu wolną rękę do dysponowania czasem i niekontrolowanych zachowań włącznie z piciem alkoholu w godzinach pracy. Zachowanie takie było naganne i na dłuższą metę na PKP nie miało racji bytu. Do sytuacji krytycznej doszło 31.01.85r, kiedy to stwierdzono, że w dniu tym dopuścił się picia alkoholu na terenie zakładu pracy. W związku z tym, decyzją z d. 19.02.85r zakład rozwiązał z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia//..//….. Po tym fakcie wymieniony złożył odwołanie do Terenowej Komisji Odwoławczej d/s Pracy w Łukowie. Komisja ta utrzymała jednak decyzję Dyrekcji PKP w mocy. Przez pewien okres TW pozostawał bez pracy i przebywał w miejscu zamieszkania swoich rodziców. Ze względu na tą sytuację nie przychodził na spotkania, a nawiązywanie z nim kontaktów w m. zamieszkania groziło dekonspiracją. W bieżącym roku nawiązał on kontakt telefoniczny z pracownikiem prowadzącym, z którego wynikało, że podjął pracę w Łukowskich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Łukbut” w Łukowie. Deklarował ponowne nawiązanie kontaktu lecz skończyło się to tylko na obietnicach. W okresie dotychczasowej współpracy TW „ROBERT” otrzymał wynagrodzenie na łączną sumę 6.000 zł. Kontrolowany był przez technikę „W” oraz osobowe źródła informacji pozostające na łączności Wydziału II. Biorąc powyższe pod uwagę wnioskuję o:

 – przekazanie materiałów dot. TW ps. „ROBERT” do SB RUSW w Łukowie celem podjęcia ewentualnej decyzji co do przydatności i dalszego wykorzystania w/wym. po pionie SB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               – w przypadku stwierdzenia nieprzydatności przez RUSW Łuków,  posiadane materiały złożyć w archiwum WZO w Siedlcach. //..//…… Współpraca z TW ps, „Robert” została zakończona 19.06.2017r a 26.06.1987r materiały dotyczące jego osoby zostały złożone w Wydziale Zabezpieczenia Operacyjnego Sekcja „C” WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajduje się 225 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 26.07.2016 roku..

Dodaj komentarz