Zycki Jan s. Juliana ur. 02.01.1943 IPN Lu 00414/309 kandydat na TW nr. ew. 6570 Warszawa nie został zwerbowany

By | Luty 12, 2019

Zycki Jan s. Juliana ur. 02.01.1943 IPN Lu 00414/309 kandydat na TW nr. ew. 6570 Warszawa nie został zwerbowany

Wykształcenie wyższe. Taksówkarz w ZPHiU w Warszawie. Jego osobę jako kandydata na tajnego współpracownika rozpracowywał  od 1982 roku por. Tadeusz Wielogórski st. insp. Wydz. II KW MO w Siedlcach. Powodem zainteresowania w/w było to, że wielokrotnie wyjeżdżał zagranicę i ponad rok od 1972r. przebywał w Kanadzie u swoich krewnych. 28.12.1986r. kpt. Tadeusz Wielogórski wystawił wniosek o złożenie jego akt w archiwum WZO WUSW w Siedlcach w uzasadnieniu wniosku pisząc: //..//w/w jesienią 1984r. podjął szereg czynności mających na celu uzyskanie zgody władz paszportowych na wyjazd emigracyjny do Kanady w/wymieniony ponownie złożył wniosek, wniósł odwołanie i skargę na decyzję władz paszportowych itp. Dotarcie agenturalne tut. Wydz. II do w/wym polegające na uzyskaniu bieżących i wiarygodnych informacji odnośnie podejmowanych przez niego przedsięwzięć oraz posiadanych zamiarów i planów osobistych. Mając to na uwadze Kierownictwo Wydz. II podjęło decyzję przeprowadzenia rozmowy z w/w wymienionym///…//Przebieg rozmowy z w/wymienionym odzwierciedla notka służbowa z 22.11.1984r. z której jednoznacznie wynika, iż wymieniony nie wyraża zgody na współpracę na warunkach określonych przez nasze organy. Ze względów konspiracyjno-formalnych „warunki porozumienia” określone przez wymienionego nie mogły być zaakceptowane przez naszą służbę. Obopólna argumentacja w zakresie „warunków współpracy” była analogiczna z treścią zawartą we wniosku o złożeniu materiałów do archiwum z dn. 16.01.1984r. Mając powyższe na względzie wnoszę o złożenie uzyskanych materiałów zabezpieczenia operacyjnego nr. ewid. 7294 w archiwum WZO WUSW w Siedlcach w kategorii B-5. Powyższych materiałów nie udostępniać innym jednostkom operacyjnym bez porozumienia z tut. Wydziałem II. W trakcie prowadzonej pracy operacyjnej nie wykorzystano środków techniki operacyjnej. W archiwach IPN zachowały się 53 mikrofilmy zawierające dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz