Korzińska Małgorzata c. Wincentego ur. 11.02.1955 IPN Lu 555/10 TW ps. „Małgorzata” nr. rej. 3905 Urle gmina Jadów

By | Styczeń 26, 2019

Korzińska Małgorzata c. Wincentego ur. 11.02.1955 IPN Lu 555/10 TW ps. „Małgorzata” nr. rej. 3905 Urle gmina Jadów

Mieszkanka miejscowości Urle gmina Jadów powiat Sokołów Podlaski. Studentka Uniwersytetu Sorbona w Paryżu. Od 15.08.1978r. jej osobę, jako tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa opracowywał insp. Wydz. II KWMO w Siedlcach ppor. Jan Łyp. Opracowywanie zakończyło się przystąpieniem do współpracy z SB w sierpniu 1978 roku. Na tą okoliczność własnoręcznie napisała stosowne zobowiązanie przyjmując pseudonim konspiracyjny „Małgorzata”. W charakterystyce TW ps. „Małgorzata”, którą wystawił 6.02.1982 r. kierownik Sekcji I Wydz. II KW MO w Siedlcach kpt. Helmut Kuć możemy przeczytać: //..//…Tw. ps. „Małgorzata” nr. ewid. 3905, kobieta, zamężna, lat 26, narodowość i obywatelstwo polskie, studentka Uniwersytetu Sorbona w Paryżu //..//….Tw. ps. „Małgorzata został pozyskany do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa w dniu 18.08.1978 r. przez inspektora Wydziału II KW MO w Siedlcach – ppor. Jana Łyp. Podstawą pozyskania była współodpowiedzialność obywatelska za bezpieczeństwo i porządek w PRL. Pozyskania dokonano w celu zabezpieczenia dopływu informacji w ramach sprawy obiektowej krypt. „Sekwana”. W okresie współpracy, tj. 18.08.1978r. 3.09.1980r. tw. wykorzystywany był do rozpoznawania osób z woj. siedleckiego utrzymujących kontakty z KK oraz kontroli cudzoziemców przebywających w otoczeniu tw. podczas studiów na Sorbonie w Paryżu. W tym czasie tw. przekazał 6 własnoręcznie napisanych informacji, które są bardzo ogólne i mało przydatne pod względem operacyjnym. W czasie spotkań szczególną uwagę zwracano na szkolenie i wiązanie tw. ze Służbą Bezpieczeństwa, aby w przyszłości wykorzystać go do realizacji ważniejszych zadań wynikających z pobytu w Paryżu. Oceniając tw. „Małgorzata” należy stwierdzić, że jest to jednostka obowiązkowa, zawsze przychodząca na uzgodnione terminy spotkań. W realizacji zadań bardzo ogólnych tw. wykazywał opory wewnętrzne wynikające najprawdopodobniej z nadmiernego obciążenia psychicznego powodowanego samym faktem współpracy z SB. W czasie współpracy tw. nie był wynagradzany. Na spotkaniu kontrolnym z tw. „Małgorzata” w dniu 3.09.1980r. uczestniczył z-ca naczelnika Wydziału II KW MO w Siedlcach kpt. mgr A. Pawluczuk. W trakcie tego spotkania tw. poprosił o zwolnienie go z obowiązku udzielania pomocy Służbie Bezpieczeństwa ze względów rodzinnych /zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Francji i zamiarem pozostania na stałe w Paryżu/ oraz małej odporności psychicznej. Prośba powyższa została przyjęta, a tw. ps. „Małgorzata” napisał zobowiązanie o zachowaniu tego faktu w tajemnicy. W związku z tym należy złożyć do archiwum Wydz. „C” w/w teczkę personalną /kat. B-30/ i pracy tw. „Małgorzata” /kat. B-15/.//..//….Ostatecznie współpraca została zakończona 10.02.1982r. a materiały dotyczące jej osoby złożono w archiwum Wydziału „C” KW MO w Siedlcach 18.03.1982r. W archiwach IPN znajduje się 211 dokumentów dotyczących jej osoby w tym Teczka Personalna i Teczka Pracy. Klauzula tajności z jej akt została zdjęta 26.07.2016 roku.

Dodaj komentarz