I OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD PIOSENKI POŚWIĘCONY ŻOŁNIERZOM NIEZŁOMNYM Sokołów Podlaski 2019

By | Lipiec 3, 2019

I OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD PIOSENKI
POŚWIĘCONY ŻOŁNIERZOM NIEZŁOMNYM
Sokołów Podlaski 2019
Organizatorzy:
· Fundacja Gazety Podlaskiej im. Prof. T. Kłopotowskiego w Siedlcach
· Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie
· Sokołowski Ośrodek Kultury w Sokołowie Podlaskim
Patronat Honorowy:
· Andrzej Duda – Prezydent RP
Komitet Honorowy:
· Maria Koc – Wicemarszałek Senatu RP
· Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
· Waldemar Kraska – Senator RP
· Krzysztof Tchórzewski – Poseł na Sejm RP
· Bogusław Karakula – Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski
· przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie
· przedstawiciel Wspólnoty Polskiej
Biuro organizacyjne oraz miejsce Przeglądu:
Sokołowski Ośrodek Kultury
ul. Wolności 27, 08-300 Sokołów Podlaski, woj. mazowieckie, tel: 25 787 24 38
Cele imprezy:
· uczczenie pamięci Żołnierzy Niezłomnych;
· przywrócenie zapomnianych polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa;
· wspieranie wychowania patriotycznego młodych pokoleń przez formy aktywności artystycznej;
· zachęcanie dzieci i młodzieży do poznawania historii lokalnej;
· wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu;
· propagowanie patriotyzmu poprzez nowe gatunki i style muzyczne.
Kategorie wiekowe:
· szkoły podstawowe – klasy VII-VIII
· szkoły średnie
· dorośli
· przedstawiciele Polonii oraz środowisk Polaków na Wschodzie
Terminarz konkursowy:
· przesłanie do dnia 15 września 2019 r. wypełnionej karty zgłoszenia oraz deklaracji dotyczącej ochrony
danych osobowych na adres mailowy: p.kucharek@sokolowskakultura.pl
· przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 7 i 8 października 2019 r.
· koncert galowy Przeglądu odbędzie się dnia 11 października 2019 r.
I OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD PIOSENKI
POŚWIĘCONY ŻOŁNIERZOM NIEZŁOMNYM
Sokołów Podlaski 2019
Warunki i zasady uczestnictwa:
1. Zapoznanie się z regulaminem dostępnym na stronie: www.sokolowskakultura.pl; wypełnienie i wysłanie
w formie elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2019r. następujących dokumentów:
· karta zgłoszenia,
· deklaracja dotycząca ochrony danych osobowych.
Brak spełnienia powyższych zobowiązań eliminuje wykonawcę z uczestnictwa.
2. W Przeglądzie mogą wziąć udział soliści i duety oraz zespoły instrumentalno-wokalne do 10 osób.
3. Przygotowanie do prezentacji dwóch utworów wokalno-muzycznych o tematyce związanej z Żołnierzami
Niezłomnymi. Przy dużej ilości zgłoszeń komisja zastrzega sobie prawo do decyzji o prezentacji
przez wykonawców tylko jednego utworu.
4. W każdej kategorii dopuszcza się aby jeden uczestnik mógł reprezentować maksymalnie dwa podmioty
(instytucje) zgłaszające. Każdy uczestnik w ramach reprezentacji danego podmiotu może wystąpić tylko jeden raz!
5. W Przeglądzie nie można korzystać z gotowych podkładów muzycznych – akompaniament musi być
wykonywany na żywo!
Kryteria oceny:
Powołane przez organizatora Jury będzie się kierować następującymi kryteriami:
· dobór repertuaru (wartości artystyczne i patriotyczne, aranżacja muzyczna, dostosowanie repertuaru
do wieku wykonawców);
· interpretacja (oryginalność, zrozumienie i przekaz treści utworu);
· technika wokalna, dykcja, emisja głosu;
· ogólny wyraz artystyczny.
Nagrody:
· zdobywca nagrody GRAND PRIX: statuetka i nagroda finansowa o wartości 2000 zł;
· laureaci poszczególnych kategorii wiekowych: nagrody rzeczowe lub finansowe o wartości od 500 do 1200 zł;
· wszyscy uczestnicy: dyplomy, a zwycięzcy poszczególnych kategorii statuetki;
· przewidziana jest możliwość przyznania nagród specjalnych.
Ustalenia organizacyjne:
1. Przegląd ma charakter ogólnopolski – mogą w nim wziąć udział mieszkańcy całego kraju oraz Polacy
mieszkający poza jego granicami.
2. Rejestracja uczestników odbywa się drogą elektroniczną do dnia 10 września 2019 r. na adres:
p.kucharek@sokolowskakultura.pl.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia list po wpłynięciu stu zgłoszeń.
4. Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszające uczestników do Przeglądu zobowiązane są do ich ubezpieczenia,
a także do pokrycia kosztów przejazdu.
5. Uczestnicy Przeglądu zgadzają się powierzyć Sokołowskiemu Ośrodkowi Kultury w Sokołowie Podlaskim
prawa do przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku do celów promocji Przeglądu.
Konieczne jest dołączenie podpisanej zgody pełnoletniego uczestnika lub rodziców / opiekunów prawnych
niepełnoletniego uczestnika, a także zgody opiekuna artystycznego.
6. Sokołowski Ośrodek Kultury w Sokołowie Podlaskim zastrzega sobie prawo do filmowania, fotografowania
i nagrywania prezentacji, a powstały materiał będzie jego własnością. Sokołowskiemu Ośrodkowi Kultury
przysługuje prawo do zwielokrotniania dowolną techniką oraz nieograniczone w czasie i przestrzeni
wprowadzenie do obrotu, w tym szczególnie do emisji radiowych i telewizyjnych, upowszechniania
w Internecie oraz do druku.
7. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie w imieniu Organizatorów rozstrzyga Sokołowski Ośrodek Kultury
w Sokołowie Podlaskim.
8. Organizator zapewnia stałe oświetlenie sceniczne, obsługę akustyka i nagłośnienie (kolumny, mikrofony,
odsłuchy), a także backline w postaci dwóch wzmacniaczy gitarowych, wzmacniacza basowego, perkusji,
pianina elektrycznego (grand touch). Uczestnicy zobowiązani są do przywiezienia własnych gitar,
instrumentów klawiszowych oraz innych niezbędnych instrumentów muzycznych.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez opieki przedmioty, pieniądze, sprzęt
elektroniczny itp. Garderoby są ogólnodostępne, nie są zamykane na klucz.
10. Zgłaszający podporządkowują się harmonogramowi przebiegu Przeglądu i uczestniczą w nim
aż do ogłoszenia wyników.
11. Niespełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestników z udziału w Przeglądzie.
12. Jury Przeglądu zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród w poszczególnych kategoriach.
13. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
14. Szczegółowych informacji o Przeglądzie udziela: Piotr Kucharek – animator Sokołowskiego Ośrodka
Kultury, tel. 25 787 24 38 lub e-mail: p.kucharek@sokolowskakultura.pl
Uwagi dodatkowe (podpowiedź):
Do Przeglądu można wykorzystać m.in. niżej podanych autorów i wykonawców utworów dotyczących
Żołnierzy Niezłomnych:
· Andrzej Kołakowski
· Jacek Kaczmarski
· Przemysław Gintrowski
· Leszek Czajkowski
· Paweł Piekarczyk
· Jacek Kowalski
· Maleo Reggae Rockers
· i inni

Dodaj komentarz