Burka Ryszard s. Tadeusza ur. 06.10.1947 IPN Lu 00419/1814 TW ps. „Jarosław” nr. rej. 6524 Łuków Siedlce

By | Listopad 14, 2018

Burka Ryszard s. Tadeusza ur. 06.10.1947 IPN Lu 00419/1814 TW ps. „Jarosław” nr. rej. 6524  Łuków Siedlce                                                                                                          Mieszkaniec Łukowa. Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Zatrudniony w Okręgowym Zarządzie Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej w Siedlcach na stanowisku kierownika Odcinka Kontroli Jednostek Gospodarki Uspołecznionej. Do współpracy z SB został pozyskany na zasadzie dobrowolności 2 grudnia 1985 roku. Pozyskania dokonał ppor. Ryszard Skwierczyński insp. SB Wydz. VI WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy  z SB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Jarosław”. Celem werbunku było między innymi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1) Ujawnianie faktów marnotrawstwa, niegospodarności, noszących znamiona sabotażu i dywersji i innych zagrożeń występujących w działalności rolnictwa państwowego i uspołecznionego oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa.                                                                                                                                                                                                                                     2) Rozpoznawanie i ujawnianie powiazań o charakterze klikowym im aferowym służącym uzyskaniu korzyści materialnym z tytułu zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji.                       3) Ujawnianie błędnych i szkodliwych decyzji administracji terenowej działającej na odcinku rolnictwa wywołujących negatywne skutki i odczucia społeczne.                                                         4) Zbieranie i o osobach nieprzychylnie lub wrogo ustosunkowanych do obecnej rzeczywistości społeczno-politycznej i mogące swoim poczynaniem wywoływać negatywne skutki społeczno-polityczne czy ekonomiczne.                                                                                                                                                                                                                                                                            5) Rozpoznawanie i ujawnianie osób oraz nieformalnych struktur działających przeciwko naszemu ustrojowi i państwu i innych organizacji, związków czy stowarzyszeń o charakterze religijnym oraz poczynaniach kleru katolickiego i hierarchii kościelnej.                                                                                                                                                                                                                   6) Ujawnianie faktów naruszania tajemnicy państwowej, służb zawodowej.                                                                                                                                                                                                           7) Zbieranie informacji i ujawnianie zagrożeń będących w zainteresowaniu innych pionów naszej służby i pionów milicyjnych.                                                                                                                    W jego charakterystyka pracy wystawionej 12.02.1990 roku przez por. Skwierczyńskiego możemy między innymi Przeczytać: //..//…..W okresie współpracy z TW odbyto 23 spotkania i uzyskano 20 informacji operacyjnych. W okresie 1.05.86 do 30.09.88 r. zawieszono współpracę z TW ze względu na jego wyjazd do pracy w NRD. Systematyczność współpracy z TW była zachowana. TW stawiał się na spotkania przygotowany i wykonywał powierzone mu zadania operacyjne. Informacje przekazywane przez TW były informacjami ogólnymi i dotyczyły kontrolowanych jednostek. Informacje zostały wykorzystane w sprawie obiektowej krypt. „Plon”.//..//………………Za przekazywane informacje był dwukrotnie wynagradzany pieniężnie: 30.09.1988 roku kwotą 6000 zł i 18.12.1989 roku kwotą 15000 zł. Współpracę zakończono w 1990 roku w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. W archiwach IPN znajdują się 102 dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz