Pokora Andrzej s. Stanisława ur. 19.02.1935 IPN Lu 555/76 TW ps. „Franek” nr. rej. 16 28 Siedlce

By | Styczeń 19, 2019

Pokora Andrzej s. Stanisława ur. 19.02.1935 IPN Lu 555/76 TW ps. „Franek” nr. rej. 16 28 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności tapicer. Zatrudniony na stanowisku kierownika pociągu PKP RS w Siedlcach. Do współpracy z organami Zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 14.09.1984 roku. Werbunku dokonał ppor. Marian Borkowski st. kont. GPK WOP w Terespolu.. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z organami Wojsk Ochrony Pogranicza przyjmując pseudonim konspiracyjny „Franek”. Współpraca została zakończona 22.09.1986r. W uzasadnieniu o zakończeniu współpracy podpisanym przez Szefa Wydziału II Nadbużańskiej Brygady WOP płk Aleksandra Grzesiaka możemy miedzy innymi przeczytać: //..//………W toku współpracy przekazał ogółem 11 informacji, które dotyczyły pracowników i drużyn konduktorskich RS Siedlce. Przekazywane informacje były ogólnikowe i zbyt powierzchowne. W ich wykonanie tw.  głębiej się nie angażował. W toku współpracy tw. często unikał kontaktu, spotkania z tą jednostką trzeba było odbywać poprzez nawiązanie kontaktu – podyktowane to było charakterem pracy. Przychodząc na spotkania tw. narzekał że ma mało czasu zarówno na spotkania jak też w realizacji zadań. Ciągle zapewniał że zbyta mało wie i nie posiada dotarcia do osób nas interesujących. Z jego sposobu zachowania się, wypowiedzi itp. wynikało że jest jednostką nieszczerą, niezaangażowaną bliżej do współpracy. Prowadzone szkolenia i zadaniowania nie wyeliminowały powyższego faktu. Uważam że kontakt tw. podtrzymywał ze względu na obawę skreślenia go z wyjazdów służbowych do ZSRR, w przypadku zaprzestania współpracy. Oceniając całość współpracy uważam za nie celowe utrzymywanie łączności z tą jednostką i proponuję wyeliminować go z sieci czynnych źródeł informacji. W związku z powyższym postanowiono wyeliminować tw. ps. „Franek” nr. ewid. 1628 z sieci czynnych źródeł informacji ze względu na nieszczerość do naszych organów. Całość materiałów proponuję złożyć w Archiwum Wydz. „C” WUSW w Siedlcach. (zachowano oryginalną pisownię) //..//…..W archiwach IPN znajdują się 64 dokumenty dotyczące jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zniesiona 1 kwietnia 2016 roku.

Dodaj komentarz