Matysiak-Kulszew Marianna Halina c. Leona ur. 03.07.1949 IPN Lu 00419/1388A LK krypt. „Sylwia” nr. rej. 4956 Łuków

By | Marzec 2, 2018

Matysiak-Kulszew Marianna Halina c. Leona ur. 03.07.1949 IPN Lu 00419/1388A LK krypt. „Sylwia” nr. rej. 4956 Łuków
Właścicielka mieszkania typu M-3 na Osiedlu XXX-lecia PRL w Łukowie. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-chemik. Zatrudniona na stanowisku technologa w Zakładzie Gospodarczym w Łukowie Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Siedlcach. 8 sierpnia 1980 roku podpisała umowę z KW MO w Siedlcach reprezentowaną przez plut. Stanisława Szyndler insp. Wydz. II KW MO w Siedlcach w której to możemy przeczytać między innymi: //..//…..Umowa o korzystaniu z mieszkania //..//…została zawarta umowa na korzystanie z mieszkania na następujących warunkach: I. Właściciel mieszkania działając na zasadach dobrowolności zobowiązuje się: 1) umożliwić korzystanie z jego mieszkania każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót i niedziel godzinach d 8.00 do 188.00 2) udostępnić jeden komplet kluczy wejściowych – II. Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Siedlcach zobowiązuje się: 1) przestrzegać ustalony w mieszkaniu porządek 2) wypłacać ustalony ekwiwalent pieniężny w wysokości zł 900 zł /dziewięćset złotych/ kwartalnie. 3) w przypadku zaprzestania korzystania z mieszkania zwrócić komplet kluczy wejściowych. III. Właściciel mieszkania ob. Matysiak-Kulszew Marianna zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy faktu korzystania z jego mieszkania przez funkcjonariusza Stanisława Szyndlera Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Siedlcach. IV. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, prawo rozwiązania przysługuje każdej ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem. V. Umowa zostaje sporządzona w jednym egzemplarzu i jest przechowywana w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Siedlcach. Poniżej nieczytelne dwa podpisy //..//..Przez okres czasu od 03.02.1981r. do 29.12.1986 r. była wynagradzana 17 razy kwotami od 900 do 3600 zł. Są na ten fakt własnoręcznie podpisane pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariusza SB por. Szyndlera. W LK kryptonim „Sylwia odbywano spotkania z TW ps. „Rybak” nr rej. 6559 i TW ps. „Robert” nr. rej. 4547 (CelińskiMarek). W postanowieniu o zakończeniu korzystania z lokalu wystawionym 10.08.1988 roku w Siedlcach przez por. Stanisława Szyndlera czytamy: //..//….W okresie od dnia 8.08.1980 do dnia 8.08.1988 wykorzystane było mieszkanie przy ul. Oś. XXX-lecia PRL w Łukowie //..//….jako LK. Obecnie w w/w mieszkaniu zamieszkuje właścicielka mieszkania wraz z dwunastoletnią córką. W ostatnim okresie właścicielka nawiązała kontakt z mężczyzną z którym wiąże wiele nadziei na przyszłość. Ze względu na fakt, że córka może w dowolnym terminie korzystać z mieszkania jak też możliwość wyjścia za mąż właścicielki zachodziłaby możliwość dekonspiracji i znacznego ograniczenia w korzystaniu z LK.//..//.. Podpisał por. St. Szyndler//..//..Ostatecznie z czynnej sieci agenturalnej została wyeliminowana 19.06.1987 roku a jej akta złożono w archiwum WZO WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajdują się 194 dokumenty dotyczących jej osoby.

Dodaj komentarz