Grzanka Józef Jerzy TW ps. „Edward”i LK krypt. „Kolejarz” Platerów Siedlce

By | Czerwiec 15, 2017

Grzanka Józef Jerzy s. Piotra ur. 17.02.1925 IPN Lu 00419/167 LK „Kolejarz” i TW ps. „Edward” nr. rej. 3116 Platerów i Siedlce

Mieszkaniec miejscowości Platerów. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. Zatrudniony w charakterze pracownika umysłowego na stanowisku dyżurnego ruchu na stacji PKP w Siedlcach. W 1963 roku pracował na stanowisku zawiadowcy stacji w Platerowie. 20.02.1963r. została zawarta z nim umowa na użyczanie jednego ze swoich pomieszczeń służbowych na Lokal Kontaktowy kryptonim „Kolejarz” na potrzeby SB z Siedlec w zamian za miesięczną opłatę w wysokości 100zł. Umowę zawarł z nim ppor. Kosel Stefan of. oper. SB KP MO w Siedlcach. W miesiącu czerwcu 1963 roku zaprzestano korzystania z LK „Kolejarz” z powodu aresztowania i skazaniu właściciela na więzienie za nadużycia finansowe na kursie PKP. Po wyjściu na wolność i podjęciu pracy na stacji PKP w Siedlcach SB postanowiła go wykorzystać ponownie do zabezpieczenia operacyjnego w/w obiektu. Do współpracy z SB pozyskał go 3.10.1966r. na zasadzie dobrowolności por. Aleksander Mazek st. of. oper. SB KP MO w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Edward”. W jego ocenie pracy wystawionej przez por. Mazka 14.11.1969r. możemy przeczytać między innymi: //..//…Wykorzystywany jest do zabezpieczenia węzła i linii tranzytowej PKP przed wrogą działalnością, ustalania nieprawidłowości i niedociągnięć na obiekcie oraz istniejącej sytuacji wśród pracowników PKP.//..//Z kolei w charakterystyce pracy TW ps. „Edward” jaką wystawił 8.12.1972r. oficer służby bezpieczeństwa KP MO w Siedlcach por. mgr Zbigniew Kaleniecki możemy przeczytać: //..//…Na przestrzeni lat 1970-72 odbyto z nim21 spotkań z czego w 1970r. 2 spotkania, w 1971r. 6 spotkań i w 1972r. 13 spotkań. Z dokumentów będących w teczce pracy wynika, że powodem tak małej liczby spotkań w latach 1970/71 był zły stan zdrowia tw, co związane było z długotrwałym pobytem w szpitalu oraz zwolnieniem lekarskim co automatycznie znalazło odbicie w częstotliwosci spotkań.//..//..Oceniając osobowość tw. należy wskazać na to, że jest związany z SB i niewykazuje niechęci do współpracy.//..//..Przez okres współpracy nie przechodził specjalnych przeszkoleń. Sposób realizacji nakreślonych zadań omówiony jest z nim każdorazowo na spotkaniach. W dotychczasowej współpracy nie uwzględniono czynnika ekonomicznego w dalszym wiązaniu go z SB.//..//.. Uwzględniając dotychczasową współpracę z tw. ps. „Edward” oraz ważność obiektu, na którym pracuje, uważam, że dalsza jego współpraca w celu operacyjnego zabezpieczenia węzła PKP jest niezbędna. Współpraca ta będzie kontynuowana zgodnie z kierunkowym planem pracy, stanowiacym uzupełnienie niniejszej charakterystyki tw.//..//..                         Kierunkowy plan wykorzystania tw. ps. „Edward” nr. rej. 3116 na lata 1973/74 Mając na uwadze aktualne mozliwosci tw. w zakresie udzielania informacji SB, planuję się wykorzystywać go w nastepujacych kierunkach:                                                                                                                                                               

1. w odniesieniu do miejsca pracy będącego obiektem chronionym operacyjnie w ramach sprawy obiektowej krypt. „Postój”                                                                                                                                   

– bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej, przedsiębiorstwa z uwzględnieniem czynników pozytywnych i negatywnych mających wpływ na wykonawstwo planów produkcyjnych.                                                                         

– obserwacji osób, do których ma dotarcie, majacych rodziny zam. w KK, ich zachowanie zainteresowania itp.            

– informowanie na bieżąco o stosunkach międzyludzkich, warunków socjalnych, przestrzegania przepisów BHP i ppoż>                                                                                                                                            – ramowego programu szkolenia zawodowego pracowników PKP, oblicza politycznego prowadzących go wykładowców.                                                                                                                         – bieżącej oceny sytuacji politycznej i nastrojów pracowników zatrudnionych na węźle PKP Siedlce.                                          

2. Wyczulić tw. aby informował SB o swych spostrzeżeniach ta z miejsca pracy jak i zamieszkania, a odnoszących się do takich zjawisk polityczno-społecznych jak:                                                                 – -destrukcyjnej działalności i dywersji ideologicznej propagowanej przez wrogie ośrodki zagraniczne.                                                    

– reakcji i oceny społeczeństwa w odniesieniu do aktualnych posunięć polityczno-ekonomicznych Partii i Rządu.                                                                                                                                                            3. Sygnalizowanie o wszelkich niepozytywnych zjawiskach w miejscu pracy jak i zamieszkania ze szczególnym uwzględnieniem takich elementów jak:                                                                                        – inspiracji kleru katolickiego zmierzającego do nieprzestrzegania przez wiernych obowiązujących norm prawnych.                                                                                                                                                         – niegospodarności, marnotrawstwa w jednostkach państwowych i spółdzielczych.                              – prób penetracji terenu przez dyplomatów państwa kapitalistycznych lub cudzoziemców zamieszk                                                                                                                                                                       4. Nadal wykorzystywać każde spotkanie z tw. na udoskonalenie jego znajomości w okresie przestrzegania konspiracji samokontroli i sposobu uzyskiwania informacji.                                                                                                                                                                     5. W celu uniknięcia dezinformacji ze strony tw. wszystkie informacje uzyskane od niego będą podawane sprawdzeniu                                                                                                                    

OFICER SŁUZBY BEZPIECZEŃSTWA KP MO w Siedlcach                                                                                        /-/ por. mgr Zbigniew KALENIECKI                                                                                                                              

(zachowano oryginalną pisownię) Z kolei w charakterystyce pracy tw. ps. „Edward” wystawionej 21.03.1974 roku przez  możemy przeczytać miedzy innymi: //..//…Tajny współpracownik ps. „EDWARD”…//..//…Od chwili pozyskania w/wymienionego do współpracy odbyto z nim łącznie 47 spotkań. Informacje przez niego przekazywane miały charakter ogólnoinformacyjny, dotyczyły przeważnie nieprawidłowości w zakresie ruchu osobowego i towarowego pociągów, jak również stosunków międzyludzkich rzutujących na prawidłowość wykonywania obowiązków służbowych. Od około 2-ch lat tajny współpracownik ps. „EDWARD” nie wywiązywał się należycie z zadań przez nas zleconych do wykonania. Powodem tego stanu rzeczy była choroba oczu //..//…W chwili obecnej tajny współpracownik ps. „EDWARD” po długim pobycie w klinice kolejowej w Midzylesiu k/Warszawy, przebywa na zwolnieniu lekarskim i oczekuje orzeczenia komisji lekarskiej o skierowaniu go na rentę inwalidzką. //..//..uwzględniając powyższe, uważam, iż dalsze utrzymywanie kontaktu z tajnym współpracownikiem ps. „EDWARD” jest niecelowe. W związku z przejściem na emeryturą nie posiada on możliwoci udzielania interesujących naszą Służbę informacji po pionie Wydziału III-go, jak również i po pozostałych pionach ze względu na swoją nieuleczalną chorobę.                                                                                   INSPEKTOR SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA w Siedlcach                                                                                    /-/ ppor. WITOLD KAWECKI (zachowano oryginalną pisownię)                                                    W archiwach IPN znajduje się 109 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz