Wierzejska-Korba Barbara Anna ur. 10.01.1950 IPN Lu 555/9 TW ps. „Bajka” nr. rej. 3147 Adamów pow. Siedlce

By | Styczeń 26, 2019

Wierzejska-Korba Barbara Anna ur. 10.01.1950 IPN Lu 555/9 TW ps. „Bajka” nr. rej. 3147 Adamów pow. Siedlce

Mieszkanka miejscowości Adamów w woj. siedleckim. Wykształcenie wyższe humanistyczne o specjalności mgr filologii polskiej (absolwentka z 1972 r. UMCS w Lublinie). Zatrudniona, jako nauczyciel języka francuskiego w liceum ogólnokształcącym w Adamowie. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa w charakterze tajnego informatora zwerbował ją 28.05.1977 na podstawie współodpowiedzialności obywatelskiej za ład i porządek w kraj roku insp. Wydz. II KW MO w Siedlcach ppor. Jan Łyp. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Bajka”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Sekwan” między innymi na celu rozpoznawanie charakteru kontaktów mieszkańców woj. siedleckiego z pracownikami ambasady francuskiej oraz rozpoznawanie ich zainteresowań, mających na celu nawiązanie styku operacyjnego z pracownikami ambasady francuskiej. W czasie współpracy była pięciokrotnie wynagradzana pieniężnie za przekazywane informacje na łączną sumę 6500 zł. 2.02. Z ramienia służby bezpieczeństwa prowadzili ją następujący funkcjonariusz: od 31.03.1978r. ppor. Jan Łyp, od 6.09.1979 r. ppor. Zbigniew Piwoński i od 3.12.1981 r. ppor. Sławomir Zawadka. 21.01.1982 została wyeliminowana z czynnej sieci informatorów z powodu braku możliwości operacyjnych z powodu urlopów macierzyńskich i przeciągającej się choroby, a teczka personalna i teczka pracy została złożona w archiwum wydz. „C” KW MO w Siedlcach.  W okresie współpracy odbyto z nią 18 spotkań, na których przyjęto 12 informacji pisemnych oraz sporządzono 5 notek służbowych z informacji ustnych. TW ps. „Bajka” jak podaje jej charakterystyka: okazał się człowiekiem rzetelnym i obowiązkowym. Na spotkania przychodził zawsze punktualnie. W realizacji zadań wykazywał własną inicjatywę i zaangażowanie. W archiwach IPN znajduje się 149 dokumentów dotyczących jej osoby w tym pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa.  Klauzula tajności z jej akt została zdjęta 26 lipca 2016 roku.

Dodaj komentarz