Patoleta Leszek Jan s. Mariana ur. 15.06.1950 IPN Lu 555/59 KO i TW ps. „Rybak” nr. rej. 6959 Siedlce

By | Styczeń 19, 2019

Patoleta Leszek Jan s. Mariana ur. 15.06.1950 IPN Lu 555/59 KO i TW ps. „Rybak” nr. rej. 6959 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności elektromechanik. Zawód wykonywany kierowca. Właściciel taksówki w Międzywojewódzkim Zrzeszeniu Prywatnego Handlu i Usług w Siedlcach. 10.03.1981 roku plut. R. Rygier inspektor Wydziału Paszportów KW MO w Siedlcach zarejestrował go, jako kontakt operacyjny z perspektywą przekwalifikowania g w przyszłości na tw. Podczas przeprowadzonej z nim rozmowy w/w wyraził zgodę na zbieranie i przekazywanie SB informacji dotyczących między innymi z zakresu nastrojów w społeczeństwie, zbieranie sygnalizacyjnych informacji o ewentualnych nieprawidłowościach w życiu gospodarczym i społeczno-politycznym w Siedlcach i województwie. Na tę okoliczność własnoręcznie napisał stosowne zobowiązanie. Za przekazywane informacje, jako kontakt operacyjny pobierał wynagrodzenie w formie pieniężnej i tak np: dostał 31.12.1981 r. 1000 zł. Do współpracy z SB w charakterze tajnego współpracownika pozyskał go na zasadzie dobrowolności 10.05.1984 roku ppor. Stanisław Szyndler st. Insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Rybak”. W jego charakterystyce, którą 27.02.1989 roku wystawił por. Szyndler możemy przeczytać: //..//…..Tw ps. „Rybak” został pozyskany do współpracy z kontrwywiadem 10.05.1984 r. do sprawy obiektowej krypt. „Germania” Nr. 2245 na podstawie obywatelskiej współodpowiedzialności z bezpieczeństwo i porządek w kraju. Celem pozyskania była realizacja niektórych przedsięwzięć w SOS krypt. „Przerzut” oraz SO krypt. „Germania” Nr. 2245.Ponadto wykorzystywany był do informowania nas o zainteresowaniach, zachowaniach i kontaktach cudzoziemców przyjeżdżających na teren Siedlec oraz o naszych obywatelach utrzymujących kontakty z kk. Informacje te pogłębiały nasze rozpoznanie o osobach będących w zainteresowaniu kontrwywiadu. Były one obiektywne i szczere w miarę wyczepywały interesujący nas temat. Tw ps. „Rybak” jest osobą kulturalną, zrównoważoną i inteligentną. Jest osobą bardzo zaradną i operatywną. Cechuje go pogoń za pieniędzmi i luksusowymi samochodami. Posiada dobrą pamięć, jest zdolny, potrafi organizować sobie pracę. Cechuje go ruchliwość, żywiołowość, chęć przeżycia czegoś szczególnego, chęć poznania i interesowania się innymi krajami. Jest mężczyzną bez nałogów, pedantycznym do przesady. Łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi. Przez znajomych oceniany jest, jako bardzo dobry kierowca, obrotny, przezorny, zapobiegliwy. Jest pracownikiem pilnym i obowiązkowym. Cechuje go również uczciwość i koleżeńskość. Materialnie sytuowany jest bardzo dobrze. Posiada mieszkanie typu M-4, samochód osobowy. Dalsza współpraca z tym źródłem nie jest uzasadniona ze względu na brak możliwości uzyskiwania informacji po pionie II. //..//….Współpraca z nim została zakończona 12.07.1990 roku a jego akta zostały złożone w archiwum Wydziału „C” WUSW w Siedlcach 31.07.1990 roku. Jako TW za przekazywane informacje był wynagradzany pieniężnie. W jego aktach jest pokwitowanie odbioru kwoty 2000 zł za przekazane informacje z rąk ppor. Szyndlera datowane na 23.04.1985 r. W czasie współpracy przekazał kilkadziesiąt informacji SB. W archiwach IPN znajdują się 162 dokumenty dotyczące jego osoby. Klauzulę tajności z jego akt zniesiono  19.07.1016 roku.

Dodaj komentarz