Bernat Stanisław TW ps. „Kazek” Siedlce

By | Maj 10, 2017

Bernat Stanisław s. Bolesława ur. 05.05.1952r. IPN Lu 00414/1869 i IPN Lu 00419/426 TW ps. „Kazek” nr. rej. 9071 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie zawodowe o specjalności elektronik. Do współpracy z SB zwerbował go 13.09.1988 roku por. Włodzimierz Wójcik st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. W jego kierunkowym planie wykorzystania opracowanym 13.09.1988r. przez por. Wójcika czytamy://..//Siedlce 1988.09.13 TAJNE SPEC. ZNACZ. EGZ. MR. KIERUNKOWY PLAN wykorzystania tw. ps. „KAZEK” nr. ewid. 9071 w okresie wrzesień 1988 – wrzesień 1990. Wykorzystanie tw. ps. „Kazek” w pracy operacyjnej pionu II będzie przebiegać w następujących kierunkach:

  • Rozpoznawanie osób ze swojego środowiska ubiegających się o czasowy wyjazd do kk i utrzymujących kontakty z cudzoziemcami.
  • Kontrolowanie zachowania obywateli PRL przebywających za granicą, rozpoznanie ich zainteresowań i kontaktów.
  • Ujawnianie faktów zainteresowań problematyką obronną i polityką gospodarcza w PRL ze strony cudzoziemców z kk oraz obywateli PRL.

Ujawnianie faktów wskazujących na niegospodarność, informowanie o zjawiskach sprzyjających powstawaniu nastrojów niezadowolenia wśród społeczeństwa.

W trakcie spotkań z tw. ps. „Kazek” prowadzone będą szkolenia dot.:

– przestrzegania zasad pracy operacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem konspiracji współpracy,

– sposobów samokontroli i legendowania spotkań,

– sposobów wykonywania zlecanych zadań,

– postępowania w sytuacjach trudnych

Tw ps. „Kazek” będzie poddawany kontroli poprzez:

– inne osobowe źródła informacji,

– zlecanie zadań kontrolnych,

– analizy otrzymywanych informacji.

Wynagradzanie tw będzie uzależnione od przekazywanych informacji oraz całokształtu współpracy.//..//

Współpraca została zakończona 27.02.199or. z powodu braku możliwości operacyjnych tw a jego akta 1.03.1990r. zostały przekazane do archiwum Wydz. „C” WUSW w Siedlcach. W jego końcowej charakterystyce pracy wystawionej 27.02.1990 roku przez por. Wójcika możemy przeczytać między innymi: // tw ps. „KAZEK” nr. ewid. –  mężczyzna lat 38, narodowość i obywatelstwo polskie, wykształcenie zawodowe, zam. Siedlce, bezpartyjny. Wym. do współpracy z kontrwywiadem pozyskany został w dniu 13.09.1988r. na podstawie obywatelskiej współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju. Celem pozyskania była realizacja zadań w sprawie obiektowej krypt. „Sekwana”.//..// W trakcie współpracy odbyto 3 spotkania, na których przekazywał ogólne informacje dot. pobytu we Francji. Był osobą niesystematyczną, unikał spotkań. Nie był wynagradzany materialnie, Aktualnie nie ma operacyjnych możliwości uzyskiwania informacji interesujących kontrwywiad.//..// W archiwach IPN znajduję się 66 dokumentów dotyczących jego osoby w tym własnoręcznie napisane zobowiązanie o współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz