Rajzner Ryszard s. Tadeusza ur. 03.11.1949 IPN Lu 555/18 TW ps. „Dawid” Łuków

By | Styczeń 26, 2019

Rajzner Ryszard s. Tadeusza ur. 03.11.1949 IPN Lu 555/18 TW ps. „Dawid” Łuków

Mieszkaniec Łukowa. Wykształcenie średnie ogólne. Zatrudniony PTTK w Łukowie na stanowisku zastępcy kierownika a następnie w Międzywojewódzkim Zrzeszeniu Prywatnego Handlu i Usług w Siedlcach, jako właściciel taksówki osobowej o numerze bocznym 11 w Łukowie. 3 lutego 1977 roku do współpracy z siedlecką służbą bezpieczeństwa pozyskał go na zasadzie dobrowolności insp. Wydz. Paszportów KW MO Siedlce por. Eugeniusz Wójcik. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Dawid”. Celem pozyskania było zabezpieczenia dopływu informacji o osobach o osobach przyjeżdżających z zagranicy z KK jak i wyjeżdżających za granicę. Od momentu werbunku do 27.02.1979 roku jak podaje jego charakterystyka sporządzona przez kpt. E. Wójcika //..//….odbyto z TW ps. „Dawid” 18 spotkań i otrzymano tyleż samo informacji w postaci doniesień bądź notatek operacyjnych. TW sam nie pisał informacji a tylko podpisywał sporządzone. Przekazane informacje przez tw dotyczyły postawy polityczno-społecznej oraz celu wyjazdu naszych obywateli z granicę, którymi kompromituje niektóre osoby z terenu Łukowa za naruszanie przepisów celno-dewizowych i etyczno-moralnych. Przekazane nam informacje przez tw „Dawid” były wiarygodne i prawdziwe, które wykorzystano w 3 przypadkach do wniesienia zastrzeżeń dla osób na okres 2 lat za granicę. Nadmienić tu należy, że w rozmowach prowadzonych z w/w tw widać z jego strony szczerość i chęć dalszej współpracy z nami…….//..//…..Spotkania i łączność z tw „Dawid” organizować jak dotychczas w biurze paszportowym z uwagi na charakter jego pracy zawodowej, który, na co dzień załatwia sprawy służbowe w referacie paszportów. //..//……Z kolei w jego charakterystyce, którą wystawił  1.12.1988 roku st. inspektor SB WUSW w Siedlcach por. Cezary Miazek możemy przeczytać między innymi: //..//………TW w tym okresie zatrudniony był w biurze turystycznym i posiadał naturalne możliwości uzyskiwania informacji o zorganizowanym ruchu turystycznym. Aktualnie pracuje w usługach, jako właściciel taksówki osobowej.//..//…..kilkakrotnie wyjeżdżał za granicę w celach turystycznych tak do KK jak i do KLD.//..//…..W okresie współpracy z naszą służbą czterokrotnie zmieniał się pracownik obsługujący TW. Zmiany te zapewne wpłynęły na obniżenie poziomu pracy operacyjnej z tą jednostką sieci, tym bardziej, że były okresy, w których zawieszano współprace nawet do roku czasu.//..//….Po przejęciu jednostki przez pion II TW przekazywał informacje o osobach przyjeżdżających z kk oraz mieszkańcach łukow utrzymujących kontakty z cudzoziemcami. Informacje uzyskiwane od TW ps. „Dawid’ są wykorzystywane w ramach podteczki sprawy obiektowej kryptonim „Turysta” do zabezpieczenia międzynarodowej wymiany osobowej. TW ps. „Dawid” nie był wynagradzany w okresie współpracy jedynie pomagano mu w szybszym uzyskiwaniu paszportu. //..//….Od czasu, gdy TW ps. „Dawid” odszedł z pracy w turystyce utracił możliwość naturalnego docierania do wiadomości o wyjazdach zorganizowanych. Informacje z tego okresu stały się bardziej ogólnikowe i nie przedstawiają dużej wartości operacyjnej. W związku z brakiem dotarcia do informacji interesujących naszą służbę proponuję_ przygotować teczkę pracy do złożenia w archiwum WZO – przesłać w/w materiały do pionu kryminalnego tut RUSW z pośrednictwem WZO WUSW w Siedlcach w celu zapoznania się i ewentualnego przejęcia źródła//..//…..Ostatecznie współpraca została zakończona z powodu braku możliwości operacyjnych TW 22.03.1989 roku a 6.04.1989r. materiały dotyczące jego złożono w archiwum Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego Sekcja „C”. W archiwach IPN znajduję się 180 dokumentów dotyczących jego osoby w tym teczka personalna i teczka pracy. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 27.07.2016 roku.

Dodaj komentarz