Uchaniuk-Tarazewicz Irmina Ewa c. Piotra ur. 25.02.1946 IPN Lu 555/7 TW ps. „Virginia” nr. rej. 6789 Wohyń pow. Radzyń Podlaski

By | Grudzień 18, 2018

Uchaniuk-Tarazewicz Irmina Ewa c. Piotra ur. 25.02.1946 IPN Lu 555/7 TW ps. „Virginia” nr. rej. 6789 Wohyń pow. Radzyń Podlaski

Mieszkanka miejscowości Wohyń w powiecie Radzyń Podlaski. Wykształcenie średnie ogólnokształcące. Zatrudniona w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radzyniu Podlaskim w Wydziale Przemysłu i Handlu na stanowisku referenta. Studentka w systemie zaocznym na Zawodowym Studium Administracyjnym UMCS w Lublinie. Studium ukończyła w 1970 roku. Z dniem 31 sierpnia zwolniła się na własna prośbę z pracy podając, jako powód zawarcie związku małżeńskiego. Przeprowadziła się do Jedlanki w powiecie łukowskim gdzie jej mąż pracował, jako lekarz w miejscowym Ośrodku Zdrowia, a następnie wraz z mężem przeniosła się do Kałuszyna k/Mińska Mazowieckiego gdzie jej mąż otrzymał pracę w tamtejszym Ośrodku Zdrowia. 20.06.1967 roku została pozyskana do współpracy z SB przez por. Pomorski Wydz. II SB KW MO w Lublinie. Celem pozyskania było rozpracowanie oraz uzyskanie materiałów kompromitujących obywatela RFN Boehncke Karola pracownika Misji Handlowej RFN w Warszawie. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Virginia”.  W postanowieniu o przekazaniu teczki personalnej i roboczej tw. ps. „Wirginia” nr. rej. 6789 do Wydziału II KW MO w Warszawie wystawionym 17 stycznia 1975 roku przez z-cę naczelnika Wydziału III Dep. II MSW płk. Mgr L. Skupińskiego czytamy: //..//…..W toku rozpracowania pracownika Przedstawicielstwa Handlowego NRF w Warszawie Karola BOEHNCKE ustalono – 7 kwietnia 1967 r. – jego kontakt z niewiastą z terenu województwa lubelskiego. Informację tę przekazano do Wydziału II KW MO w Lublinie z zaleceniem opracowania ustalonej kobiety w charakterze kandydata do werbunku. Zebrane materiały potwierdziły istnienie kontaktu i trafność wytypowania kandydatki do werbunku. W tym stanie rzeczy 20 czerwca 1976 roku inspektor Wydziału II KW MO w Lublinie por. Pomorski dokonał jej pozyskania w charakterze tajnego współpracownika ps. „Wirginia”, przyjmując zobowiązanie na piśmie. Już w toku werbunku i na pierwszych spotkaniach „Virginia” przekazywała dane o swoich powiązaniach z figurantem. W celu przyśpieszenia realizacji zaplanowanych w stosunku do figuranta przedsięwzięć, 18 sierpnia 1967 r. przejąłem „Virginię na bezpośrednią łączność. W toku 19 spotkań „Virginia” na bieżąco relacjonowała przebieg swoich kontaktów z figurantem i plany na najbliższy okres. Informowała również o osobach godnych naszego zainteresowania, w tym o własnym wujku. Równolegle sprawdzano „Virginię” i figuranta wykorzystując technikę operacyjną, która potwierdzała prawdomówność źródła. W dniu 5 stycznia 1968 r. wykorzystując w ciemno „Virginię” zrealizowano zaplanowaną kombinację operacyjną w stosunku do figuranta. Od września 1967 r. do lutego 1968 r. za aktywną współpracę z nami wpłacano miesięcznie po 500 zł na książeczkę PKO nr. UOZ 385382 okaziciel-hasło, o czym na spotkaniu, o czym na spotkaniu 1.X>1967 r. została „Virginia” poinformowana /str. 59 t. pracy/.//..//……….. Niezależnie od tego otrzymała od nas 7300 zł – pokwitowania w teczce personalnej. Po zakończeniu kombinacji tw. ps. „Virginia” przekazałem na kontakt ówczesnemu zastępcy naczelnika Wydziału III Departamentu II MSW ppłk. B. Jędrzejczykowi, który 8 lipca 1968 r. wypłacił jej ostatnie 1000 zł. Teczkę personalną i roboczą w listopadzie 1970 r. otrzymałem od ppł. Karpy. Jak wynika z dokonanych ustaleń „Virginia” po ukończeniu Studium Administracyjnego przy UMCS w Lublinie zawarła związek małżeński i przeniosła się do m. Kałuszyn gdzie mąż jej jest kierownikiem Rejonowego Ośrodka Zdrowia a ona pracuje w Centrali Wytwórczo Usługowej „Libella”. W tym stanie rzeczy należy teczkę personalną i roboczą nr. rej. 6789 – rejestrowana w Wydziale „C” KW MO w Lublinie przesłać do dalszego wykorzystania Wydziałowi II KW MO w Warszawie informując o tym Wydział I Biura „C” oraz Wydział „C” KW MO w Lublinie.//..// 21 maja 1975 roku inspektor operacyjny Referatu ds. SB KP MO w Mińsku Mazowieckim po otrzymaniu z KW MO w Warszawie teczki personalnej i teczki pracy TW ps. „Virginia” wystawił wniosek o rezygnacji z przejęcia jej do dalszego prowadzenia, jako TW argumentując to tym, że ona nigdzie nie pracuje i zajmuje się wyłącznie wychowywaniem dziecka i w związku z tym nie ma możliwości ani kontaktów z osobami będącymi w zainteresowaniu Wydziału II SB. Ostatecznie 7 sierpnia 1975 roku została zdjęta z ewidencji tajnych współpracowników z powodu braku możliwości operacyjnych. W archiwach IPN znajduje się 147 dokumentów dotyczących jej osoby

Dodaj komentarz