Zatkalik Kazimierz IPN Lu 00414/145 i IPN Lu 00419/328 TW ps. „Zygmunt” nr. rej. 1828 Sokołów Podlaski

By | Listopad 20, 2017

Zatkalik Kazimierz s. Andrzeja ur. 27.08.1933 IPN Lu 00414/145 i IPN Lu 00419/328 TW ps. „Zygmunt” nr. rej. 1828 Sokołów Podlaski

Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. Pracownik Obwodowego Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego  w Sokołowie Podlaskim na stanowisku doręczyciela. Do współpracy z SB zwerbował go na zasadzie dobrowolności 27.III.1965 r. st. of. oper. Ref. SB KP MO w Sokołowie Podlaskim Kazimierz Domański. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Zygmunt”. W jego charakterystyce którą wystawił 2 lutego 1971 roku Inspektor Operacyjny Referatu ds. SB KP MO w Sokołowie Podlaskim por. Henryk Witam możemy między innymi   przeczytać://..//..Tajny współpracownik pozyskany został do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa przez st. sierż. Domańskiego Kazimierza st. of. operacyjnego Referatu d/s Sł. Bezp. w Sokołowie-Podlaskim 27.III.1965 roku. Pozyskania dokonano na podstawie dobrowolności w celu dokładniejszego rozeznania wrogiej działalności kleru i aktywu katolickiego parafii Sokołów Podlaski. Do dnia 31.VII.1965 roku Tw. był na kontakcie  st. sierż. Kazimierza Domańskiego. W tym okresie odbyto 9 spotkań. Następnie do dnia 8.IV.1966 r. był na kontakcie I Z-cy Kom. Pow. M.O. d/s Sł. Bezp. mjr. F. Chojęty. W tym czasie odbyto 2 spotkania. Od 8.IV.66 do 13.IX.69 r. był na kontakcie sierż. Zb. Miścioraka oficera operacyjnego Ref ds. SB. W Sokołowie. W tym okresie odbyto 21 spotkań. Od 13.IX.69 r. do chwili obecnej pozostaje na kontakcie Inspektora Operacyjnego Ref. D/S S.B. por. H. Witana z którym odbyto 13 spotkań. W okresie współpracy odbyto ogólnie z t.w. „Zygmunt” – 45 spotkań, informacji otrzymano – 38, zerwanych spotkań – 23 z winy T.w. ponieważ unikał i unika współpracy ze Sł. Bezp. Po zerwaniu spotkania były trudności w nawiązaniu, na skutek czego były przerwy od  2 – 5 miesięcy. Bardzo ujemnie wpłynęło to na tok dalszej współpracy. Zrywanie spotkań tłumaczył nawałem pracy zawodowej, pracą domową i w ogrodzie i to nie zezwala mu na dalszą współpracę. Były też wypadli, że na spotkania przychodził z dziećmi. W styczniu 1970 r. zachorował.//..//…..Był 3 m-ce na zwolnieniu lekarskim. W czerwcu 1970 r. z pracy z Urzędu Pocztowego zwolnił się na własną prośbę. Kolejną pracę podjął w WSTW na stanowisku z-cy magazyniera, gdzie pracuje do obecnej chwili. //..//…Konspiracja spotkań była zachowana w pełni.//..//…T.w. „Zygmunt” kilka informacji przekazał na piśmie, pozostałe informacje były ustne, na podstawie których sporządzano notatki. Informacje były z zakresu kleru i aktywu katolickiego, jak członków chóru kościelnego, porządku odprawianych nabożeństw, treści głoszonych kazań lub czytanych listów pasterskich.//..//…Tajny współpracownik „Zygmunt” przekazywał ponadto informacje o nastrojach, komentarzach i wypowiedziach ludności z okazji ważnych wydarzeń lub akcji politycznych. Udzielał informacji o osobach utrzymujących kontakty z zamieszkałymi w państwach kapitalistycznych osobami, a m.in. w NRF. Po tym zagadnieniu ustalił szereg nazwisk, ponieważ w tym zakresie poprzednio posiadał duże możliwości. Były to jednak informacje bardzo ogólne. Obecnie tych możliwości nie posiada. W okresie współpracy t.w. ps. „Zygmunt” był raz wynagrodzony kwotą pieniężną w wysokości 200. – zł. Proponowane mu wynagrodzenie w późniejszym czasie odmówił, wyjaśniając, że udziela pomocy dla Służby Bezpieczeństwa bezinteresownie. //..//…Biorąc pod uwagę fakt, że t.w. ps. „Zygmunt” wyraża niechęć do dalszej współpracy z naszą Służbą, dlatego też wnoszę o: wyeliminowanie go z czynnej z czynnej sieci tajnych współpracowników.//..//..(zachowano oryginalną pisownię). 2 lutego1971 roku współpraca została zakończona  a jego Teczkę Pracy i Teczkę Personalną złożono w archiwum Wydziału „C” KW MO w Warszawie. W archiwach IPN znajduje się 115 dokumentów dotyczących jego osoby

Dodaj komentarz